ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

Ј А Н У А Р С К И   И С П И Т Н И   Р О К
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Р.б. ПРЕДМЕТ Година Дан Датум Време Сала
1. Инжењерска фотограметрија 2. субота 22.01. 9.00 3
2. Пројектовање у државном премеру и катастру 1. субота 22.01. 9.00 4
3. Просторно планирање и урбанизам 1. субота 22.01. 11.00 2
4. Регистрација права на непокретностима 1. субота 22.01. 11.00 3
5. Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 и 2 1. субота 29.01. 9.00 3
6. Софтвери у геодезији 2. субота 29.01. 9.00 2
7. Методологија пројектовања у геодезији 1. субота 05.02. 11.00 2
8. Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката 1. субота 05.02. 14.00 3
9. 3Д модели терена и инжењерских објеката 1. субота 05.02. 9.00 2
10. Процена тржишне вредности непокретности 1. субота 05.02. 9.00 3
11. Техничке пословне комуникације и презентације 2. субота 05.02. 09.00 3
12. Геодетски радови у поступку експропријације и комасације 2. субота 05.02. 11.00 3
13. Референтне геодетске мреже 1. петак 11.02. 9.00 2
14. Картографија 1. субота 12.02. 9.00 2
15. Управљање пројектима и инвестицијама 1. субота 12.02. 13.00 3
16. Информациони системи у катастру 1. субота 12.02. 13.00 2
17. Деформациона анализа 2. субота 12.02. 11.00 2
18. Пројектовање геодетских радова у инжењерству 1. субота 12.02. 9.00 3

Црвеном бојом су означени термини код којих је дошло до измена
од дана објављивања распореда испита.

 

ПРИЈАВА ИСПИТА:

  • Од 17.01. до 20.01.2021. године.
  • Испити си пријављују лично у студентској служби.

НАПОМЕНЕ:

  • Пријава испита је могућа само уз доказ о измиреним доспелим обавезама.
  • На испиту је обавезно на увид показати индекс и личну карту.