ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Фотограметрија и даљинска детекција


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 122 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 175 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 148 kb

 

18.10.2022.

ПЛАН ВЕЖБИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Укупан број задатака 3
 
БР. ЗАДАТКА БРОЈ РАДНИХ
НЕДЕЉА ЗА
ИЗРАДУ ЗАДАТКА
ПОТРЕБАН МАТЕРИЈАЛ И ПРИБОР ЗА ИЗРАДУ ЗАДАТКА
1 3 Текст задатка (са копијом топографске карте),
џепни рачунар,
прибор за цртање,
бели папир А4,
фломастери црне и црвене боје, милиметарски папир.
2 3 Елаборат (текст задатка, упутство за израду задатка),
бели папир А4,
џепни рачунар.
Задатак се израђује у РЦ_1 и у учионици.
3 5 Текст задатка, упутсво за израду задатка (добија се на вежбама).
Задатак се израђује у РЦ_1,
захтева теоријску припрему (питања на која је потребно дати одговоре биће благовремено објављена).
 
ПРЕДАЈА
ЕЛАБОРАТА
1 Термин ће бити накнадно и
благовремено објављен.
КОЛОКВИЈУМ 1 Термин ће бити накнадно и
благовремено објављен.

Напомена:
Елаборате и улазне податке за израду елабората студенти ће добити на вежбама.


 

18.10.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ V СЕМЕСТРА

Успешност студената у савладавању градива предмета
"Фотограметрија и даљинска детекција" континуирано се прати током семестра,
а чине је следеће компоненте:

  • присуство свим облицима наставе (предавања и вежбања),
  • успешно и самостално урађени задаци и
  • провера усвојене материје – КОЛОКВИЈУМ.

На основу ових елемената савладавања градива долази се до следећих резултата сваког студента:

Услов за добијање потписа и излазак на испит испуњава онај студент који сакупи
најмање 27 поена, и  то:

    број поена
1 за присуство предавањима
за присуство вежбањима
мин 1,  маx  2
мин 1,  маx  3
2 успешно и самостално урађени задаци мин 5, маx 10
3 резултат на колоквију мин  20, маx 40

Напомене:

  • Успешност и самосталност израде задатака оцењује се прегледом задатака и   одбраном елебората (усмена провера).
  • На колоквијуму,  који се полаже после позитивно оцењеног елабората, заступљени су задаци (из елабората) и питања (материја обрађена на предавањима).
    Нетачни одговори се не бодују негативним поенима.
  • Студент не може приступити усменом испиту уколико није испунио горе наведене предиспитне обавезе.
  • На колоквијуму студент може да користи прибор за писање и дзепни рачунар.

Београд, Октобар 2022.

 Предметни наставник