VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD
ODSEK
VISOKA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA

INFORMACIJE O UPISU
NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

IV UPISNI ROK

 

VAŽNI DATUMI
(novembar 2021. godine)

POSTUPAK DATUM VREME
PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA 9-12. nov. 9:00 - 14:00 časova
P R I J E M N I    I S P I T ponedeljak
15. nov.
10:00 časova
OBJAVLJIVANJE PRIVREMENE RANG LISTE 16.11. 10:00 časova
PRIGOVORI NA PRIVREMENU RANG LISTU (prigovori se podnose Komisiji za upis) 16.11. 12:00 - 14:00 časova
ODLUKE KOMISIJE PO PRIGOVORIMA 16.11. nakon 14:00 časova
ŽALBE NA ODLUKE KOMISIJE ZA UPIS PO PRIGOVORIMA (podnose se predsedniku Akademije) 16.11. 15:00 - 17:00 časova
KONAČNA RANG LISTA SA RASPOREDOM UPISA       16.11. nakon 17:00 časova
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA
(po rasporedu koji će biti objavljen uz rang listu)
17.11. 9:00 - 14:00 časova

 

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠKOLI:

Visoka građevinsko - geodetska škola je državna visokoškolska ustanova osnovana pre 60 godina kako bi odgovorila na konkretne potrebe privrede i obrazovala inženjere koji su spremni za sve oblike praktičnih radova u građevinskoj, geodetskoj i arhitektonskoj delatnosti. Na temeljima šezdesetogodišnje tradicije, potrebnim inovacijama i savremenim pristupom u obrazovanju, stvaramo potpuno nov profil stručnjaka koji su sposobni za odgovorno upravljanje i primenu novih tehnologija u oblastima za koje se školuju.

Školovanje u VGGŠ je koncipirano u skladu sa evropskim sistemom obrazovanja kroz osnovne i master studije (3+2) u ukupnom trajanju od pet godina. Već posle tri godine studenti stiču diplomu osnovnih studija, odnosno visoko obrazovanje prvog stepena, VI-1s nivoa kvalifikacija obima 180ESPB bodova. Nakon toga mogu nastaviti usavršavanje na master studijama koje traju dve godne a čijim završavanjem se stiče visoko obrazovanje drugog stepena, VII-1s nivoa kvalifikacija ukupnog obima 300ESPB bodova. Ovako koncipirano školovanje kao i kvalitet studijskih programa omogućava našim studentima dostupnost većine radnih mesta u Srbiji ali i u Evropi i svetu. Od 2019. godine VGGŠ je Odsek u sastavu Akadmije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd (http://atuss.edu.rs)

U školskoj 2021/2022. godini Odsek VGGŠ vrši upis na tri studijska programa osnovnih studija i dva studijska programa master studija.

 

STUDIJSKI PROGRAMI OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA:

1. GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Trajanje studija: 3 godine (180 ESPB))
Stručni naziv: STRUKOVNI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA - Bachelor (appl.)
LICENCA ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA (Po+P+4+Pk, objekti do 2000 m2)
Mogućnosti nakon diplomiranja:
                1) nastavak studija na MASTER STUDIJAMA (2 godine - 120 ESPB)
                2) zapošljavanje u zemlji i inostranstvu
Nastavni plan: www.vggs.rs/gradjevinski_odsek/program2017.html

 

2. ARHITEKTURA

Trajanje studija: 3 godine (180 ESPB)
Stručni naziv: STRUKOVNI INŽENJER ARHITEKTURE - Bachelor (appl.)
LICENCA ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA (Po+P+4+Pk, objekti do 2000 m2)
Mogućnosti nakon diplomiranja:
                1) nastavak studija na MASTER STUDIJAMA (2 godine - 120 ESPB)
                2) zapošljavanje u zemlji i inostranstvu
Nastavni plan: www.vggs.rs/gradjevinski_odsek/smer_arhitektura/program2017.html

 

3. GEODEZIJA - GEOMATIKA

Trajanje studija: 3 godine (180 ESPB)
Stručni naziv: STRUKOVNI INŽENJER GEODEZIJE - Bachelor (appl.)
LICENCA ODGOVORNOG IZVOĐAČA RADOVA (Po+P+4+Pk, objekti do 2000 m2)
GEODETSKA LICENCA II REDA
Mogućnosti nakon diplomiranja:
                1) nastavak studija na MASTER STUDIJAMA (2 godine - 120 ESPB)
                2) zapošljavanje u zemlji i inostranstvu
Nastavni plan: www.vggs.rs/geodetski_odsek/program2017.html

Više o studijskim programima i licencama po novom Pravilniku:

 

BROJ MESTA NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA

STUDIJSKI PROGRAM Broj studenata
Budžet Samofinansiranje Ukupno
1. GRAĐEVINSKO  INŽENJERSTVO 0 26 26
2. ARHITEKTURA 2 0 2
3. GEODEZIJA - GEOMATIKA 0 23 23
UKUPNO 2 49 51

 

ŠKOLARINA ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

ZA DRŽAVLJANE SRBIJE - 75000,00 RSD  (plaćanje u 5 rata po 15000,00RSD)
ZA STRANE DRŽAVLJANE - 1300,00 €

KO MOŽE DA UPIŠE VISOKU GRAĐEVINSKO - GEODETSKU ŠKOLU

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija koje realizuje Visoka građevinsko - geodetska škola može da se upiše lice koje ima stečeno srednje obrazovanje (svi obrazovni profili, trogodišnja ili četvorogodišnja škola) ukoliko se na prijemnom ispitu rangira u okviru predviđenog broja za budžetske ili samofinansirajuće studente.

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje može se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije, uključujući i pravo upisa na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžet  u inostranstvu, a kome do isteka poslednjeg dana prijave na Konkurs nije izdato rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju, može se prijaviti za upis na studije uz potvrdu da je postupak nostrifikacije u toku ili u drugom konkursnom roku.

Strani državljani mogu da konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, ali se mogu upisati samo u statusu samofinansirajućih studenata tokom celog školovanja. Strani državljani podnose nostrifikovana svedočanstva iz prethodnog školovanja. Poseban uslov za upis stranaca jeste znanje srpskog jezika (za koje se donosi dokaz) i obezbeđeno zdravstveno osiguranje

Lica sa invaliditetom i pripadnici romske nacionalne manjine imaju pravo na upis u okviru posebnih afirmativnih mera upisa.

DOKUMENTA POTREBNA PRILIKOM PRIJAVE
(prilažu se fotokopije, a originali na uvid):

  1. SVEDOČANSTVA SVIH RAZREDA ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE
  2. DIPLOMA O POLOŽENOM ZAVRŠNOM ISPITU, ODNOSNO MATURSKOM ISPITU
  3. IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
  4. PRIJAVNI LIST (dobija se u Školi)
  5. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA (5.000,00 RSD)

POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA I UPISA, NAČIN I ROKOVI ZA ŽALBE:

Kandidati se prijavljuju na konkurs, podnošenjem odgovarajuće dokumentacije,u studentskoj službi Škole. Kandidati koji konkurišu na studijske programe Građevinsko inženjerstvo i Arhitektura prijavljuju se u prostorijama Građevinskog odseka (Hajduk Stanka 2), a kandidati koji konkurišu za studijski program Geodezija-Geomatika podnose prijavu u prostorijama Geodetskog odseka (Milana Rakića 42).

Prilikom predaje dokumenata kandidat dobija prijavni listić koji sadrži broj prijave. Ovaj listić kandidat čuva kao dokaz o prijavi na konkurs i nosi ga sa sobom na prijemni ispit. Na prijemni ispit kandidat obavezno nosi i ličnu kartu ili pasoš.

Nakon prijemnog ispita, objavljuje se preliminarna rang listu za svaki pojedinačni studijski program na oglasnoj tabli i internet stranici VGGŠ u roku koji je utvrđen konkursom. Kandidat može podneti prigovor na svoje mesto na privremenoj rang listi u roku koji je utvrđen konkursom. Nakon odlučivanja o prigovorima utvrđuju se i objavljuju rang liste svih kandidata sa ukupnim brojem bodova za svaki studijski program u roku koji je utvrđen konkursom.

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA i PRIJEMNI ISPIT

Rang lista se formira na osnovu zbira bodova koje kandidat nosi iz srednje škole (od 16 do 40) i bodova koje je ostvario na prijemnom ispitu (od 0 do 60). Bodovi iz srednje škole se računaju tako što se sabere uspeh u svakom razredu i pomnoži sa dva.

Prijemni ispit za studijske programe Građevinsko inženjerstvo i Geodezija-Geomatika se polaže iz Matematike. Radi se 20 zadataka. Svaki zadatak vredi 3 boda. Zaokružuje se jedan od ponuđenih odgovora. Nema negativnih bodova.

OBLASTI NA PRIJEMNOM:

Za studijski program Građevinsko inženjerstvo i Geodezija-Geomatika: realni i kompleksni brojevi, racionalni algebarski izrazi, linearne jednačine i nejednačine, linearna funkcija, stepenovanje, korenovanje, logaritmovanje, kvadratna jednačina i nejednačina, kvadratna funkcija, aritmetički i geometrijski nizovi, elementi geometrije, trigonometrija, elementi analitičke geometrije.

Za studijski program Arhitektura radi se kombinovani test iz matematike (elementi geometrije) i prostornologičkih zadataka. Radi se 20 zadataka. Zaokružuje se jedan od ponuđenih odgovora. Nema negativnih bodova.

INFORMATOR ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLU

Svi zainteresovani kandidati mogu naći primere zadataka sa prijemnih ispita iz prethodnih godina ali i sve ostale korisne informacije u vezi sa prijemnim ispitom i Školom u Informatoru za upis studenata koji je dostupan na sajtu Škole (videti dno stranice).

BROJ BODOVA DOVOLJAN ZA UPIS

Da bi se upisao kao budžetski student kandidat mora da ostvari ukupno više od 50 bodova (srednja škola + prijmeni) i da se rangira na listi do broja mesta raspoloživih za upis na budžet (u prethodnim godinama bilo je neophodno ostvariti ukupno od 51-56 bodova)

Da bi se upisao kao samofinansirajući student kandidat mora da ostvari najmanje 30 bodova (srednja škola + prijmeni) i da se rangira na listi do broja mesta raspoloživih za upis na samofinasiranje (u prethodnim godinama bilo je neophodno ostvariti ukupno 30 bodova)

POSTUPAK UPISA NAKON PRIJEMNOG

Upis kandidata se vrši isključivo u istaknutim terminima na osnovu redosleda na konačnoj rang listi.  Potrebna original dokumenta: Svedočanstva svih razreda završene srednje škole, Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu, Izvod iz matične knjige rođenih, dva ŠV-20 obrasca, indeks i dve fotografije, dokaz o uplati naknade za upis i prve rate školarine za samofinasirajuće studente.

Poslednjeg dana upisa kandidata sa rang liste vrši se prozivka neupisanih kandidata za budžetska mesta. Ukoliko se prozvani kandidat ne pojavi smatra se da je odustao od upisa i na njegovo mesto se upisuje prvi naredni kandidat sa rang liste.

UPIS NA VGGŠ PO OSNOVU PRIJEMNOG POLOŽENOG NA DRUGOM FAKULTETU

Kandidat koji je polagao prijemni na drugom akreditovanom fakultetu ili visokoj školi može se upisati na VGGŠ, u statusu samofinansirajućeg studenta, po osnovu tako ostvarenih bodova po završetku upisa kandidata koji su radili prijemi ispit na VGGŠ.

NASTAVAK STUDIJA NA MASTER STUDIJAMA

Visoka građevinsko - geodetska škola je PRVA visokoškolska ustanova u Srbiji koja je akreditovala studijske programe master strukovnih studija. Time je Škola omogućila svojim studentima zaokruženo školovanje čijim završavanjem se stiče visoko obrazovanje drugog stepena, VII-1s nivoa kvalifikacija ukupnog obima 300ESPB bodova.

Od školske 2017/18. godine moguć je upis na dva studijska programa na master strukovnim studijama:

1. GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO U VISOKOGRADNJI

Trajanje studija: 2 godine (120 ESPB)
Stručni naziv: STRUKOVNI MASTER INŽENJER GRAĐEVINARSTVA - master (appl.)
VII-1s nivo kvalifikacija
ukupan obim studija (osnovne+master) - 300ESPB
Nastavni plan: www.vggs.rs/gradjevinski_odsek/mss.html

 

2. GEODEZIJA - GEOMATIKA

Trajanje studija: 2 godine (120 ESPB)
Stručni naziv: STRUKOVNI MASTER INŽENJER GEODEZIJE - master (appl.)
VII-1s nivo kvalifikacija
ukupan obim studija (osnovne+master) - 300ESPB
Nastavni plan: www.vggs.rs/geodetski_odsek/mss.html

 

DODATNE INFORMACIJE

 

GRAĐEVINSKI ODSEK
Hajduk Stanka 2, Beograd
011/2402-786
vggs@sezampro.rs

 

GEODETSKI ODSEK
Milana Rakića 42, Beograd
011/2411-885
geod@sezampro.rs

 

 

Izjava o pripadnosti srpskoj nacionalnoj manjini

Program afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom

Program afirmativne mere upisa pripadnika romske nacionalne manjine

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini

Model: Preporuka (Nacionalni savet romske nacionalne manjine)

 

obavestenje INFORMATOR ZA UPIS NA OSNOVNE I MASTER STUDIJE:

Sve u vezi upisa na Visoku građevinsko - geodetsku školu i kako izgledaju zadaci na
prijemnom ispitu pogledajte u Informatoru za upis na osnovne i master studije!

Preuzmite: INFORMATOR ZA UPIS STUDENATA U
VISOKU GRAĐEVINSKO-GEODETSKU ŠKOLU strukovnih studija u Beogradu
 (797 kb)