ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

А К Р Е Д И Т О В А Н Е
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Висока грађевинско - геодетска школа је ПРВА високошколска установа у Србији (рачунајући све факултете и високе школе) која је акредитовала студијске програме мастер струковних студија.

Од школске 2017/18. године могућ je упис на два студијска програма на мастер струковним студијама:

ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
У ВИСОКОГРАДЊИ

120 ЕСПБ - 2 године
- струковни мастер инжењер
  грађевинарства (Струк. маст. инж. грађ.)

 

 

ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА
 

120 ЕСПБ - 2 године
- струковни мастер инжењер геодезије
   (Струк. маст. инж. геодез.)

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО - ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

II  К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

ПРИЈАВА КАНДИДАТА: 30.9.-25.10.2019.

Конкурс се расписује за студијске програме мастер струковних студија Грађевинско инжењерство у високоградњи и Геодезија - Геоматика

Пријављивање кандидата врши се у студентској служби од 30.9.-25.10.2019. сваког радног дана од 9:00 - 14:00 часова. Приликом пријаве на конкурс кандидати прилажу следећа документа (неоверене фотокопије а оригинали на увид):

 • Диплома и Додатак дипломи о завршеним основним струковним студијама или Уверење о дипломирању и Уверење о положеним испитима на основним струковним студијама
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Пријавни лист (добија се у Школи)
 • Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 3.000,00 РСД

Влада Републике Србије није предвидела буџетска места на мастер струковним студијама у школској 2019/20. години. Школарина за држављане Републике Србије износи 144.000,00 РСД, а школарина за стране држављане износи 2000,00 €.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Мастер струковне студије може уписати лице које је завршило основне струковне студије и остварило 180 ЕСПБ бодова на студијским програмима Високе грађевинско-геодетске школе у Београду.

Право уписа на мастер струковне студије имају и кандидати који су завршили основне струковне студије и остварили најмање 180 ЕСПБ бодова на студијским програмима неке друге сродне високошколске установе техничких наука, под условом да се наставни планови и програми тих студијских програма поклапају са наставним плановима и програмима студијских програма Високе грађевинско-геодетске школе у Београду.

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним студијама,
 • дужине студирања у месецима (уколико студент заврши студије у редовном року или раније рачуна се да је студирао 36 месеци; студентима који су дипломирали са 5 семестара па касније уписали шести семестар неће бити урачунато време између дипломирања и уписивања 6. семестра у дужину студија)
 • просечне оцене из следећих предмета:
 • За студијски програм Грађевинско инжењерство у високоградњи:

  Статика конструкција 1,
  Бетонске конструкције 1,
  Металне и дрвене конструкције 1,
  Механика тла и фундирање

  За студијски програм Геодезија - Геоматика:

  Државни премер и основи катастра,
  Практична геодезија 2,
  Геодетске мреже у инжењерству,
  Основи инжењерске геодезије

 • резултата постигнутог на допунском испиту ако се такав испит организује (важи за свршене студенте сродних високошколских установа којима се признаје више од 150 остварених ЕСПБ бодова)

Уколико студент није полагао предмете Статика конструкција 2 и Бетонске конструкције 2 или Металне и дрвене конструкције 2, вредност ЕСПБ бодова та два предмета одузима се од укупних 180 ЕСПБ бодова приликом коначног рангирања (само за студијски програм Грађевинско инжењерство у високоградњи).

Студентима који су положили све испите и обавили специјалистичку праксу на студијским програмима специјалистичких струковних студија Менаџмент у грађевинарству односно Примењена геодезија и катастар непокретности, признаје се 37 ЕСПБ бодова на првој години одговарајућег студијског програма мастер струкових студија и они могу уписати другу годину студија, под условом да се рангирају у овкиру одобреног броја. Рангирање се врши на исти начин као за упис прве године мастер струковних студија. Наведеним студентима се уважава уплата школарине за специјалистичке студије.

 

obavestenje [14.05.2019.]  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ:

Све у вези уписа на Високу грађевинско - геодетску школу и како изгледају задаци на
пријемном испиту погледајте у Информатору за упис на основне и мастер студије!

Преузмите: ИНФОРМАТОР ЗА УПИС СТУДЕНАТА У
ВИСОКУ ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКУ ШКОЛУ струковних студија у Београду
 (797 kb)