VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Osnivanje i razvoj VGGŠ

Visoka građevinsko-geodetska škola je formirana 01.06. 1996. godine, spajanjem tadašnje Više građevinske škole i Više geodetske škole iz Beograda, i od tada funkcioniše kao jedinstvena obrazovna institucija sa dva odseka: Građevinski i Geodetski.

Visoka građevinska škola osnovana je u novembru mesecu 1976. godine, pod nazivom OOUR Viša škola usmerenog obrazovanja građevinske struke u okviru RO Građevinski obrazovni centar, sa još tri OOUR-a: Arhitektonska tehnička škola, Građevinska tehnička škola i Građevinska škola, sa jedinstvenom kadrovskom i računovodstvenom službom u okviru radne zajednice zajedničke službe.

Škola je školovala kadrove koji su dobijali zvanje viši stručni radnik i trajala je četiri semestra. Škola je po tom nastavnom planu i programu upisivala studente zaključno sa školskom 1984/85 godinom. Školske 1986/87 godine Škola postaje Viša građevinska škola i dalje kao OOUR u okviru RO Građevinski obrazovni centar, sve do 1991. godine kada se Centar ukida i svaki OOUR postaje Radna organizacija. Školovanje je trajalo četiri semestra, s tim što su po novom nastavnom planu i programu obrazovani kadrovi imali zvanje INŽENjER GRAĐEVINARSTVA. Školske 1987/88 godine školovanje je prošireno na pet semestara sa istim zvanjem i istim brojem predmeta. Od 1987-2005. godine ukupno je na Građevinskom odseku Više građevinsko-geodetske škole diplomirao 1431 student.

Visoka geodetska škola je ustanovljena Zakonom o osnivanju Više geodetske škole (Sl. glasnik Narodne Republike Srbije br. 23/60) od 18.05.1960. godine, a studije su trajale 4 semestra. Školske 1972. godine prelazi se na studije u trajanju od 5 semestara. Studije na Višoj geodetskoj školi (do 1996. godine) i Geodetskom odseku Više građevinsko-geodetske škole (posle 1996. godine)je do kraja 2005. godine sa uspehom završilo 2805 studenata.

Formiranjem Visoke građevinsko-geodetske škole stvoreni su institucionalni, organizacioni, kadrovski i materijalni uslovi za ubrzano usavršavanje nastavnih programa i korišćenje najsavremenije merne i računarske opreme u obrazovanju građevinskih i geodetskih stručnjaka.

Prateći potrebe građevinske i geodetske struke u našoj zemlji, kao i globalne trendove u obrazovanju (Bolonjska deklaracija), škola je izradila Studiju opravdanosti novog nastavnog plana i programa Više građevinsko-geodetske škole u Beogradu u skladu sa Bolonjskom deklaracijom za potrebe dobijanja saglasnosti Ministarstva prosvete i sporta Vlade Republike Srbije, što je ujedno i samovrednovanje za period 1996.-2002. godina.

Ministarstvo je svojim rešenjem broj 022-05-128/2002-04 od 14.05.2002. godine dalo saglasnost na predloženi Nastavni plan i program Više građevinsko-geodetske škole u Beogradu, i odobrilo trogodišnje studije (6 semestara) na ovoj Školi.

Osnivanjem Arhitektonskog smera, 2003. godine, Viša građevinsko-geodetska škola je zaokružila proces obrazovanja stručnjaka u tri inženjerske oblasti koje su uzajamno povezane: građevinarstvu, arhitekturi i geodeziji.

Visoka građevinsko-geodetska škola je uspešno sprovela postupak akreditacaje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i ispunila sve kriterijume shodno Pravilniku o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Službeni glasnik RS ”, broj 106/06). Na osnovu toga Škola je dobila Uverenje o akreditaciji ustanove kao VISOKE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, i uverenja o akreditaciju tri studijska programa osnovnih studija: Građevinsko inženjerstvo, Arhitektura i Geodezija - geomatika (odluka Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta br. 612-00-1205/2006-04 od 30.04.2007. godine). Ministarstvo Prosvete Republike Srbije je na osnovu ovog pozitivnog mišljenja Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta izdalo Dozvolu za rad VISOKE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA (broj: 612-00-580/2007-04 od 12.07.2007. godine).

Visoka građevinsko-geodetska škola permanentno sprovodi sve neophodne aktivnosti na daljem poboljšanju kvaliteta nastavnog procesa, prostornih resursa i materijalno-tehničkog obezbeđenja.


 

Uprava Visoke građevinsko • geodetske škole

DIREKTOR ŠKOLE

Prof. dr Vule Aleksić

ZAMENIK DIREKTORA ŠKOLE

Prof.dr Snežana Mitrović

PREDSEDNIK SAVETA ŠKOLE i ŠEF GRAĐEVISNKOG ODSEKA

Prof.dr Goran Ćirović

ZAMENIK PREDSEDNIKA SAVETA ŠKOLE

Prof. dr Jasmina Nedeljković-Ostojić

ŠEF GEODETSKOG ODSEKA

Prof. dr Slavoljub Tomić

SAVETNIK DIREKTORA ZA RAZVOJ I SARADNJU

Prof. dr Aleksandra Kostić - Milanović

POMOĆNIK DIREKTORA ZA NASTAVU ZA GRAĐEVINSKI ODSEK

Prof. dr Marko Mirković

SEKRETAR ŠKOLE

Uroš Radovančev, dipl. pravnik