VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

REPUBLIKA SRBIJA
AKADEMIJA TEHNIČKO - UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
ODSEK
VISOKA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA

K O N K U R S
ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

II KONKURSNI ROK - SEPTEMBAR 2020

 

BROJ MESTA NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA
ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE:

STUDIJSKI PROGRAM Broj studenata
Budžet Samofinansiranje Ukupno
1. GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO 3 69 72
2. ARHITEKTURA 1 30 31
3. GEODEZIJA - GEOMATIKA 1 69 70
UKUPNO 5 168 173

 

VAŽNI DATUMI
(septembar 2020. godine):

POSTUPAK DATUM VREME
PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA 2, 3. i 4. septembar 9:00 - 14:00 časova
P R I J E M N I    I S P I T ponedeljak
7. septembar
10:00 časova
OBJAVLJIVANJE PRIVREMENE RANG LISTE 7. septembar 17:00 časova
PRIGOVORI NA PRIVREMENU RANG LISTU
(prigovori se podnose Komisiji za upis)
8. septembar 10:00 - 13:00 časova
ODLUKE KOMISIJE PO PRIGOVORIMA 8. septembar 16:00 časova
ŽALBE NA ODLUKE KOMISIJE ZA UPIS PO PRIGOVORIMA (podnose se predsedniku Akademije) 9. septembar 10:00 - 13:00 časova
KONAČNA RANG LISTA SA RASPOREDOM UPISA       9. septembar 16:00 časova
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA
(po rasporedu koji će biti objavljen uz rang listu)
10. i 11. septembar 9:00 - 14:00 časova
UPIS KANDIDATA KOJI SU PRIJEMNI ISPIT POLAGALI NA DRUGOM FAKULTETU  11-25. septembar
(do popune mesta)
9:00 - 14:00 časova

 

DOKUMENTA POTREBNA PRILIKOM PRIJAVE
(neoverene fotokopije, originali na uvid)

  • SVEDOČANSTVA SVIH RAZREDA ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE
  • DIPLOMA O POLOŽENOM ZAVRŠNOM ISPITU, ODNOSNO MATURSKOM ISPITU
  • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
  • PRIJAVNI LIST (dobija se u Školi)
  • DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA U IZNOSU OD 5.000,00 RSD NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE (840-1918666-13)
  • - NA PRIJEMNI ISPIT OBAVEZNO PONETI LIČNU KARTU ILI PASOŠ -

 

USLOVI ZA UPIS

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija koje realizuje Akademija thničko - umetničkih strukovnih studija, Odsek Visoka građevinsko - geodetska škola može da se upiše lice koje ima stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju (svi obrazovni profili - gimnazija, srednja stručna škola) ukoliko se na prijemnom ispitu rangira u okviru predviđenog broja za budžetske ili samofinansirajuće studente.

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje može se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije, uključujući i pravo upisa na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (kandidat potpisuje izjavu o nacionalnoj pripadnosti). 

Državljanin Republike Srbije koji je u školskoj 2019/20. godini srednju školu završio u inostranstvu ili je stekao stranu diplomu završavanjem akreditovanog programa u R. Srbiji može konkurisati za upis u okviru posebne budžetske kvote (1 mesto).

Strani državljani mogu da konkurišu za upis u prvu godinu os­nov­­nih studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, ali se mogu upisati samo u statusu samofi­nansirajućih studenata tokom celog školovanja. Strani državljani podnose nos­trifikovana svedočanstva iz prethodnog školovanja. Poseban uslov za upis stranih državljana jeste znanje srpskog jezika (za koje se donosi dokaz) i obezbeđeno zdravstveno osiguranje.

Lica sa invaliditetom i pripadnici romske nacionalne manjine imaju pravo na upis u okviru posebnih afirmativnih mera upisa i posebne budžetske kvote (po 1 mesto).

 

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA

Rang lista se formira na osnovu zbira bodova koje kandidat nosi iz srednje škole (od 16 do 40) i bodova koje je ostvario na prijemnom ispitu (od 0 do 60). Bodovi iz srednje škole se računaju tako što se sabere uspeh u svakom razredu i pomnoži sa dva.

Kandidat koji je, kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno na međunarodnom takmičenju, ne polaže prijemni ispit već mu se dodeljuje maksimalan broj bodova koji se može ostvariti na prijemnom ispitu.

 

POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA I UPISA

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA

Kandidati se prijavljuju na konkurs podnošenjem odgovarajuće dokumentacije u studentskoj službi Škole. Podnose se neoverene fotokopije a originali na uvid. Kandidati koji konkurišu na studijske programe Građevinsko inženjerstvo i Arhitektura prijavljuju se u prostorijama Građevinskog odseka (Hajduk Stanka 2), a kandidati koji konkurišu za studijski program Geodezija-Geomatika podnose prijavu u prostorijama Geodetskog odseka (Milana Rakića 42).

Prilikom predaje dokumenata kandidat dobija prijavni listić koji sadrži broj prijave. Ovaj listić kandidat čuva kao dokaz o prijavi na konkurs i nosi ga sa sobom na prijemni ispit. Na prijemni ispit kandidat obavezno nosi i ličnu kartu ili pasoš.

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit za studijske programe Građevinsko inženjerstvo i Geodezija-Geomatika se polaže iz Matematike. (20 zadataka iz sledećih oblasti: realni i kompleksni brojevi, racionalni algebarski izrazi, linearne jednačine i nejednačine, linearna funkcija, stepenovanje, korenovanje, logaritmovanje, kvadratna jednačina i nejednačina, kvadratna funkcija, aritmetički i geometrijski nizovi, elementi geometrije, trigonometrija, elementi analitičke geometrije; zaokružuje se jedan od ponuđenih odgovora; nema negativnih bodova).

Za studisjki program Arhitektura radi se kombinovani test iz matematike (elementi geometrije) i prostorno logičkih zadataka. (10+10 zadataka; zaokružuje se jedan od ponuđenih odgovora; nema negativnih bodova).

Za studijske programe Arhitekura i Građevinsko inženjerstvo kandidati polažu prijemni u prostorijama Građevinskog odseka u ul. Hajduk Stanka 2, dok se za studijski program Geodezija-Geomatika prijemni ispit polaže u prostorijama Geodetskog odseka u ul. Milana Rakića 42.

Prijemni ispit traje tri sata. Svaki od 20 zadataka vredi 3 boda. Nema negativnih bodova.

NAČIN I ROKOVI ZA PODNOŠENJE ŽALBI NA UTVRĐENI REDOSLED

Nakon prijemnog ispita objavljuje se preliminarna rang listu za svaki pojedinačni studijski program na oglasnoj tabli i internet stranici Škole u roku koji je utvrđen konkursom.

Na utvrđeni redosled iz preliminarne rang liste kandidat može podneti pisani prigovor Komisiji za upis. Komisija za upis odlučuje po prigovoru kandidata.

Na odluku Komisije za upis, kandidat može uložiti pisanu žalbu predsedniku Akademije. Predsednik Akademije odlučuje o žalbi kandidata nakon čega se objavljuje konačna rang lista sa rasporedom upisa.

Upis kandidata se vrši 10. i 11. septembra po rasporedu koji će biti objavljen uz konačnu rang listu.

ŠKOLARINA ZA OSNOVNE STUDIJE
ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

ZA DRŽAVLJANE SRBIJE - 75.000,00 RSD     -     ZA STRANE DRŽAVLJANE - 1.300,00 €

Školarinu je moguće platiti u pet jednakih rata: prva rata plaća se prilikom upisa; druga rata plaća se do 15. januara u tekućoj školskoj godini; treća rata plaća se do 15. marta u tekućoj školskoj godini; četvrta rata plaća se do 15. maja u tekućoj školskoj godini; peta rata plaća se do 15. avgusta u tekućoj školskoj godini.

POSTUPAK UPISA NAKON PRIJEMNOG

Upis kandidata se vrši isključivo u istaknutim terminima na osnovu redosleda na konačnoj rang listi. Potrebna original dokumenta: Svedočanstva svih razreda završene srednje škole, Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu, Izvod iz matične knjige rođenih, dva ŠV-20 obrasca, indeks i dve fotografije, dokaz o uplati troškova upisa (3000,00 RSD) i prve rate školarine za samofinasirajuće studente (15.000,00 RSD).

Poslednjeg dana upisa kandidata sa rang liste (11. septembra u 12:00 časova) vrši se prozivka neupisanih kandidata za budžetska mesta. Ukoliko se prozvani kandidat ne pojavi smatra se da je odustao od upisa i na njegovo mesto se upisuje prvi naredni kandidat sa rang liste.

UPIS NA VGGŠ PO OSNOVU PRIJEMNOG POLOŽENOG NA DRUGOM FAKULTETU

Kandidat koji je polagao prijemni na drugom akreditovanom fakultetu ili visokoj školi može se upisati na VGGŠ po osnovu tako ostvarenih bodova ukoliko ostane slobodnih mesta po završetku upisa kandidata koji su radili prijemi ispit na VGGŠ.

 

DODATNE INFORMACIJE

 

GRAĐEVINSKI ODSEK
Hajduk Stanka 2, Beograd
011 / 2402-786
vggs@sezampro.rs

 

GEODETSKI ODSEK
Milana Rakića 42, Beograd
011 / 2411-885
geod@sezampro.rs

 

 

obavestenje INFORMATOR ZA UPIS NA OSNOVNE I MASTER STUDIJE:

Sve u vezi upisa na Visoku građevinsko - geodetsku školu i kako izgledaju zadaci na
prijemnom ispitu pogledajte u Informatoru za upis na osnovne i master studije!

Preuzmite: INFORMATOR ZA UPIS STUDENATA U
VISOKU GRAĐEVINSKO-GEODETSKU ŠKOLU strukovnih studija u Beogradu
 (797 kb)