VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

REPUBLIKA SRBIJA
AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
ODSEK
VISOKA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA

INFORMACIJE
ZA UPIS STUDENATA NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE
U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI

DODATNI TERMIN ZA STUDIJSKI PROGRAM GEODEZIJA-GEOMATIKA

 

VAŽNI DATUMI
(nov. 2021. godine)

POSTUPAK DATUM VREME
PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA 2.11 – 5.11. 9:00 - 14:00 časova
OBJAVLJIVANJE PRIVREMENE RANG LISTE 8. novembar 14:00 časova
PRIGOVORI NA PRIVREMENU RANG LISTU
(prigovori se podnose Komisiji za upis)
9. novembar 10:00 - 12:00 časova
ODLUKE KOMISIJE PO PRIGOVORIMA 9. novembar 12:30 časova
ŽALBE NA ODLUKE KOMISIJE ZA UPIS PO PRIGOVORIMA
(podnose se predsedniku Akademije)
9. novembar 14:00 - 16:00 časova
KONAČNA RANG LISTA SA RASPOREDOM UPISA 9. novembar 18:00 časova
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA
(po rasporedu koji će biti objavljen uz rang listu)
10. novembar 9:00 - 14:00 časov

Konkurs se raspisuje za studijski program master strukovnih studija Geodezija - Geomatika (10 mesta)

Prijavljivanje kandidata vrši se u studentskoj službi od 2.11.2021. do 5.11.2021. svakog radnog dana od 9:00 - 14:00 časova. Prilikom prijave na konkurs kandidati prilažu sledeća dokumenta (neoverene fotokopije a originali na uvid):

  • Diploma i Dodatak diplomi o završenim osnovnim strukovnim studijama ili Uverenje o diplomiranju i Uverenje o položenim ispitima na osnovnim strukovnim studijama
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Prijavni list (dobija se u Školi)
  • Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs u iznosu od 3.000,00 RSD

Privremena rang lista za svaki studijski program pojedinačno biće objavljena 8. nov. u 10:00 časova. Prigovori na privremenu rang listu se podnose u pisanom obliku u studentskoj službi 9. nov. od 10:00-12:00 časova i o njima se rešava odmah. Eventualne žalbe na rešenja po prigovoru podnose se 9.11.2021. predsedniku Akademije od 14:00-16:00 časova. Konačna rang lista biće objavljena u 9. nov. u 18:00 časova. Upis kandidata koji su se rangirali u okviru upisne kvote vršiće se 10. novembra od 9:00 do 14:00 časova. Eventualni dopunski ispit za kandidate koji takav ispit treba da polažu obaviće se 8. nov. u 10:00 časova.

Vlada Republike Srbije nije predvidela budžetska mesta na master strukovnim studijama u školskoj 2020/21. godini. Školarina za državljane Republike Srbije iznosi 144.000,00 RSD a školarina za strane državljane iznosi 2.000,00 € i može se platiti u 12 rata.

 

USLOVI ZA UPIS
NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Master strukovne studije može upisati lice koje je završilo studije prvog stepena obima 180 ESPB bodova na studijskim programima Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu.

Pravo upisa na master strukovne studije imaju i kandidati koji su završili studije prvog stepena obima 180 ESPB bodova na studijskim programima koji pripadaju tehničko-tehnološkom polju, na drugoj akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovom da se nastavni planovi i programi tih studijskih programa poklapaju sa nastavnim planovima i programima studijskih programa Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu u odgovarajućoj meri.

Master strukovne studije može upisati i lice koje je završilo osnovne studije u četvorogodišnjem trajanju po propisima koji su važili do 10.09.2005. godine.

 

MERILA ZA UTVRĐIVANJE
REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu:

  • opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama;
  • dužine trajanja prethodnog studiranja;
  • stručne oblsti, odnosno završenog studijskog programa;

 

PRIZNAVANJE ISPITA I UVAŽAVANJE ŠKOLARINE
SA SPECIJALISTIČKIH STUDIJA

Sve uplate školarine koje su studenti izvršili za specijalističke studije biće uvažene tim studentima prilikom upisa na master studije bez obzira kada su uplate izvršene.

Ispiti položeni na specijalističkim studijama koje je izvodila VGGŠ priznaju se na odgovarajućim master studijskim programima VGGŠ.

Studentima koji su položili sve ispite i obavili specijalističku praksu na studijskom programu Primenjena geodezija i katastar nepokretnosti, priznaje se 37 ESPB bodova na prvoj godini odgovarajućeg studijskog programa master strukovih studija i oni mogu upisati drugu godinu studija, pod uslovom da se rangiraju u ovkiru odobrenog broja. Rangiranje se vrši na isti način kao za upis prve godine master strukovnih studija.

DODATNE INFORMACIJE

 

Geodezija - Geomatika
Milana Rakića 42, Beograd
011 / 2411-885
geod@sezampro.rs