Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Master strukovne studije - Stručna praksa

Datum
objavljivanja
Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite materijal (desni click>save link as...)
Veličina
dokumenta
09.03.2018. Obrazac za prijavu stručne prakse 1
u II semestru školske 2017/18. godine
  95 kb
09.03.2018. Obrazac za prijavu stručne prakse 2 i oblasti za primenjeni
istraživački rad u IV semestru školske 2017/18. godine
  98 kb
09.03.2018. Oblasti stručne prakse i primenjenog istraživačkog rada
  školske 2017/2018. godine
 106 kb

 

09.03.2018.

OBLASTI STRUČNE PRAKSE I PRIMENJENOG ISTRAŽIVAČKOG RADA
školske 2017/2018. godine

Oblast Stručne prakse
 • Državni premer
 • Katastar nepokretnosti
 • Katastar vodova
 • Geodetske mreže
 • Geoinformacioni sistemi
 • Inženjerska geodezija
 • Deformaciona analiza
 • Fotogrametrija
 • Kartografija

NAPOMENE:

 • Student se opredeljuje za oblast Stručne prakse, a u IV semestru istovremeno i za oblast Primenjenog istraživačkog rada. Ove podatke unosi u prijavu koju predaje.
 • Prijavljivanje oblasti Stručne prakse / Primenjenog istraživačkog rada se mora obaviti do 16.03.2018. godine. Istovremeno student prijavljuje i firmu gde će obaviti Stručnu praksu/ Primenjeni istraživački rad.
 • Stručnu praksu prijavljuju studenti II i IV semestra strukovnih master studija.
 • Mentori iz redova nastavnika Škole za realizaciju Stručne prakse/Primenjenog istraživačkog rada će biti naknadno određeni, u skladu sa izabranim oblastima i brojem prijavljenih studenata.
 • Studenti će se na realizaciju Stručne prakse/Primenjenog istraživačkog rada upućivati uz odgovarajući akt VGGŠ, a istovremeno VGGŠ će sa organizacijom ili ustanovom u kojoj će se ova aktivnost realizovati sklapati odgovarajući ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.
 • Organizacija ili ustanova u kojoj će se realizovati Stručna praksa/Primenjeni istraživački rad će iz redova svojih zaposlenih odrediti mentora, koji najmanje treba da ima zvanje diplomiranog inženjera geodezije.
 • Za organizaciju realizacije Stručne prakse/Primenjenog istraživačkog rada, kao i određivanje mentora iz redova nastavnika Škole odgovoran je prof. dr Slavoljub Tomić.

Uprava Geodetskog odseka