ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Мастер струковне студије

Студијски програм: Грађевинско инжењерство у високоградњи

Р.бр. Назив предмета Шифра
Предмета
Прва година:
1 Бетонске конструкције у високоградњи БКУВ
2 Енергетска ефикасност и сертификација зграда ЕЕСЗ
3 Информациони системи ИНСИ
4 Металне конструкције у високоградњи МКУВ
5 Методологија научно-стручног истраживања МНСИ
6 Теорија планирања ТЕПЛ
7 Трајност, одржавање, санација и реконструкција објеката
високоградње
ТОРО
8 Управљање инвестицијама УПИН
9 Управљање пројектима УППР
10 Урбанистичко грађевинске процедуре УГПР
11 Зидане конструкције у високоградњи ЗКУВ
Друга година:
12 Европска техничка регулатива у грађевинарству ЕТРГ
13 Фундирање објеката високоградње ФОВГ
14 Градски инфраструктурни системи ГИСС
15 Моделовање у анализи конструкција МУАК
16 Основи архитектонског пројектовања ОАРП
17 Прорачун конструкција и асеизмичко пројектовање ПКАП
18 Савремене конструкције СКОН
19 Спрегнуте и ПНП конструкције СПНПК