ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

Актуелности

[30.09.2019.]  НОВЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ИНЖЕЊЕРЕ, АРХИТЕКТЕ И ПРОСТОРНЕ ПЛАНЕРЕ

Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 83/2018), 6. новембра 2018. године, издавање лиценци за одговорног планера, одговорног урбанисту, одговорног пројектанта и одговорног извођача радова враћено је у надлежност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно укинуто је овлашћење које је Инжењерска комора Србије имала за овај делокруг послова у складу са раније важећим законом.

Дана 27. јула 2019. године ступио је на снагу Правилник о полагању стручног испита у области просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације, грађења и енергетске ефикасности, као и лиценцама за одговорна лица и регистру лиценцираних инжењера, архитеката и просторних планера („Службени гласник РС”, број 51/2019), којим је прописано да се лиценце за инжењере, архитекте и просторне планере издају у складу са описима стручних послова датих у Прилогу 2 Правилника.

У Прилогу 2 Правилника утврђене су нове лиценце према описима стручних послова у оквиру појединачних стручних, односно ужих стручних области, уз навођење лиценци које су издате према претходно важећим прописима, а које припадају одређеном обухвату стручних послова у складу са припадајућом стручном, односно ужом стручном облашћу.

Захтеви за издавање лиценци подносе се Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, а стручни испити полажу се у Инжењерској комори Србије, пред комисијама које су формиране решењем потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

За више информација видети:
https://www.mgsi.gov.rs/lat/aktuelnosti/izdavanje-licnih-licenci-za-inzenjere-arhitekte-i-prostorne-planere
https://ingkomora.rs/strucni-ispiti

Одељење за издавање личних лиценци за инжењере, архитекте и просторне планере   011/3616-304