VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

A K R E D I T O V A N E
MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Visoka građevinsko - geodetska škola je PRVA visokoškolska ustanova u Srbiji (računajući sve fakultete i visoke škole) koja je akreditovala studijske programe master strukovnih studija.

Od školske 2017/18. godine moguć je upis na dva studijska programa na master strukovnim studijama:

GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO
U VISOKOGRADNJI

120 ESPB - 2 godine
- strukovni master inženjer
  građevinarstva (Struk. mast. inž. građ.)

 

 

GEODEZIJA - GEOMATIKA
 

120 ESPB - 2 godine
- strukovni master inženjer geodezije
   (Struk. mast. inž. geodez.)

 

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
VISOKA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA

II  K O N K U R S
ZA UPIS STUDENATA NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE
U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

PRIJAVA KANDIDATA: 30.9.-25.10.2019.

Konkurs se raspisuje za studijske programe master strukovnih studija Građevinsko inženjerstvo u visokogradnji i Geodezija - Geomatika

Prijavljivanje kandidata vrši se u studentskoj službi od 30.9.-25.10.2019. svakog radnog dana od 9:00 - 14:00 časova. Prilikom prijave na konkurs kandidati prilažu sledeća dokumenta (neoverene fotokopije a originali na uvid):

 • Diploma i Dodatak diplomi o završenim osnovnim strukovnim studijama ili Uverenje o diplomiranju i Uverenje o položenim ispitima na osnovnim strukovnim studijama
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Prijavni list (dobija se u Školi)
 • Dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs u iznosu od 3.000,00 RSD

Vlada Republike Srbije nije predvidela budžetska mesta na master strukovnim studijama u školskoj 2019/20. godini. Školarina za državljane Republike Srbije iznosi 144.000,00 RSD, a školarina za strane državljane iznosi 2000,00 €.

USLOVI ZA UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Master strukovne studije može upisati lice koje je završilo osnovne strukovne studije i ostvarilo 180 ESPB bodova na studijskim programima Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu.

Pravo upisa na master strukovne studije imaju i kandidati koji su završili osnovne strukovne studije i ostvarili najmanje 180 ESPB bodova na studijskim programima neke druge srodne visokoškolske ustanove tehničkih nauka, pod uslovom da se nastavni planovi i programi tih studijskih programa poklapaju sa nastavnim planovima i programima studijskih programa Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu.

Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu:

 • opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama,
 • dužine studiranja u mesecima (ukoliko student završi studije u redovnom roku ili ranije računa se da je studirao 36 meseci; studentima koji su diplomirali sa 5 semestara pa kasnije upisali šesti semestar neće biti uračunato vreme između diplomiranja i upisivanja 6. semestra u dužinu studija)
 • prosečne ocene iz sledećih predmeta:
 • Za studijski program Građevinsko inženjerstvo u visokogradnji:

  Statika konstrukcija 1,
  Betonske konstrukcije 1,
  Metalne i drvene konstrukcije 1,
  Mehanika tla i fundiranje

  Za studijski program Geodezija - Geomatika:

  Državni premer i osnovi katastra,
  Praktična geodezija 2,
  Geodetske mreže u inženjerstvu,
  Osnovi inženjerske geodezije

 • rezultata postignutog na dopunskom ispitu ako se takav ispit organizuje (važi za svršene studente srodnih visokoškolskih ustanova kojima se priznaje više od 150 ostvarenih ESPB bodova)

Ukoliko student nije polagao predmete Statika konstrukcija 2 i Betonske konstrukcije 2 ili Metalne i drvene konstrukcije 2, vrednost ESPB bodova ta dva predmeta oduzima se od ukupnih 180 ESPB bodova prilikom konačnog rangiranja (samo za studijski program Građevinsko inženjerstvo u visokogradnji).

Studentima koji su položili sve ispite i obavili specijalističku praksu na studijskim programima specijalističkih strukovnih studija Menadžment u građevinarstvu odnosno Primenjena geodezija i katastar nepokretnosti, priznaje se 37 ESPB bodova na prvoj godini odgovarajućeg studijskog programa master strukovih studija i oni mogu upisati drugu godinu studija, pod uslovom da se rangiraju u ovkiru odobrenog broja. Rangiranje se vrši na isti način kao za upis prve godine master strukovnih studija. Navedenim studentima se uvažava uplata školarine za specijalističke studije.

 

obavestenje [14.05.2019.]  INFORMATOR ZA UPIS NA OSNOVNE I MASTER STUDIJE:

Sve u vezi upisa na Visoku građevinsko - geodetsku školu i kako izgledaju zadaci na
prijemnom ispitu pogledajte u Informatoru za upis na osnovne i master studije!

Preuzmite: INFORMATOR ZA UPIS STUDENATA U
VISOKU GRAĐEVINSKO-GEODETSKU ŠKOLU strukovnih studija u Beogradu
 (797 kb)