VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Cenovnik usluga škole

NAKNADE ZA USLUGE KOJE PRUŽA VISOKA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA
-ŠKOLSKA 2018/19. GODINA-

R.b. NAZIV USLUGE IZNOS (RSD)
1 ŠKOLARINA - OSNOVNE STUDIJE - 60 ESPB 75000,00
Samofinansirajući studenti koji prvi put upisuju godinu ne plaćaju prenete ispite iz prethodne godine
(prilikom upisa treće godine plaćaju se ispiti preneti iz prve godine) Školarinu je moguće platiti u pet rata:
1. RATA (Plaća se prilikom upisa godine) 15000,00
2. RATA (Plaća se do 15. januara u tekućoj školskoj godini) 15000,00
3. RATA (Plaća se do 15. marta u tekućoj školskoj godini) 15000,00
4. RATA (Plaća se do 15. maja u tekućoj školskoj godini) 15000,00
5. RATA (Plaća se do 15. avgusta u tekućoj školskoj godini) 15000,00
OBNOVA GODINE NA OSNOVNIM STUDIJAMA 1250,00 x ESPB
Plaćaju se ESPB bodovi svih nepoloženih ispita. Ukoliko je iznos veći od 20000,00 moguće je plaćanje na rate. Studenti koji obnavljaju treću godinu ne plaćaju ESPB za stručnu praksu a plaćaju  25% vrednosti ESPB diplomskog rada (ukupno 4000,00 RSD).
PRENETI ISPITI IZ PRETHODNIH GODINA NA OSNOVNIM STUDIJAMA 1250,00 x ESPB
Studenti koji se finansiraju iz budžeta plaćaju sve zaostale ispite iz prethodnih godina po vrednosti ESPB bodova koje ti ispiti nose
2 OBNOVA GODINE NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA (moguće samo još u šk. 2018/19) 10000,00
3 ŠKOLARINA - MASTER STUDIJE (školarinu je moguće platiti u 12 rata) - 60 ESPB 144000,00
OBNOVA 1. GODINE NA MASTER STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2018/19. GOD 15000,00
OBNOVA 2. GODINE NA MASTER STUDIJAMA U ŠKOLSKOJ 2018/19. GOD 3000,00

NAKNADE ZA USLUGE KOJE ŠKOLA PRUŽA A KOJE NISU OBUHVAĆENE ŠKOLARINOM

R.b. NAZIV USLUGE IZNOS (RSD)
1 PRIJAVLjIVANjE ISPITA 800,00
Prijavu ispita plaćaju samofinansirajući studenti i studenti koji su obnovili godinu a studenti koji se finansiraju iz budžeta plaćaju prijavu onih ispita koje su preneli iz prethodnih godina.
2 PRIJAVLJIVANJE ODBRANE DIPLOMSKOG/SPECIJALISTIČKOG RADA 1000,00
PRIJAVLJIVANJE ODBRANE ZAVRŠNOG RADA NA MASTER STUDIJAMA 10000,00
3 PROMENA STUDIJSKOG PROGRAMA NA OSNOVNIM STUDIJAMA 3500,00
4 POTVRDE BIVŠIM STUDENTIMA I OSTALE NESTANDARDNE POTVRDE 1000,00
5 UPIS I OBNOVA GODINE STUDIJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA 1500,00
Plaćaju svi studenti, osim onih koji prvi put upisuju prvu godinu osnovnih studija
6 NAKNADNI UPIS U GODINU NA SVIM NIVOIMA STUDIJA (upis i obnova nakon 5.11.2018.) 2000,00
7 POLAGANJE DODATNIH ISPITA NA OSNOVNIM STUDIJAMA 1250,00 x ESPB
plaća se po broju ESPB bodova ispita koji se polažu
POLAGANJE DODATNOG ISPITA NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA 10000,00
POLAGANJE DODATNOG ISPITA NA MASTER STUDIJAMA 2400,00XESPB
plaća se po broju ESPB bodova ispita koji se polažu
8 PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH AKREDITOVANIH  VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA (po ispitu) 900,00
9 OVEREN NASTAVNI PLAN (na srpskom ili engleskom jeziku - NP iz 2012) 2500,00
10 UVERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA 1000,00
11 ISPISIVANJE IZ ŠKOLE 1500,00
12 PODIZANJE DOKUMENATA NA REVERS (do dva dokumenta) 500,00
PODIZANJE DOKUMENATA NA REVERS (sva dokumenta) 1500,00
13 MOLBA ZA PRODUŽAVANjE ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA  2000,00
  Molbu podnose studenti kojima je istekao rok za završetak studija - 6 godina za osnovne, 2 godine za specijalističke studije  
14 DIPLOMA, DODATAK DIPLOME i UVERENJE  O DIPLOMIRANJU (OSS i SSS) 5000,00
15 DUPLIKAT JAVNE ISPRAVE KOJU IZDAJE ŠKOLA (po ispravi) - indeks, diploma, dodatak 2000,00

SVE UPLATE VRŠE SE ISKLjUČIVO NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE:
840-1918666-13

Poziv na broj: 10-za studente Građevinskog odseka, 20-za studente Geodetskog odseka

Navedene naknade važe od školske 2018/19. godine