ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

ЛИЦЕНЦЕ ЗА СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ГРАЂЕВИНСКО – ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ

 

Лиценце након завршених основних студија

Након завршених основних студија на смеру Грађевинско инжењерство (180 ЕСПБ), најмање пет година стручног искуства на извођењу радова и положеног стручног испита стиче се назив Лиценцирани извођач грађевинарства и лиценца ГИ 04 – 01.2 (област Грађевинско инжењерство – организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађевинарству) коју издаје Инжењерска комора Србије.

Лиценцирани извођач грађевинарства са лиценцом ГИ 04-01.2 руководи грађењем, односно извођењем радова из своје уже стручне области за зграде спратности По+П+4+Пк, објеката мање сложених грађевинских конструкција (распона до 12 м) и чија укупна површина не прелази 2.000 м² бруто површине, извођењем грађевинско-занатских радова и унутрашњих инсталација водовода и канализације, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из обухвата послова и припадајуће уже стручне области.

Након завршених основних студија на смеру Архитектура (180 ЕСПБ), најмање пет година стручног искуства на извођењу радова и положеног стручног испита стиче се назив Лиценцирани извођач архитектуре и лиценца АИ 02 – 01.2 (област Архитектура) коју издаје Инжењерска комора Србије.

Лиценцирани извођач архитектонске струке са лиценцом АИ 02-01.2 руководи грађењем, односно извођењем радова из своје стручне области за објекте спратности По+П+4+Пк чија укупна површина не прелази 2.000 м² бруто површине, мање захтевних објеката – зграде (категорије Б) и инжењерских објеката за које се израђују пројекти архитектуре, извођењем грађевинско-занатских радова и унутрашњих инсталација водовода и канализације, као и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из обухвата послова и своје стручне области.

Након завршених основних студија на смеру Геодезија - Геоматика (180 ЕСПБ), најмање пет година стручног искуства на извођењу радова и положеног стручног испита стиче се назив Лиценцирани извођач геодезије и лиценца ГеИ 08 – 01.2 (област Геодетско инжењерство) коју издаје Инжењерска комора Србије, као и Лиценца II реда коју издаје Републички геодетски завод.

Лиценцирани извођач геодетске струке са лиценцом ГеИ 08-01.2 руководи извођењем геодетских радова мерења, осматрања и обележавања земљишта и незахтевних и мање захтевних објеката за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, врши стручни наџор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из своје стручне области.

 

Лиценце након завршених мастер студија

Након завршених мастер студија на смеру Грађевинско инжењерство у високоградњи (120 ЕСПБ), најмање три године стручног искуства на извођењу радова из одговарајуће стручне, односно уже стручне области, и  положеног стручног испита стиче се назив Лиценцирани извођач грађевинарства и нека од лиценци: ГИ 04 – 01.1 (област грађевинске конструкције), ГИ 04 – 02.1 (област хидротехника), ГИ 04 – 03.1 (област саобраћај),  ГИ 04 – 04.1 (област организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађењу), ГИ 04 – 05.1 (област геотехника). Врсту лиценце одређује стручна област кандидата у којој је стекао извођачко искуство. Лиценце издаје Инжењерска комора Србије.

Лиценцирани извођач грађевинарства са лиценцом ГИ 04-01.1 руководи грађењем односно извођењем радова из своје уже стручне области за зграде свих категорија и инжењерске објекте за које се израђују пројекти конструкција и други грађевински пројекти, односно извођењем радова грађевинских конструкција, инсталација и грађевинско-занатских радова, као и грађевинске геотехнике из припадајуће уже стручне области, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области.

Лиценцирани извођач грађевинарства из уже стручне области хидротехника са лиценцом ГИ 04-02.1 руководи грађењем, односно извођењем радова из своје уже стручне области за хидротехничке објекте и системе хидротехничких инсталација, извођењем грађевинско-занатских радова на објектима хидроградње за које се израђују хидротехнички пројекти и пројекти хидротехничких инсталација, као и грађевинске геотехнике из припадајуће уже стручне области, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области.

Лиценцирани извођач грађевинарства из уже стручне области саобраћајна инфраструктура са лиценцом ГИ 04-03.1 руководи грађењем, односно извођењем радова на саобраћајним инфраструктурним објектима за које се израђују пројекти саобраћајне инфраструктуре, као и грађевинске геотехнике из припадајуће уже стручне области, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области.

Лиценцирани извођач грађевинарства из уже стручне области организација и технологија грађења и управљање пројектима у грађевинарству са лиценцом ГИ 04-04.1 руководи грађењем, односно извођењем радова из своје уже стручне области за зграде свих категорија и мање сложене инжењерске објекте за које се израђују пројекти конструкција и други грађевински пројекти, односно извођењем грађевинско-занатских радова и унутрашњих инсталација водовода и канализације, радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, као и локалних и некатегорисаних путева и улица, управља пројектима у грађевинарству, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед зграда и мање сложених објеката, из припадајуће уже стручне области.

Лиценцирани извођач грађевинарства из уже стручне области грађевинска геотехника са лиценцом ГИ 04-05.1 руководи грађењем геотехничких конструкција, извођењем радова грађевинске геотехнике, врши теренска и лабораторијска истраживања и испитивања за потребе израде геотехничких елабората и пројеката, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из припадајуће уже стручне области.

Након завршених мастер студија на смеру Геодезија - Геоматика (120 ЕСПБ), најмање три године стручног искуства на извођењу радова и положеног стручног испита стиче се назив Лиценцирани извођач геодезије и лиценца ГеИ 08 – 01.1 (област Геодетско инжењерство) коју издаје Инжењерска комора Србије, као и Лиценца I реда коју издаје Републички геодетски завод.

Лиценцирани инжењер геодетске струке са лиценцом ГеИ 08-01.1 у оквиру стручних послова грађења, односно извођења радова из области геодетско инжењерство, руководи извођењем геодетских радова мерења, осматрања и обележавања земљишта и зграда свих категорија и инжењерских објеката, врши стручни надзор у току грађења, односно извођења радова и технички преглед из своје стручне области.