ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

О Високој грађевинско - геодетској школи

Висока грађевинско - геодетска школа струковних студија је самостална, државна, високошколска установа са дугом традицијом у образовању кадрова грађевинске, геодетске и архитектонске струке. У свом данашњем облику Школа функционише од 1996. године када је настала спајањем Више грађевинске школе и Више геодетске школе из Београда.

Виша грађевинска школа основана је 1976. године, док је Виша геодетска школа установљена Законом о оснивању Више геодетске школе 1960. године. Одлуком Владе Републике Србије, 1996. године основана је, спајањем Више грађевинске и Више геодетске школе, Виша грађевинско - геодетска школа у Београду.

Након доношења Закона о високом образовању из 2005. Школа успешно спроводи поступак акредитације и 2007. године добија Уверење о акредитацији међу првим високошколским установама у Србији на основу чега добија и Дозволу за рад као Висока грађевинско - геодетска школа струковних студија.

Висока грађевинско-геодетска школа образује стручњаке који су оспособљени за све облике практичних радова у грађевинској, архитектонској и геодетској делатности, и спремни да примењују актуелне законске прописе, стандарде и норме квалитета, као и најновија технолошка достигнућа у свакодневној пракси.

У Школи се настава обавља у два одсека:

1) Грађевински одсек
     (Хајдук Станка 2)
      011/2422-178

 

 

2) Геодетски одсек
     (Милана Ракића 42)
      011/2411-885

 

 

Студијски програми

Од 2007. године Висока грађевинско - геодетска школа је успешно акредитовала 10 студијских програма на свим нивоима студија. У Школи се тренутно изводи настава на три студијска програма на основним струковним студијама (Грађевинско инжењерство, Архитектура и Геодезија - Геоматика) као и на два студијска програма на специјалистичким струковним студијама (Менаџмент у грађевинарству и Примењена геодезија и катастар непокретности).

  ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК
(Хајдук Станка 2)
  ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК
(Милана Ракића 42)
 
НИВО СТУДИЈА ЕСПБ
лиценца лиценца
основне струковне студије
(3 године)
180 Грађевинско инжењерство 800
812
Геодезија - геоматика 871
„лиценца ИИ реда“
Архитектура 800
специјалистичке струковне студије
(1 година)
60 Менаџемнт у грађевинарству 700
712
Примењена геодезија и
катастар непокретности
771
„лиценца  И реда“
мастер струковне  студије
(2 године)
120 Грађевинско инжењерство
у високоградњи
Геодезија - геоматика

 

основне струковне студије
ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студенти студијског програма Грађевинско инжењерство се током студија упознају са грађевинском документацијом, потребним условима за реализацију грађевинских инвестиција, процедурама израде пројектне документације, начином организовања разних врста градилишта, уз упознавање са врстама радова, као и архитектонским и конструктивним карактеристикама. Посебно, проучавају технологије рада производних погона, монтажних и класичних радова, са прегледом потребне механизације и опреме, као и хигијенско-техничке мере заштите на градилиштима и производним погонима.

Завршетком студијског програма Грађевинско инжењерство студенти стичу стручни назив:
СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНАРСТВА

Струковни инжењери грађевинарства који успешно заврше студијски програм Грађевинско инжењерство могу у пракси правилно да испуне основне дужности извођача радова: извођење радова према техничкој документацији у складу са законом, извођење радова према стандардима и нормама квалитета, организовање градилишта, обезбеђење сигурности објекта, обезбеђење квалитета изведених радова, геодетско осматрање, као и обезбеђење објекта и околине у случају прекида радова.

Струковни инжењери грађевинарства, након полагања стручног испита и пет година радног искуства стичу услове за добијање лиценци које издаје Инжењерска комора Србије:

800 - Одговорни извођач грађевинских радова на објектима високоградње

Опис делатности за ЛИЦЕНЦУ 800:

Извођење радова на градњи објеката високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, максималне бруто површине до 2000 м2, максималне спратности до По+П+4+ПК, са мање сложеном армирано - бетонском, челичном или дрвеном конструкцијом и са максималним распоном до 12 метара;

Извођење грађевинско - занатских радова на објектима високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, максималне бруто површине до 2000 м2, максималне спратности до П0+П+4+ПК;

Уређење терена око објеката високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, максималне бруто површине до 2000 м2, максималне спратности до По+П+4+ПК.

812 - Одговорни извођач грађевинских радова на објектима нискоградње

Опис делатности за ЛИЦЕНЦУ 812:

Извођење радова на изградњи локалних и некатегорисаних путева и улица за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе,

Извођење радова на уређењу терена око објеката високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе.

 

основне струковне студије
АРХИТЕКТУРА

На студијском програму Архитектура образују се инжењери архитектуре са практичним техничким знањима и вештинама – урбанизам, пројектовање и грађење, која ће користити у пракси. Велики број грађевинских предузећа и пројектантских организација – привредних друштава, јавних комуналних предузећа, организација које се баве инвестицијама, пројектних бироа, грађевинских фирми, институција које се баве планирањем урбаног простора и осталих организација запошљава инжењере архитектуре. Инжењери архитектуре су важан чинилац пројектантске и извођачке праксе у реализацији инвестиционих објеката.

Завршетком студијског програма Архитектура студенти стичу стручни назив: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР АРХИТЕКТУРЕ.

Струковни инжењери архитектуре који успешно заврше студијски програм Архитектура могу у пракси правилно да испуне основне дужности пројектанта и извођача радова: пројектовање и извођење радова према техничкој документацији у складу са законом, разрада пројектне документације извођење радова према стандардима и нормама квалитета, организовање градилишта, израда планске документације, израда пројектне документације, послови на заштити градитељског наслеђа, послови у вези с екологијом и заштитом животне средине, обезбеђење квалитета изведених радова, геодетско осматрање, као и обезбеђење објекта и околине у случају прекида радова.

Струковни инжењери архитектуре, након полагања стручног испита и пет година радног искуства стичу услове за добијање лиценце коју издаје Инжењерска комора Србије:

800 - Одговорни извођач грађевинских радова на објектима високоградње

Опис делатности за ЛИЦЕНЦУ 800:

Извођење радова на градњи објеката високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, максималне бруто површине до 2000 м2, максималне спратности до По+П+4+ПК, са мање сложеном армирано - бетонском, челичном или дрвеном конструкцијом и са максималним распоном до 12 метара;

Извођење грађевинско - занатских радова на објектима високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, максималне бруто површине до 2000 м2, максималне спратности до П0+П+4+ПК, и то;

Уређење терена око објеката високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, максималне бруто површине до 2000 м2, максималне спратности до По+П+4+ПК.          

 

основне струковне студије
ГЕОДЕЗИЈА – ГЕОМАТИКА

Студијски програм Геодезија – Геоматика формира модерног, компетентног и самосталног геодетског стручњака, оспособљеног за све облике практичних радова из области геодетских мерења и прикупљања и обраде просторних информација за потребе државног премера, катастра непокретности и инжењерских радова, а који је спреман да са успехом примењује све релевантне геодетске методе мерења и обраде података, као и да у пракси примењују све важеће нормативе и стандарде и најновија технолошка достигнућа у области геодетских радова.

Завршетком студијског програма Геодезија – Геоматика студенти стичу стручни назив: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ГЕОДЕЗИЈЕ.

Струковни инжењери геодезије који успешно заврше студијски програм основних струковних студија Геодезија - Геоматика оспособљени су за примену знања и вештина потребних за укључивање у радне процесе на: државном премеру; катастару непокретности; катастару водова; уређењу земљишне територије; комасацији; изради катастарских планова; изради дигиталног модела терена; генерисању Геоинформационих система; изради геодетских и топографских планова; изради геодетских подлога за пројектовање; инжењерској геодезији; обележавању објеката у оквиру пројеката; контроли квалитета реализације пројекта; праћењу деформација објеката при градњи и експлоатацији; метролошком обезбеђењу и стандардизацији геодетских радова;

На основу Закона о државном премеру и катастру, завршетком студијског програма Геодезија – Геоматика, струковни инжењери геодезије, стичу услове да након положеног стручног испита и три године радног искуства добију „Геодетску лиценцу другог реда“ која им омогућава обављање геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат.

Такође, на основу Закона о планирању и изградњи, предвиђено је лиценцирање струковних инжењера геодезије и њихово чланство у Инжењерској комори Србије. Струковни инжењери геодезије, након полагања стручног испита и пет година радног искуства стичу услове за добијање лиценце коју издаје Инжењерска комора Србије:

871 - Одговорни извођач геодетских радова на објектима високоградње и нискоградње

Опис делатности за ЛИЦЕНЦУ 871:

Извођење геодетских радова на објектима високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, максималне бруто површине до 2000 м2, максималне спратности до П0+П+4+ПК, и то;

Извођење геодетских радова за потребе експропријације земљишта приликом изградње локалних и некатегорисаних путева и улица за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе;

Извођење геодетских радова на изградњи локалних и некатегорисаних путева и улица за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе;

 

специјалистичке струковне студије
МЕНАЏМЕНТ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

Студијски програм специјалистичких струковних студија Менаџмент у грађевинарству обезбеђује струковним инжењерима грађевинарства продубљивање знања, стручних вештина и проширивање разумевања у одабраним ужим научним областима као што су: основе научно-стручног рада, математичке методе, анализирање стручних поступака у грађевинарству, разумевање процеса планирања и изградње објеката, управљање грађевинским пројектима и тендерским процедурама, управљање инвестицијама, разрада пројектне документације и разумевање процедура тока пројектовања и пројектне документације, метода доношења оптималних одлука, теорије планирања и управљања пројектима у грађевинарству, решавање сложених проблема у условима неизвесног окружења, метода операционих истраживања и информационих технологија, уз интегрисање стечених знања и вештина потребних за тимски рад у овој области струковне специјализације.

Завршетком овог студијског програма студенти стичу стручни назив:
СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНАРСТВА.

Специјалиста струковни инжењери грађевинарства, након полагања стручног испита и пет година радног искуства стичу услове за добијање лиценце које издаје Инжењерска комора Србије:

700 - Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, грађевинских радова на објектима високоградње

Опис делатности за ЛИЦЕНЦУ 700:

Извођење радова на градњи објеката високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе;

Извођење грађевинско - занатских радова на објектима високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, и то:

Уређење терена око објеката високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе.

712 - Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, грађевинских радова на објектима нискоградње

Опис делатности за ЛИЦЕНЦУ 712:

Извођење радова на изградњи локалних и некатегорисаних путева и улица за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе;

Извођење радова на уређењу терена око објеката високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе;

 

специјалистичк струковне студије
ПРИМЕЊЕНА ГЕОДЕЗИЈА И КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

Студијски програм специјалистичких струковних студија Примењена геодезија и катастар непокретности формира модерног, компетентног и самосталног геодетског стручњака, оспособљеног за све радове из области катастра непокретности, катастра водова и прикупљања и обраде просторних информација за потребе свих облика просторних информационих система на државном нивоу, а који је спреман да са успехом примењује стечена знања у пракси и примењује све важеће домаће и међународне нормативе и стандарде и најновија технолошка достигнућа у области катастра непокретности и катастра водова.

Завршетком студијског програма Примењена геодезија и катастар непокретности специјалистичких струковних студија студенти стичу стручни назив: СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ГЕОДЕЗИЈЕ.

Специјалисти струковни инжењери геодезије који успешно заврше студијски програм специјалистичких струковних студија Примењена геодезија и катастар непокретности додатно су специјализовани за примену продубљених знања и вештина, најмодернијих технологија и највиших стандарда у раду на: катастару непокретности; катастару водова; уређењу земљишне територије; комасацији; изради катастарских планова; генерисању Геоинформационих система; контроли квалитета реализације пројекта;

На основу Измена Закона о државном премеру и катастру, завршетком студијског програма специјалистичких струковних студија Примењена геодезија и катастар непокретности, специјалисти струковни инжењери геодезије, стичу услове да након положеног стручног испита и три године радног искуства добију „Геодетску лиценцу првог реда“ која им омогућава обављање најзахтевнијих геодетских радова у поступку одржавања катастра непокретности и катастра водова, реализације пројекта геодетског обележавања у области урбанистичког планирања и израду геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат. Такође, омогућено им је стицање и звања виши стручни геодетски сарадник, што је у оквиру систематизације стручних звања у Републичком геодетском заводу највиши ранг.

На основу Закона о планирању и изградњи, предвиђено је лиценцирање специјалиста струковних инжењера геодезије и њихово чланство у Инжењерској комори Србије. Специјалиста струковни инжењери геодезије, након полагања стручног испита и пет година радног искуства стичу услове за добијање лиценце коју издаје Инжењерска комора Србије:

771 - Одговорни извођач, са специјалистичким струковним студијама, геодетских радова на објектима високоградње и нискоградње,.

Опис делатности за ЛИЦЕНЦУ 771:

Извођење геодетских радова на објектима високоградње за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе и то:

Извођење геодетских радова за потребе експропријације земљишта приликом изградње локалних и некатегорисаних путева и улица за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе;

Извођење геодетских радова на изградњи локалних и некатегорисаних путева и улица за које грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе;

Извођење геодетских радова у инжењерско-техничким областима, и то:

Израда геодетских подлога за потребе разних врста пројеката у инжењерско-техничким областима;