ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

Оснивање и развој ВГГШ

Висока грађевинско-геодетска школа је формирана 01.06.1996. године, спајањем тадашње Више грађевинске школе и Више геодетске школе из Београда, и од тада функционише као јединствена образовна институција са два одсека: Грађевински и Геодетски.

Висока грађевинска школа основана је у новембру месецу 1976. године, под називом ООУР Виша школа усмереног образовања грађевинске струке у оквиру РО Грађевински образовни центар, са још три ООУР-а: Архитектонска техничка школа, Грађевинска техничка школа и Грађевинска школа, са јединственом кадровском и рачуноводственом службом у оквиру радне заједнице заједничке службе.

Школа је школовала кадрове који су добијали звање виши стручни радник и трајала је четири семестра. Школа је по том наставном плану и програму уписивала студенте закључно са школском 1984/85 годином. Школске 1986/87 године Школа постаје Виша грађевинска школа и даље као ООУР у оквиру РО Грађевински образовни центар, све до 1991. године када се Центар укида и сваки ООУР постаје Радна организација. Школовање је трајало четири семестра, с тим што су по новом наставном плану и програму образовани кадрови имали звање ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНАРСТВА. Школске 1987/88 године школовање је проширено на пет семестара са истим звањем и истим бројем предмета. Од 1987-2005. године укупно је на Грађевинском одсеку Више грађевинско-геодетске школе дипломирао 1431 студент.

Висока геодетска школа је установљена Законом о оснивању Више геодетске школе (Сл. гласник Народне Републике Србије бр. 23/60) од 18.05.1960. године, а студије су трајале 4 семестра. Школске 1972. године прелази се на студије у трајању од 5 семестара. Студије на Вишој геодетској школи (до 1996. године) и Геодетском одсеку Више грађевинско-геодетске школе (после 1996. године)је до краја 2005. године са успехом завршило 2805 студената.

Формирањем Високе грађевинско-геодетске школе створени су институционални, организациони, кадровски и материјални услови за убрзано усавршавање наставних програма и коришћење најсавременије мерне и рачунарске опреме у образовању грађевинских и геодетских стручњака.

Пратећи потребе грађевинске и геодетске струке у нашој земљи, као и глобалне трендове у образовању (Болоњска декларација), школа је израдила Студију оправданости новог наставног плана и програма Више грађевинско-геодетске школе у Београду у складу са Болоњском декларацијом за потребе добијања сагласности Министарства просвете и спорта Владе Републике Србије, што је уједно и самовредновање за период 1996.-2002. година.

Министарство је својим решењем број 022-05-128/2002-04 од 14.05.2002. године дало сагласност на предложени Наставни план и програм Више грађевинско-геодетске школе у Београду, и одобрило трогодишње студије (6 семестара) на овој Школи.

Оснивањем Архитектонског смера, 2003. године, Виша грађевинско-геодетска школа је заокружила процес образовања стручњака у три инжењерске области које су узајамно повезане: грађевинарству, архитектури и геодезији.

Висока грађевинско-геодетска школа је успешно спровела поступак акредитацаје у складу са Законом о високом образовању и испунила све критеријуме сходно Правилнику о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС ”, број 106/06). На основу тога Школа је добила Уверење о акредитацији установе као ВИСОКA ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКA ШКОЛA СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, и уверења о акредитацији три студијска програма основних студија: Грађевинско инжењерство, Архитектура и Геодезија - геоматика (одлука Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-1205/2006-04 од 30.04.2007. године). Министарство Просвете Републике Србије је на основу овог позитивног мишљења Комисије за акредитацију и проверу квалитета издало Дозволу за рад ВИСОКЕ ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (број: 612-00-580/2007-04 од 12.07.2007. године).

Висока грађевинско-геодетска школа перманентно спроводи све неопходне активности на даљем побољшању квалитета наставног процеса, просторних ресурса и материјално-техничког обезбеђења што је допринело да са успехом прође и наредне циклусе акредитације својих студијских програма (2012. и 2017. године). Као резултат вишегодишњег залагања, потпуне посвећености и напорног рада свих запослених, у фебруару 2017. године, Висока грађевинско - геодетска школа постала је прва високошколска установа у Србији која је акредитовала мастер струковне студије (два студијска прогрма: Грађевинско инжењерство у високоградњи и Геодезија-Геоматика).

 

Управа Високе грађевинско - геодетске школе струковних студија

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

др Вуле Алексић
vulealeksic@vggs.rs

- представља и заступа Школу и одговоран је за законитост рада Школе и испуњaвaњe зaкoнoм прoписaних oбaвeзa Школе; Организује остваривање наставног плана и програма и руководи целокупним процесом рада и пословања у склaду сa Зaкoнoм, Стaтутoм и oдлукaмa oргaнa Школе;

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ и ШЕФ ГЕОДЕТСКОГ ОДСЕКА

др Славољуб Томић
tomicslavoljub@vggs.rs

- помаже директору у оквиру овлашћења која му директор одреди и замењује га док је одсутан или спречен да обавља функцију.
- координира рад наставника и сарадника на одсеку, креира и прати остваривање распореда наставе, испита и студентске праксе, обавља друге послове по овлашћењу директора;

ШЕФ ГРАЂЕВИНСКОГ ОДСЕКА и ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА ПОСЛОДАВАЦА ВГГШ

мр Зоран Живковић
zoranzivkovic@vggs.rs

- координира рад наставника и сарадника на одсеку, креира и прати остваривање распореда наставе, испита и студентске праксе, обавља друге послове по овлашћењу директора;
- координира послове развоја и сарадње, председава Саветом послодаваца који остварује сарадњу на развоју студијских програма Школе у складу са реалним потребама тржишта рада

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ

др Драган Николић
nikolic@vggs.rs

- руководи радом Савета који је орган управљања Школом.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ШКОЛЕ

др Јасмина Недељковић-Остојић
jasminaon@vggs.rs

Заменик председника Савета замењује председника Савета када је он одсутан.

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Урош Радованчев, дипл. правник
radovancev@gmail.com

- прати прописе и даје тумачење статута, закона и других прописа; организује, по овлашћењу, наредби или упутству директора, рад служби Секретаријата; стара се о припремању материјала за седнице органа и организује израду и достављање одлука органа Школе;