ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
ОДСЕК
ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО - ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ
НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ШКОЛИ:

Висока грађевинско – геодетска школа је државна високошколска установа основана пре више од 60 година како би одговорила на конкретне потребе привреде и образовала инжењере који су спремни за све облике практичних радова у грађевинској, геодетској и архитектонској делатности. На темељима шездесетогодишње традиције, потребним иновацијама и савременим приступом у образовању, стварамо потпуно нов профил стручњака који су способни за одговорно управљање и примену нових технологија у областима за које се школују.

Школовање у ВГГШ је конципирано у складу са европским системом образовања кроз основне и мастер студије у укупном трајању од пет година (3+2). Већ после три године студенти стичу диплому основних студија, односно високо образовање првог степена, VI-1с нивоа квалификација обима 180 ЕСПБ бодова. Након тога могу наставити усавршавање на мастер студијама које трају две годнеа чијим завршавањем се стиче високо образовање другог степена, VII-1с нивоа квалификација укупног обима 300ЕСПБ бодова. Овако конципирано школовање као и квалитет студијских програма омогућава нашим студентима доступност већине радних места у Србији али и у Европи и свету. Од 2019. године ВГГШ је Одсек у саставу Академије техничко-уметничких струковних студија Београд (http://atuss.edu.rs)

У школској 2022/2023. години Одсек ВГГШ врши упис на три студијска програма основних студија и два студијска програма мастер студија.

 

БРОЈ МЕСТА НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Број студената
Буџет* Самофинансирање Укупно
1. ГРАЂЕВИНСКО  ИНЖЕЊЕРСТВО 55 75 130
2. АРХИТЕКТУРА 40 20 60
3. ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА 55 75 130
УКУПНО 150 170 320

* тачан број места утврдиће Влада Републике Србије (дат је број из претходних година)

 

ШКОЛАРИНА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Износ школарине - 75000,00 РСД (плаћање у 5 рата по 15000,00РСД)

КО МОЖЕ ДА УПИШЕ ВИСОКУ ГРАЂЕВИНСКО - ГЕОДЕТСКУ ШКОЛУ

У прву годину основних струковних студија које реализује Академија на Одсеку Висока грађевинско - геодетска школа може да се упише лице које има стечено средње образовање (сви образовни профили, трогодишња или четворогодишња школа) уколико се на пријемном испиту рангира у оквиру предвиђеног броја за буџетске или самофинансирајуће студенте.

Припадник српске националне мањине из суседне земље може се уписати у прву годину студија под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право уписа на студије у статусу студента који се финансира из буџета (кандидат потписује изјаву о националној припадности). 

Држављанин Републике Србије који је средњу школу завршио у иностранству, а коме до истека последњег дана пријаве на Конкурс није издато решење о нострификацији дипломе о стеченом средњем образовању, може се пријавити за упис на студије уз потврду да је поступак нострификације у току или у другом конкурсном року.

Страни држављани могу да конкуришу за упис у прву годину ос­нов­­них студија под истим условима као и држављани Републике Србије, али се могу уписати само у статусу самофи­нансирајућих студената током целог школовања. Страни држављани подносе нос­трификована сведочанства из претходног школовања. Посебан услов за упис странаца јесте знање српског језика (за које се доноси доказ) и обезбеђено здравствено осигурање.

Лица са инвалидитетом и припадници ромске националне мањине имају право на упис у оквиру посебних афирмативних мера уписа.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЕ
(прилажу се фотокопије а оригинали на увид):

  1. СВЕДОЧАНСТВА СВИХ РАЗРЕДА ЗАВРШЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
  2. ДИПЛОМА О ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ, ОДНОСНО МАТУРСКОМ ИСПИТУ
  3. ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  4. ПРИЈАВНИ ЛИСТ (добија се у Школи)
  5. ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА И УПИСА, НАЧИН И РОКОВИ ЗА ЖАЛБЕ:

Кандидати се пријављују на конкурс, подношењем одговарајуће документације, у студентској служби Школе. Кандидати који конкуришу на студијске програме Грађевинско инжењерство и Архитектура пријављују се у просторијама Грађевинског пододсека (Хајдук Станка 2), а кандидати који конкуришу за студијски програм Геодезија-Геоматика подносе пријаву у просторијама Геодетског пододсека (Милана Ракића 42).  

Пријава на конкурс је оквирно од 20-24.јуна (тачни датуми ће бити објављени у Конкурсу).

Приликом предаје докумената кандидат добија пријавни листић који садржи број пријаве. Овај листић кандидат чува као доказ о пријави на конкурс и носи га са собом на пријемни испит. На пријемни испит кандидат обавезно носи и личну карту или пасош.

Након пријемног испита, објављује се прелиминарна ранг листу за сваки појединачни студијски програм на огласној табли и интернет страници ВГГШ у року који је утврђен конкурсом. Кандидат може поднети приговор на своје место на привременој ранг листи у року који је утврђен конкурсом. Приговор се подноси писаним путем студентској служби. О приговору се решава истог дана. Након одлучивања о приговорима утврђује се и објављује ранг листе свих кандидата са укупним бројем бодова за сваки студијски програм у року који је утврђен конкурсом.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА и ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Ранг листа се формира на основу збира бодова које кандидат носи из средње школе (од 16 до 40) и бодова које је остварио на пријемном испиту (од 0 до 60). Бодови из средње школе се рачунају тако што се сабере успех у сваком разреду и помножи са два.

Пријемни испит за студијске програме Грађевинско инжењерство и Геодезија-Геоматика се полаже из Математике. Ради се 20 задатака. Сваки задатак вреди 3 бода. Заокружује се један од понуђених одговора. Нема негативних бодова.

ОБЛАСТИ НА ПРИЈЕМНОМ:

За студијски програм Грађевинско инжењерство и Геодезија-Геоматика: реални и комплексни бројеви, рационални алгебарски изрази, линеарне једначине и неједначине, линеарна функција, степеновање, кореновање, логаритмовање, квадратна једначина и неједначина, квадратна функција, аритметички и геометријски низови, елементи геометрије, тригонометрија, елементи аналитичке геометрије.

За студијски програм Архитектура ради се тест склоности који представља комбинацију теста из математике (садржи елементе геометрије) и теста састављеног од просторно-логичких задатака. Ради се 20 задатака. Заокружује се један од понуђених одговора. Нема негативних бодова.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Припремна настава за пријемни испит траје две седмице, а одржава се радним данима од 13. до 24. јуна у просторијама ВГГШ у ул. Хајдук Станка 2. Детаљније информације могу се добити на телефон: 011/2402-786

ИНФОРМАТОР ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛУ

Сви заинтересовани кандидати могу наћи примере задатака са пријемних испита из претходних година али и све остале корисне информације у вези са пријемним испитом и Школом у Информатору за упис студената који је доступан на сајту Школе (видети дно странице).

БРОЈ БОДОВА ДОВОЉАН ЗА УПИС

Да би се уписао као буџетски студент кандидат мора да оствари укупно више од 50 бодова (средња школа + пријмени) и да се рангира на листи до броја места расположивих за упис на буџет (у претходним годинама било је неопходно остварити укупно од 51-56 бодова)

Да би се уписао као самофинансирајући студент кандидат мора да оствари најмање 30 бодова (средња школа + пријемени) и да се рангира на листи до броја места расположивих за упис на самофинасирање (у претходним годинама било је неопходно остварити укупно 30 бодова)

ПОСТУПАК УПИСА НАКОН ПРИЈЕМНОГ

Упис кандидата се врши искључиво у истакнутим терминима на основу редоследа на коначној ранг листи.  Потребна оригинал документа: Сведочанства свих разреда завршене средње школе, Диплома о положеном завршном односно матурском испиту, Извод из матичне књиге рођених, два ШВ-20 обрасца, индекс и две фотографије, доказ о уплати накнаде за упис и прве рате школарине за самофинасирајуће студенте.

Последњег дана уписа кандидата са ранг листе врши се прозивка неуписаних кандидата за буџетска места. Уколико се прозвани кандидат не појави сматра се да је одустао од уписа и на његово место се уписује први наредни кандидат са ранг листе.

УПИС НА ВГГШ ПО ОСНОВУ ПРИЈЕМНОГ ПОЛОЖЕНОГ НА ДРУГОМ ФАКУЛТЕТУ

Кандидат који је полагао пријемни на другом акредитованом факултету или високој школи може се уписати на ВГГШ, у статусу самофинансирајућег студента, по основу тако остварених бодова по завршетку уписа кандидата који су радили пријемни испит на ВГГШ.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

Пријемни испит у септембарском року организује се почетком септембра уколико остане слободних места након завршетка првог уписног рока. У септембарском року углавном нема буџетских места и пријемни се организује за попуну места за самофинасирајуће студенте. Тачан датум пријемног испита и број преосталих места по студијским програмима биће објављени на сајту средином јула.

НАСТАВАК СТУДИЈА НА МАСТЕР СТУДИЈАМА

Висока грађевинско - геодетска школа је ПРВА високошколска установа у Србији која је акредитовала студијске програме мастер струковних студија. Тиме је Школа омогућила својим студентима заокружено школовање чијим завршавањем се стиче високо образовање другог степена, VII-1с нивоа квалификација укупног обима 300 ЕСПБ бодова.

Од школске 2017/18. године могућ je упис на два студијска програма на мастер струковним студијама:

1. ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ВИСОКОГРАДЊИ

Трајање студија: 2 године (120 ЕСПБ)
Стручни назив: СТРУКОВНИ МАСТЕР ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНАРСТВА - master (appl.)
VII-1с ниво квалификација
укупан обим студија (основне+мастер) - 300ЕСПБ
Наставни план: www.vggs.rs/gradjevinski_odsek/mss.html

 

2. ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Трајање студија: 2 године (120 ЕСПБ)
Стручни назив: СТРУКОВНИ МАСТЕР ИНЖЕЊЕР ГЕОДЕЗИЈЕ - master (appl.)
VII-1с ниво квалификација
укупан обим студија (основне+мастер) - 300ЕСПБ
Наставни план: www.vggs.rs/geodetski_odsek/mss.html

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК
Хајдук Станка 2, Београд
011/2402-786
vggs@sezampro.rs

 

ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК
Милана Ракића 42, Београд
011/2411-885
geod@sezampro.rs

 

 

Изјава о припадности српској националној мањини

Програм афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом

Програм афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

Изјава о припадности ромској националној мањини

Модел: Препорука (Национални савет ромске националне мањине)

 

obavestenje ИНФОРМАТОР ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

Све у вези уписа на Високу грађевинско - геодетску школу и како изгледају задаци на
пријемном испиту погледајте у Информатору за упис на основне и мастер студије!

Преузмите: ИНФОРМАТОР 2022   (3.3 MB)