VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

MOGU SE UPISATI KANDIDATI SA ZAVRŠENOM TROGODIŠNJOM SREDNJOM ŠKOLOM

U školskoj 2018/19. godini, odnosno sve do početka primene propisa koji uređuju opštu, stručnu i umetničku maturu na Visoke škole strukovnih studija mogu upisati i kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju (treći stepen stručne spreme)!

REPUBLIKA SRBIJA
VISOKA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA

III KONKURSNI ROK – SEPTEMBAR 2018.
ZA UPIS STUDENATA NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 

BROJ MESTA NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE:

STUDIJSKI PROGRAM Broj studenata
Budžet Samofinansiranje Ukupno
1. GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO 18 50 68
2. ARHITEKTURA 4 18 22
3. GEODEZIJA - GEOMATIKA 12 50 62
UKUPNO 34 118 152

 

VAŽNI DATUMI U VEZI SA KONKURSOM (septembar 2018. godine):

POSTUPAK DATUM VREME
PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA 20. i 21. septembar 9:00 - 14:00 časova
P R I J E M N I    I S P I T ponedeljak
24. septembar
10:00 časova
OBJAVLJIVANJE PRIVREMENE RANG LISTE 24. septembar 17:00 časova
PRIGOVORI NA PRIVREMENU RANG LISTU 25. septembar 11:00 - 13:00 časova
KONAČNA RANG LISTA SA RASPOREDOM UPISA 25. septembar 15:00 časova
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA
(po rasporedu koji će biti objavljen uz rang listu)
26. septembar 9:00 - 14:00 časova
UPIS KANDIDATA KOJI SU PRIJEMNI ISPIT POLAGALI NA DRUGOM FAKULTETU U SEPTEMBRU 26-28. septembar 9:00 - 14:00 časova

 

DOKUMENTA POTREBNA PRILIKOM PRIJAVE
(neoverene fotokopije, originali na uvid)
:

  • SVEDOČANSTVA SVIH RAZREDA ZAVRŠENE SREDNJE ŠKOLE
  • DIPLOMA O POLOŽENOM ZAVRŠNOM ISPITU, ODNOSNO MATURSKOM ISPITU
  • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
  • PRIJAVNI LIST (dobija se u Školi)
  • DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA U IZNOSU OD 5.000,00 RSD
    NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE (840-1918666-13)
  • - NA PRIJEMNI ISPIT OBAVEZNO PONETI LIČNU KARTU ILI PASOŠ -

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija koje realizuje Visoka građevinsko - geodetska škola može da se upiše lice koje ima stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju (svi obrazovni profili - gimnazija, srednja stručna škola) ukoliko se na prijemnom ispitu rangira u okviru predviđenog broja za budžetske ili samofinansirajuće studente.

Pripadnik srpske nacionalne manjine iz susedne zemlje može se upisati u prvu godinu studija pod istim uslovima kao državljanin Republike Srbije, uključujući i pravo upisa na studije u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (kandidat potpisuje izjavu o nacionalnoj pripadnosti).

Državljanin Republike Srbije koji je u školskoj 2017/18. godini srednju školu završio u inostranstvu ili je stekao stranu diplomu završavanjem akreditovanog programa u R. Srbiji može konkurisati za upis u prvom upisnom roku uz potvrdu Ministarstva da je predat zahtev za nostrifikaciju diplome. U ovom upisnom roku ova lica imaju pravo upisa u okviru posebne budžetske kvote (2 mesta).

Strani državljani mogu da konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, ali se mogu upisati samo u statusu samofinansirajućih studenata tokom celog školovanja. Strani državljani podnose nostrifikovana svedočanstva iz prethodnog školovanja. Poseban uslov za upis stranih državljana jeste znanje srpskog jezika (za koje se donosi dokaz) i obezbeđeno zdravstveno osiguranje.

Lica sa invaliditetom i pripadnici romske nacionalne manjine imaju pravo na upis u okviru posebnih afirmativnih mera upisa i za ovu kategoriju studenata preostalo je ukupno 3 budžetska mesta (2+1).

MERILA ZA UTVRĐIVANJE REDOSLEDA KANDIDATA:

Rang lista se formira na osnovu zbira bodova koje kandidat nosi iz srednje škole (od 16 do 40) i bodova koje je ostvario na prijemnom ispitu (od 0 do 60). Bodovi iz srednje škole se računaju tako što se sabere uspeh u svakom razredu i pomnoži sa dva. Prijemni ispit za studijske programe Građevinsko inženjerstvo i Geodezija-geomatika se polaže iz Matematike. Za studijski program Arhitektura radi se kombinovani test iz matematike i prostorno logičkih zadataka. Radi se 20 zadataka. Zaokružuje se jedan od ponuđenih odgovora. Nema negativnih bodova.

POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA I UPISA, NAČIN I ROKOVI ZA ŽALBE:

Kandidati se prijavljuju na konkurs podnošenjem odgovarajuće dokumentacije u studentskoj službi Škole. Podnose se neoverene fotokopije a originali samo na uvid. Kandidati koji konkurišu na studijske programe Građevinsko inženjerstvo i Arhitektura prijavljuju se u prostorijama Građevinskog odseka (Hajduk Stanka 2), a kandidati koji konkurišu za studijski program Geodezija-Geomatika podnose prijavu u prostorijama Geodetskog odseka (Milana Rakića 42).

Prilikom predaje dokumenata kandidat dobija prijavni listić koji sadrži broj prijave. Ovaj listić kandidat čuva kao dokaz o prijavi na konkurs i nosi ga sa sobom na prijemni ispit. Na prijemni ispit kandidat obavezno nosi i ličnu kartu ili pasoš.

Nakon prijemnog ispita Škola objavljuju preliminarnu rang listu za svaki pojedinačni studijski program na oglasnoj tabli i internet stranici Škole u roku koji je utvrđen konkursom. Kandidat može podneti prigovor na svoje mesto na privremenoj rang listi u roku koji je utvrđen konkursom. Prigovor se podnosi pisanim putem direktoru Škole. O prigovoru se rešava istog dana. Nakon odlučivanja o prigovorima Škola utvrđuje i objavljuje rang liste svih kandidata sa ukupnim brojem bodova za svaki studijski program u roku koji je utvrđen konkursom.

ŠKOLARINA ZA ŠKOLSKU 2018/2019. GODINU:

ZA DRŽAVLJANE SRBIJE - 75000,00 RSD     -     ZA STRANE DRŽAVLJANE - 1300,00 €

 

KORISNE INFORMACIJE VEZANE ZA UPIS U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

POSTUPAK UPISA NAKON PRIJEMNOG

Upis kandidata se vrši isključivo u istaknutim terminima na osnovu redosleda na konačnoj rang listi. Potrebna original dokumenta: Svedočanstva svih razreda završene srednje škole, Diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu, Izvod iz matične knjige rođenih, dva ŠV-20 obrasca, indeks i dve fotografije, dokaz o uplati troškova upisa i prve rate školarine za samofinasirajuće studente. Poslednjeg dana upisa kandidata sa rang liste vrši se prozivka neupisanih kandidata za budžetska mesta. Ukoliko se prozvani kandidat ne pojavi smatra se da je odustao od upisa i na njegovo mesto se upisuje prvi naredni kandidat sa rang liste.

UPIS NA VGGŠ PO OSNOVU PRIJEMNOG POLOŽENOG NA DRUGOM FAKULTETU

Kandidat koji je polagao prijemni na drugom akreditovanom fakultetu ili visokoj školi može se upisati na VGGŠ po osnovu tako ostvarenih bodova ukoliko ostane slobodnih mesta po završetku upisa kandidata koji su radili prijemi ispit na VGGŠ.


 

STUDIJSKI PROGRAMI OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA:

1. GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Trajanje studija: 3 godine (180 ESPB)
Stručni naziv: STRUKOVNI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA - Bachelor (appl.)
Licence Inženjerske komore Srbije: LICENCA 800 i LICENCA 812
Mogućnosti nakon diplomiranja:
                1) nastavak studija na MASTER STUDIJAMA (2 godine - 120 ESPB)
                2) zapošljavanje u zemlji i inostranstvu
Nastavni plan: www.vggs.rs/gradjevinski_odsek/program2017.html

 

2. ARHITEKTURA

Trajanje studija: 3 godine (180 ESPB)
Stručni naziv: STRUKOVNI INŽENJER ARHITEKTURE - Bachelor (appl.)
Licence Inženjerske komore Srbije: LICENCA 800
Mogućnosti nakon diplomiranja:
                1) nastavak studija na MASTER STUDIJAMA (2 godine - 120 ESPB)
                2) zapošljavanje u zemlji i inostranstvu
Nastavni plan: www.vggs.rs/gradjevinski_odsek/smer_arhitektura/program2017.html

 

3. GEODEZIJA - GEOMATIKA

Trajanje studija: 3 godine (180 ESPB)
Stručni naziv: STRUKOVNI INŽENJER GEODEZIJE - Bachelor (appl.)
Licence Inženjerske komore Srbije: LICENCA 871 i Geodetska licenca II reda
Mogućnosti nakon diplomiranja:
                1) nastavak studija na MASTER STUDIJAMA (2 godine - 120 ESPB)
                2) zapošljavanje u zemlji i inostranstvu
Nastavni plan: www.vggs.rs/geodetski_odsek/program2017.html

Više o studijskim programima i licencama: www.vggs.rs/o_skoli.html i www.ingkomora.org.rs

 

DODATNE INFORMACIJE

 

GRAĐEVINSKI ODSEK
Hajduk Stanka 2, Beograd
011/2402-786
vggs@sezampro.rs

 

GEODETSKI ODSEK
Milana Rakića 42, Beograd
011/2411-885
geod@sezampro.rs

 

 

Izjava pripadnika romske nacionalne manjine 2018

Izjava pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja 2018