ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

Студијски програм: Геодезија-Геоматика

Р.бр. Назив предмета Шифра
Предмета
Прва година:
1 3Д модели терена и инжењерских објеката 3ДМО
2 Геодетски аспекти изградње инфраструктурних објеката ГАИО
3 Информациони системи у катастру ИСУК
4 Картографија КАРТ
5 Методологија пројектовања у геодезији МПУГ
6 Процедуре и поступци у катастру непокретности 1 ППКН1
7 Процедуре и поступци у катастру непокретности 2 ППКН2
8 Процена тржишне вредности непокретности ПТВН
9 Пројектовање геодетских радова у инжењерству ПГРИ
10 Пројектовање у државном премеру и катастру ПДПК
11 Просторно планирање и урбанизам ППИУ
12 Референтне геодетске мреже РФГМ
13 Регистрација права на непокретностима РПНН
14 Управљање пројектима и инвестицијама УПИИ
Друга година:
15 Деформациона анализа ДФАН
16 Геодетски радови у поступку експропријације и комасације ГРЕК
17 Инжењерска фотограметрија ИНФТ
18 Пројекат из инжењерске геодезије ПИНГ
19 Софтвери у геодезији СФУГ
20 Техничке пословне комуникације и презентације ТПКП