VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

Cenovnik usluga škole

NAKNADE ZA USLUGE KOJE PRUŽA VISOKA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA

R.br. NAZIV USLUGE IZNOS (RSD)
1 ŠKOLARINA - osnovne studije 75000,00
  Samofinansirajući studenti koji prvi put upisuju godinu ne plaćaju prenete ispite iz prethodne godine.
Školarinu je moguće platiti u pet rata:
     1. RATA (Plaća se prilikom upisa godine) 27000,00
     2. RATA (Plaća se do 15. januara u tekućoj školskoj godini) 12000,00
     3. RATA (Plaća se do 15. marta u tekućoj školskoj godini) 12000,00
     4. RATA (Plaća se do 15. maja u tekućoj školskoj godini) 12000,00
     5. RATA (Plaća se do 15. avgusta u tekućoj školskoj godini) 12000,00
2 OBNOVA GODINE NA OSNOVNIM STUDIJAMA 1250,00 x ESPB
  Plaćaju se ESPB bodovi svih nepoloženih ispita. Ukoliko je iznos veći od 27000,00 moguće je plaćanje na rate. Studenti koji obnavljaju treću godinu ne plaćaju ESPB za stručnu praksu a plaćaju 25% vrednosti ESPB diplomskog rada (ukupno 4000,00 RSD).
3 PRENETI ISPITI IZ PRETHODNIH GODINA 1250,00 x ESPB
  Studenti koji se finansiraju iz budžeta plaćaju sve zaostale ispite iz prethodnih godina po vrednosti ESPB bodova koje ti ispiti nose
4 PRIJAVLJIVANJE ISPITA 800,00
  Prijavu ispita plaćaju samofinansirajući studenti i studenti koji su obnovili godinu a studenti koji se finansiraju iz budžeta plaćaju prijavu onih ispita koje su preneli iz prethodnih godina
5 NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA (po ispitu) 800 + cena ispita
  Plaćaju studenti koji prijavljuju ispit nakon roka za prijavu. U vezanim rokovima, ne plaća student koji nije dobio rezultate ispita do isteka roka za prijavu. Na dan ispita nije moguća prijava ispita.
6 PRIJAVLJIVANJE ODBRANE DIPLOMSKOG/SPECIJALISTIČKOG RADA 1000,00
7 UVERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA 1000,00
8 DIPLOMA, DODATAK DIPLOME i UVERENJE  O DIPLOMIRANJU 5000,00
9 PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA (po ispitu) 900,00
10 DUPLIKAT DIPLOME 2000,00
11 DUPLIKAT DODATKA DIPLOMI 2000,00
12 DUPLIKAT UVERENJA O DIPLOMIRANJU 1000,00
13 DUPLIKAT INDEKSA 1400,00
14 PROMENA STUDIJSKOG PROGRAMA 3500,00
15 ISPISIVANJE IZ ŠKOLE 1500,00
16 POTVRDE BIVŠIM STUDENTIMA I OSTALE NESTANDARDNE POTVRDE 1000,00
17 PODIZANJE DOKUMENATA NA REVERS 500,00
18 POLAGANJE DODATNIH ISPITA NA OSNOVNIM STUDIJAMA 1250,00 x ESPB
  plaća se po broju ESPB bodova ispita koji se polažu.
19 ŠKOLARINA - specijalističke  studije (školarinu je moguće platiti u pet rata) 108000,00
       1. RATA (Plaća se prilikom upisa godine) 28000,00
     2. RATA (Plaća se do 15. januara u tekućoj školskoj godini) 20000,00
     3. RATA (Plaća se do 15. marta u tekućoj školskoj godini) 20000,00
     4. RATA (Plaća se do 15. maja u tekućoj školskoj godini) 20000,00
     5. RATA (Plaća se do 15. avgusta u tekućoj školskoj godini) 20000,00
20 OBNOVA GODINE NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA 10000,00
21 POLAGANJE DODATNOG ISPITA NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA 10000,00
22 UPIS ŠESTOG SEMESTRA ZA STUDENTE KOJI SU DIPLOMIRALI SA PET SEMESTARA 31000,00
23 OVEREN NASTAVNI PLAN 2500,00
24 ŠKOLARINA ZA STRANE DRŽAVLJENE - OSNOVNE STUDIJE 1300,00 €
25 ŠKOLARINA ZA STRANE DRŽAVLJENE - SPECIJALISTIČKE STUDIJE 1700,00 €

SVE UPLATE VRŠE SE NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE:
840-1918666-13

NAPOMENA:

Cenovnik se primenjuje od 20.5.2016. Cene školarina odnosno vrednosti ESPB bodova na osnovnim i specijalističkim studijama kao i naknada za obnovu godine na specijalističkim studijama iz ovog cenovnika će se primenjivati od školske 2016/17. godine.