VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

STUDENTSKI PARLAMENT
VISOKE GRAĐEVINSKO-GEODETSKE ŠKOLE

Hajduk Stankova 2, 11000 Beograd
Tel: 011/2402-786 lokal 114
E-mail: studentskiparlament@vggs.rs
Web: http://www.vggs.rs/sp.html

Obaveštenja:

 

[14.04.2018.]  Akcija dobrovoljnog davanja krvi:

Akcija dobrovoljnog davanja krviStudentski parlament VGGŠ organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u utorak 17.4.2018. godine od 11:00 - 16:00 časova u čitaonici na Građevinskom odseku!
Za studente Geodetskog odseka obezbeđen je prevoz iz ul. Milana Rakića, u organizaciji parlamenta. Pozivamo studente i zaposlene da pokažu čovečnost i odazovu se akciji!


 

[19.05.2017.]  IZBORI ZA STUDENTSKI PARLAMENT 2017

Konačni rezultati izbora za Studentski parlament:

Broj ukupno glasalih studenata na oba biračka mesta: 131
Broj nevažećih glasova: 0
Broj glasova koje je osvojila lista „ Ujedinjeni studenti VGGŠ “: 112
Broj glasova koje je osvojila lista „ Lista2 “ : 19

Primenom D'Ontovog sistema raspodele mandata listi „ Ujedinjeni studenti VGGŠ “ pripada 10 mesta u Studentskom parlamentu, dok je „ Lista2 “ osvojila jedno mesto.

R.b. Naziv liste broj osvojenih glasova broj mandata
1. Ujedinjeni studenti VGGŠ 112 10
2. Lista2 19 1

Prigovora na izborni proces nije bilo.

IZBORNA KOMISIJA


 

[10.05.2017.]  OBAVEŠTENJE:

  • IZBORI ZA STUDENTSKI PARLAMENT ODRŽĆE SE U ČETVRTAK 18. MAJA OD 10:00-14:00 ČASOVA U PROSTORIJAMA ŠKOLE
  • PREUZIMANJE IZBORNOG MATERIJALA I PODNOŠENJE KANDIDATURE VRŠI SE U SEKRETARIJATU ŠKOLE DO PONEDELJKA 15. MAJA DO 15:00 ČASOVA

PRAVILA IZBORA I ROKOVI

     Studentski parlament Visoke građevinsko - geodetske škole ima 11 članova.
Pravo da bira i bude biran ima svaki student upisan u Školu u tekućoj školskoj godini na osnovne ili specijalističke studije. Mandat članova Studentskog parlamenta Škole traje godinu dana.
      Izborna komisija organizuje i sprovodi izbore, imenuje biračke odbore, rešava po prigovorima kao prvostepeni organ, prima kandidature izbornih lista, utvrđuje zbirnu listu, utvrđuje biračke spiskove na osnovu evidecije studenske službe, određuje glasačka mesta, ....
      Birački odbor neposredno sprovodi glasanje na biračkom mestu, stara se o pravilnosti glasanja i održavanju reda na biračkom mestu.

      Kandidaturu podnosi podnosilac liste Izbornoj komisiji (u sekretarijatu Škole)
      najkasnije do ponedeljka 15.5.2017. godine.

     Izborna lista sadrži 11 kandidata i to tako da se među svakih pet kandidata po redosledu (prvih pet, drugih pet) mora naći po jedan kandidat sa svakog studijskog programa sa osnovnih studija. Izbornu listu utvrđuje i proglašava Izborna komisija ako kandidovanu listu svojim potpisom podrži najmanje 50 studenata Škole.    
     Student svojim potpisom može podržati samo jednu listu. Ukoliko student podrži više od jedne liste potpis važi samo za listu koja je prva kandidovana.
     Naziv izborne liste određuje podnosilac liste vodeći računa da nazivom ne narušava ugled Škole. Uz naziv liste
podnosilac može uključiti i ime i prezime studenta Škole - nosioca liste. 
     Podnosilac izborne liste može odrediti jednog predstavnika za člana biračkog odbora o čemu obaveštava Izbornu
komisiju pisanim putem.

     Izborna komisija će proglasiti ZBIRNI IZBORNU LISTU u utorak 16.5.2017. godine.

     Student glasa lično na biračkom mestu na kom je upisan u birački spisak. Glasanje traje od 10 do 14 časova.
Studentima koji su se zatekli u 14 časova na biračkom mestu biće omogućeno glasanje.
     Student saopštava biračkom odboru svoje ime, prezime i broj indeksa, potpisuje se u birački spisak i preuzima listić za glasanje. Identitet dokazuje indeksom, pasošem ili ličnom kartom.
     Ukoliko student nije na biračkom spisku može glasati uz indeks ukoliko je upisan u tekuću školsku godinu uz potpis na posebnom obrascu uz navođenje svojih podataka (ime, prezime, br. indeksa).
     Članu Studentskog parlamenta prestaje mandat u momentu kada izgubi status studenta Škole ili podnošenjem ostavke.
     Svaki učesnik izbora ima pravo na zaštitu izbornog prava koje ostvaruje putem prigovora Izbornoj komisiji koja rešava o prigovoru kao prvostepeni organ u roku od 24 sata. Protiv rešenja Izborne komisije može se izjaviti žalba u roku od 24 sata direktoru Škole koji odlučuje po žalbi u roku od 48 sati.
     Dani kada Škola ne radi ne računaju se u rokove za prigovor i žalbu.

IZ SEKRETARIJATA


 

[12.05.2016.]  STUDENTSKI PARLAMENT

Radno vreme:
Sredom (od 18. Maja 2016.) od 13:00 - do 14:00 časova

Parlament neće raditi tokom ispitnih rokova,
ali se za sva pitanja studenti mogu obratiti na e-mail: vggs.parlament@gmail.com