VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

12.10.2018.

O B A V E Š T E NJ E

ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA KOJI SU PODNELI MOLBU ZA PRELAZAK
IZ STATUSA SAMOFINANSIRAJUĆEG NA STATUS BUDŽETSKOG STUDENTA
U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI

SVI STUDENTI OSNOVNIH STUDIJA KOJI SU BILI SAMOFINANSIRAJUĆI U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI A OSTVARILI SU NAJMANJE 48 ESPB BODOVA I PODNELI SU MOLBU, MOGU SE UPISATI U ŠKOLSKOJ 2018/19. GODINI KAO STUDENTI NA BUDŽETU U ODGOVARAJUĆOJ GODINI STUDIJA NAJKASNIJE DO PETKA 19.10.2018. GOD.
NAVEDENI STUDENTI PLAĆAJU SVE ZAOSTALE ISPITE IZ PRETHODNIH GODINA STUDIJA.

IZ SEKRETARIJATA

 

04.10.2018.

OBAVEŠTENJE O UPISU I OBNOVI GODINE
STUDIJA ZA ŠKOLSKU 2018/19. GODINU

UPIS STUDENATA NA 2. i 3. GODINU STUDIJA
OBAVIĆE SE OD 8-12. OKTOBRA 2018. GODINE

BUDŽETSKI STUDENTI KOJI SU STEKLI NAJMANJE 48 ESPB BODOVA U PRETHODNOJ NEPONOVLJENOJ GODINI, UPISUJU NAREDNU GODINU KAO BUDŽETSKI STUDENTI.
UPIS SE VRŠI ISKLJUČIVO OD 8-12. OKTOBRA! STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U NAVEDENOM ROKU GUBE PRAVO NA UPIS GODINE U STATUSU BUDŽETSKOG STUDENTA!

SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI SU STEKLI NAJMANJE 48 ESPB BODOVA U PRETHODNOJ NEPONOVLJENOJ GODINI MOGU KONKURISATI ZA STATUS BUDŽETSKOG STUDENTA.
PODNOŠENJE PRIJAVA ZA RANG LISTU VRŠIĆE SE ISKLJUČIVO 8-12. OKTOBRA UZ UPLATU 3000,00RSD. STUDENTI KOJI SE NE PRIJAVE U NAVEDENOM ROKU GUBE PRAVO NA RANGIRANJE ZA BUDŽET.
RANG LISTE ĆE BITI OBJAVLJENE U PONEDELJAK 15.10.2018. GODINE U 10:00 ČASOVA.

STUDENTI KOJI SU STEKLI NAJMANJE 37 ESPB BODOVA A MANJE OD 48 ESPB U PRETHODNOJ GODINI UPISUJU NAREDNU GODINU STUDIJA KAO SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI.
UPIS SE VRŠI OD 8-12. OKTOBRA!

STUDENTI KOJI SU STEKLI MANJE OD 37 ESPB BODOVA U PRETHODNOJ GODINI OBNAVLJAJU GODINU.
OBNOVA GODINE SE VRŠI OD 8-12.OKTOBRA

Samofinansirajući studenti koji iz opravdanih razloga ne izvrše upis do 12. oktobra mogu to učiniti naknadno! Studenti koji se upisuju nakon 5. novembra u obavezi su da plate naknadu za zakasneli upis u iznosu od 2000,00RSD!

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS/OBNOVU GODINE

 • INDEKS;
 • FORMULARI ZA UPIS/OBNOVU GODINE (dobijaju se u studentskoj službi)
 • ORIGINAL PRIZNANICA O UPLATI 1500,00 DINARA NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE BROJ: 840-1918666-13,
  SVRHA UPLATE: Troškovi upisa godine (svi studenti)
 • ORIGINAL PRIZNANICU O UPLATI ŠKOLARINE NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE BROJ: 840-1918666-13,
  SVRHA UPLATE: Školarina za 2018/19 godinu;
  POZIV NA BROJ: građevinski odsek: 10; geodetski odsek: 20;

Školarinu je moguće platiti u pet jednakih rata

 • prva rata prilikom upisa,
 • druga rata do 15.1.2019.
 • treća rata do 15.3.2019.
 • četvrta rata do 15.5.2019.
 • peta rata do 15.8.2019.

Rata školarine ne može iznositi manje od 15000,00 RSD (osim poslednje rate, kao i u slučaju kada je iznos školarine manji od 15000,00 RSD)!

IZ SEKRETARIJATA ŠKOLE