VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

O Visokoj građevinsko - geodetskoj školi

Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija je samostalna, državna, visokoškolska ustanova sa dugom tradicijom u obrazovanju kadrova građevinske, geodetske i arhitektonske struke. U svom današnjem obliku Škola funkcioniše od 1996. godine kada je nastala spajanjem Više građevinske škole i Više geodetske škole iz Beograda.

Viša građevinska škola osnovana je 1976. godine, dok je Viša geodetska škola ustanovljena Zakonom o osnivanju Više geodetske škole 1960. godine. Odlukom Vlade Republike Srbije, 1996. godine osnovana je, spajanjem Više građevinske i Više geodetske škole, Viša građevinsko - geodetska škola u Beogradu.

Nakon donošenja Zakona o visokom obrazovanju iz 2005. Škola uspešno sprovodi postupak akreditacije i 2007. godine dobija Uverenje o akreditaciji među prvim visokoškolskim ustanovama u Srbiji na osnovu čega dobija i Dozvolu za rad kao Visoka građevinsko - geodetska škola strukovnih studija.

Visoka građevinsko-geodetska škola obrazuje stručnjake koji su osposobljeni za sve oblike praktičnih radova u građevinskoj, arhitektonskoj i geodetskoj delatnosti, i spremni da primenjuju aktuelne zakonske propise, standarde i norme kvaliteta, kao i najnovija tehnološka dostignuća u svakodnevnoj praksi.

U Školi se nastava obavlja u dva odseka:

1) Građevinski odsek
     (Hajduk Stanka 2)
      011/2422-178

 

 

2) Geodetski odsek
     (Milana Rakića 42)
      011/2411-885

 

 

Studijski programi

Od 2007. godine Visoka građevinsko - geodetska škola je uspešno akreditovala 10 studijskih programa na svim nivoima studija. U Školi se trenutno izvodi nastava na tri studijska programa na osnovnim strukovnim studijama (Građevinsko inženjerstvo, Arhitektura i Geodezija - Geomatika) kao i na dva studijska programa na specijalističkim strukovnim studijama (Menadžment u građevinarstvu i Primenjena geodezija i katastar nepokretnosti).

  GRAĐEVINSKI ODSEK
(Hajduk Stanka 2)
  GEODETSKI ODSEK
(Milana Rakića 42)
 
NIVO STUDIJA ESPB
licenca licenca
osnovne strukovne studije
(3 godine)
180 Građevinsko inženjerstvo 800
812
Geodezija - geomatika 871
„licenca II reda“
Arhitektura 800
specijalističke strukovne studije
(1 godina)
60 Menadžemnt u građevinarstvu 700
712
Primenjena geodezija i
katastar nepokretnosti
771
„licenca  I reda“
master strukovne  studije
(2 godine)
120 Građevinsko inženjerstvo
u visokogradnji
  Geodezija - geomatika  

 

osnovne strukovne studije
GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Studenti studijskog programa Građevinsko inženjerstvo se tokom studija upoznaju sa građevinskom dokumentacijom, potrebnim uslovima za realizaciju građevinskih investicija, procedurama izrade projektne dokumentacije, načinom organizovanja raznih vrsta gradilišta, uz upoznavanje sa vrstama radova, kao i arhitektonskim i konstruktivnim karakteristikama. Posebno, proučavaju tehnologije rada proizvodnih pogona, montažnih i klasičnih radova, sa pregledom potrebne mehanizacije i opreme, kao i higijensko-tehničke mere zaštite na gradilištima i proizvodnim pogonima.

Završetkom studijskog programa Građevinsko inženjerstvo studenti stiču stručni naziv:
STRUKOVNI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA

Strukovni inženjeri građevinarstva koji uspešno završe studijski program Građevinsko inženjerstvo mogu u praksi pravilno da ispune osnovne dužnosti izvođača radova: izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji u skladu sa zakonom, izvođenje radova prema standardima i normama kvaliteta, organizovanje gradilišta, obezbeđenje sigurnosti objekta, obezbeđenje kvaliteta izvedenih radova, geodetsko osmatranje, kao i obezbeđenje objekta i okoline u slučaju prekida radova.

Strukovni inženjeri građevinarstva, nakon polaganja stručnog ispita i pet godina radnog iskustva stiču uslove za dobijanje licenci koje izdaje Inženjerska komora Srbije:

800 - Odgovorni izvođač građevinskih radova na objektima visokogradnje

Opis delatnosti za LICENCU 800:

Izvođenje radova na gradnji objekata visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, maksimalne bruto površine do 2000 m2, maksimalne spratnosti do Po+P+4+PK, sa manje složenom armirano - betonskom, čeličnom ili drvenom konstrukcijom i sa maksimalnim rasponom do 12 metara;

Izvođenje građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, maksimalne bruto površine do 2000 m2, maksimalne spratnosti do P0+P+4+PK;

Uređenje terena oko objekata visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, maksimalne bruto površine do 2000 m2, maksimalne spratnosti do Po+P+4+PK.

812 - Odgovorni izvođač građevinskih radova na objektima niskogradnje

Opis delatnosti za LICENCU 812:

Izvođenje radova na izgradnji lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave,

Izvođenje radova na uređenju terena oko objekata visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave.

 

osnovne strukovne studije
ARHITEKTURA

Na studijskom programu Arhitektura obrazuju se inženjeri arhitekture sa praktičnim tehničkim znanjima i veštinama – urbanizam, projektovanje i građenje, koja će koristiti u praksi. Veliki broj građevinskih preduzeća i projektantskih organizacija – privrednih društava, javnih komunalnih preduzeća, organizacija koje se bave investicijama, projektnih biroa, građevinskih firmi, institucija koje se bave planiranjem urbanog prostora i ostalih organizacija zapošljava inženjere arhitekture. Inženjeri arhitekture su važan činilac projektantske i izvođačke prakse u realizaciji investicionih objekata.

Završetkom studijskog programa Arhitektura studenti stiču stručni naziv: STRUKOVNI INŽENJER ARHITEKTURE.

Strukovni inženjeri arhitekture koji uspešno završe studijski program Arhitektura mogu u praksi pravilno da ispune osnovne dužnosti projektanta i izvođača radova: projektovanje i izvođenje radova prema tehničkoj dokumentaciji u skladu sa zakonom, razrada projektne dokumentacije izvođenje radova prema standardima i normama kvaliteta, organizovanje gradilišta, izrada planske dokumentacije, izrada projektne dokumentacije, poslovi na zaštiti graditeljskog nasleđa, poslovi u vezi s ekologijom i zaštitom životne sredine, obezbeđenje kvaliteta izvedenih radova, geodetsko osmatranje, kao i obezbeđenje objekta i okoline u slučaju prekida radova.

Strukovni inženjeri arhitekture, nakon polaganja stručnog ispita i pet godina radnog iskustva stiču uslove za dobijanje licence koju izdaje Inženjerska komora Srbije:

800 - Odgovorni izvođač građevinskih radova na objektima visokogradnje

Opis delatnosti za LICENCU 800:

Izvođenje radova na gradnji objekata visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, maksimalne bruto površine do 2000 m2, maksimalne spratnosti do Po+P+4+PK, sa manje složenom armirano - betonskom, čeličnom ili drvenom konstrukcijom i sa maksimalnim rasponom do 12 metara;

Izvođenje građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, maksimalne bruto površine do 2000 m2, maksimalne spratnosti do P0+P+4+PK, i to;

Uređenje terena oko objekata visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, maksimalne bruto površine do 2000 m2, maksimalne spratnosti do Po+P+4+PK.          

 

osnovne strukovne studije
GEODEZIJA – GEOMATIKA

Studijski program Geodezija – Geomatika formira modernog, kompetentnog i samostalnog geodetskog stručnjaka, osposobljenog za sve oblike praktičnih radova iz oblasti geodetskih merenja i prikupljanja i obrade prostornih informacija za potrebe državnog premera, katastra nepokretnosti i inženjerskih radova, a koji je spreman da sa uspehom primenjuje sve relevantne geodetske metode merenja i obrade podataka, kao i da u praksi primenjuju sve važeće normative i standarde i najnovija tehnološka dostignuća u oblasti geodetskih radova.

Završetkom studijskog programa Geodezija – Geomatika studenti stiču stručni naziv: STRUKOVNI INŽENJER GEODEZIJE.

Strukovni inženjeri geodezije koji uspešno završe studijski program osnovnih strukovnih studija Geodezija - Geomatika osposobljeni su za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radne procese na: državnom premeru; katastaru nepokretnosti; katastaru vodova; uređenju zemljišne teritorije; komasaciji; izradi katastarskih planova; izradi digitalnog modela terena; generisanju Geoinformacionih sistema; izradi geodetskih i topografskih planova; izradi geodetskih podloga za projektovanje; inženjerskoj geodeziji; obeležavanju objekata u okviru projekata; kontroli kvaliteta realizacije projekta; praćenju deformacija objekata pri gradnji i eksploataciji; metrološkom obezbeđenju i standardizaciji geodetskih radova;

Na osnovu Zakona o državnom premeru i katastru, završetkom studijskog programa Geodezija – Geomatika, strukovni inženjeri geodezije, stiču uslove da nakon položenog stručnog ispita i tri godine radnog iskustva dobiju „Geodetsku licencu drugog reda“ koja im omogućava obavljanje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, realizacije projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja i izradu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat.

Takođe, na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, predviđeno je licenciranje strukovnih inženjera geodezije i njihovo članstvo u Inženjerskoj komori Srbije. Strukovni inženjeri geodezije, nakon polaganja stručnog ispita i pet godina radnog iskustva stiču uslove za dobijanje licence koju izdaje Inženjerska komora Srbije:

871 - Odgovorni izvođač geodetskih radova na objektima visokogradnje i niskogradnje

Opis delatnosti za LICENCU 871:

Izvođenje geodetskih radova na objektima visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, maksimalne bruto površine do 2000 m2, maksimalne spratnosti do P0+P+4+PK, i to;

Izvođenje geodetskih radova za potrebe eksproprijacije zemljišta prilikom izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave;

Izvođenje geodetskih radova na izgradnji lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave;

 

specijalističke strukovne studije
MENADžMENT U GRAĐEVINARSTVU

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Menadžment u građevinarstvu obezbeđuje strukovnim inženjerima građevinarstva produbljivanje znanja, stručnih veština i proširivanje razumevanja u odabranim užim naučnim oblastima kao što su: osnove naučno-stručnog rada, matematičke metode, analiziranje stručnih postupaka u građevinarstvu, razumevanje procesa planiranja i izgradnje objekata, upravljanje građevinskim projektima i tenderskim procedurama, upravljanje investicijama, razrada projektne dokumentacije i razumevanje procedura toka projektovanja i projektne dokumentacije, metoda donošenja optimalnih odluka, teorije planiranja i upravljanja projektima u građevinarstvu, rešavanje složenih problema u uslovima neizvesnog okruženja, metoda operacionih istraživanja i informacionih tehnologija, uz integrisanje stečenih znanja i veština potrebnih za timski rad u ovoj oblasti strukovne specijalizacije.

Završetkom ovog studijskog programa studenti stiču stručni naziv:
SPECIJALISTA STRUKOVNI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA.

Specijalista strukovni inženjeri građevinarstva, nakon polaganja stručnog ispita i pet godina radnog iskustva stiču uslove za dobijanje licence koje izdaje Inženjerska komora Srbije:

700 - Odgovorni izvođač, sa specijalističkim strukovnim studijama, građevinskih radova na objektima visokogradnje

Opis delatnosti za LICENCU 700:

Izvođenje radova na gradnji objekata visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave;

Izvođenje građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave, i to:

Uređenje terena oko objekata visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave.

712 - Odgovorni izvođač, sa specijalističkim strukovnim studijama, građevinskih radova na objektima niskogradnje

Opis delatnosti za LICENCU 712:

Izvođenje radova na izgradnji lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave;

Izvođenje radova na uređenju terena oko objekata visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave;

 

specijalističk strukovne studije
PRIMENjENA GEODEZIJA I KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Studijski program specijalističkih strukovnih studija Primenjena geodezija i katastar nepokretnosti formira modernog, kompetentnog i samostalnog geodetskog stručnjaka, osposobljenog za sve radove iz oblasti katastra nepokretnosti, katastra vodova i prikupljanja i obrade prostornih informacija za potrebe svih oblika prostornih informacionih sistema na državnom nivou, a koji je spreman da sa uspehom primenjuje stečena znanja u praksi i primenjuje sve važeće domaće i međunarodne normative i standarde i najnovija tehnološka dostignuća u oblasti katastra nepokretnosti i katastra vodova.

Završetkom studijskog programa Primenjena geodezija i katastar nepokretnosti specijalističkih strukovnih studija studenti stiču stručni naziv: SPECIJALISTA STRUKOVNI INŽENJER GEODEZIJE.

Specijalisti strukovni inženjeri geodezije koji uspešno završe studijski program specijalističkih strukovnih studija Primenjena geodezija i katastar nepokretnosti dodatno su specijalizovani za primenu produbljenih znanja i veština, najmodernijih tehnologija i najviših standarda u radu na: katastaru nepokretnosti; katastaru vodova; uređenju zemljišne teritorije; komasaciji; izradi katastarskih planova; generisanju Geoinformacionih sistema; kontroli kvaliteta realizacije projekta;

Na osnovu Izmena Zakona o državnom premeru i katastru, završetkom studijskog programa specijalističkih strukovnih studija Primenjena geodezija i katastar nepokretnosti, specijalisti strukovni inženjeri geodezije, stiču uslove da nakon položenog stručnog ispita i tri godine radnog iskustva dobiju „Geodetsku licencu prvog reda“ koja im omogućava obavljanje najzahtevnijih geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, realizacije projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja i izradu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat. Takođe, omogućeno im je sticanje i zvanja viši stručni geodetski saradnik, što je u okviru sistematizacije stručnih zvanja u Republičkom geodetskom zavodu najviši rang.

Na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, predviđeno je licenciranje specijalista strukovnih inženjera geodezije i njihovo članstvo u Inženjerskoj komori Srbije. Specijalista strukovni inženjeri geodezije, nakon polaganja stručnog ispita i pet godina radnog iskustva stiču uslove za dobijanje licence koju izdaje Inženjerska komora Srbije:

771 - Odgovorni izvođač, sa specijalističkim strukovnim studijama, geodetskih radova na objektima visokogradnje i niskogradnje,.

Opis delatnosti za LICENCU 771:

Izvođenje geodetskih radova na objektima visokogradnje za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave i to:

Izvođenje geodetskih radova za potrebe eksproprijacije zemljišta prilikom izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave;

Izvođenje geodetskih radova na izgradnji lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave;

Izvođenje geodetskih radova u inženjersko-tehničkim oblastima, i to:

Izrada geodetskih podloga za potrebe raznih vrsta projekata u inženjersko-tehničkim oblastima;