VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

06.10.2017.

OBAVEŠTENJE O UPISU I OBNOVI GODINE STUDIJA
ZA ŠKOLSKU 2017/18. GODINU

UPIS STUDENATA NA 2. i 3. GODINU STUDIJA
OBAVIĆE SE OD 9-13. OKTOBRA

BUDŽETSKI STUDENTI KOJI SU STEKLI NAJMANJE 48 ESPB BODOVA U PRETHODNOJ NEPONOVLJENOJ GODINI, UPISUJU NAREDNU GODINU KAO BUDŽETSKI STUDENTI.
UPIS SE VRŠI ISKLJUČIVO OD 9-13. OKTOBRA! STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U NAVEDENOM ROKU GUBE PRAVO NA UPIS GODINE U STATUSU BUDŽETSKOG STUDENTA!

SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI SU STEKLI NAJMANJE 48 ESPB BODOVA U PRETHODNOJ NEPONOVLJENOJ GODINI MOGU KONKURISATI ZA STATUS BUDŽETSKOG STUDENTA.
PODNOŠENJE PRIJAVA ZA RANG LISTU VRŠIĆE SE ISKLJUČIVO 9-13. OKTOBRA UZ UPLATU 3000,00RSD. STUDENTI KOJI SE NE PRIJAVE U NAVEDENOM ROKU GUBE PRAVO NA RANGIRANJE ZA BUDŽET.
RANG LISTE ĆE BITI OBJAVLJENE U PONEDELJAK 16.10.2017. GODINE U 10:00 ČASOVA.

STUDENTI KOJI SU STEKLI NAJMANJE 37 ESPB BODOVA A MANJE OD 48 ESPB U PRETHODNOJ GODINI UPISUJU NAREDNU GODINU STUDIJA KAO SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI.
UPIS SE VRŠI  OD 9-13. OKTOBRA!

STUDENTI KOJI SU STEKLI MANJE OD 37 ESPB BODOVA U PRETHODNOJ GODINI OBNAVLJAJU GODINU.
OBNOVA GODINE SE VRŠI  OD 9-13.  OKTOBRA

Samofinansirajući studenti koji iz opravdanih razloga ne izvrše upis do 13. oktobra mogu to učiniti naknadno! Studenti koji se upisuju nakon 5. novembra u obavezi su da plate naknadu za zakasneli upis u iznosu od 2000,00RSD!

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS/OBNOVU GODINE

  • INDEKS;
  • FORMULARI ZA UPIS/OBNOVU GODINE (dobijaju se u studentskoj službi)
  • ORIGINAL PRIZNANICA O UPLATI 1500,00 DINARA NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE BROJ: 840-1918666-13, SVRHA UPLATE: Troškovi upisa godine (svi studenti)
  • ORIGINAL PRIZNANICU O UPLATI ŠKOLARINE NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE BROJ: 840-1918666-13, SVRHA UPLATE: Školarina za 2017/18 godinu; POZIV NA BROJ: građevinski odsek: 10; geodetski odsek: 20;

Školarinu je moguće platiti u pet jednakih rata

  • prva rata prilikom upisa,
  • druga rata do 15.1.2018.
  • treća rata do 15.3.2018.
  • četvrta rata do 15.5.2018.
  • peta rata do 15.8.2018.

Rata školarine ne može iznositi manje od 15000,00 RSD (osim poslednje rate, kao i u slučaju kada je iznos školarine manji od 15000,00 RSD)!

Studenti osnovnih studija upisani školske 2011/12 i ranije, kao i studenti specijalističkih studija upisani 2015/16. i ranije, u obavezi su da podensu molbu za produžavanje roka za završetak studija. Uz obrazloženu molbu (obrazlažu se razlozi iz kojih studije nisu završene u zakonskom roku) navedeni studenti dostavljaju i dokaz o uplati 2000,00 RSD.

IZ SEKRETARIJATA ŠKOLE