VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

12.10.2010

XXXVII simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2010

Na Tari je, u organizaciji Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, od 21.09. do 24.09.2010. godine održan XXXVII simpozijum SYM-OP-IS 2010 - Simpozijum o operacionim istraživanjima sa međunarodnim ućešćem, koji okuplja operacione istraživače iz zemlje i inostranstva. Ovaj simpozijum se bez prekida održava jednom godišnje od 1974. godine, s obzirom da ne jenjava interesovanje za ovu interdisciplinarnu nauku. Operaciona istraživanja su matematička disciplina, ali i istovremeno jedna od bazičnih disciplina menadžmenta. Naziv su dobile po istraživanju operacija u organizacionim sistemima sa svrhom njihove optimizacije. Najpre su se koristile u vojne svrhe, da bi prerasle u nauku koja se koristi za upravljanje u poslovnim sistemima. Kompleksnost i obim operacionih istraživanja nametnula je potrebu za istovremenim aktivnim učešćem 11 institucija – koorganizatora: Fakultet organizacionih nauka, Institut ''Mihajlo Pupin'', Društvo operacionih istraživača, Ekonomski fakultet, Ekonomski institut, Matematički fakultet, Matematički institut, Mašinski fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Saobraćajni fakultet, svi iz Beograda i Vojska Srbije.

Od sledeće godine koorganizatorima se pridružuje i Visoka građevinsko-geodetska škola iz Beograda.

Kao i prethodnih godina, program SYM-OP-IS-a je obuhvatao sve važnije oblasti teorije i primene operacionih istraživanja: Ekologija, Ekonomski modeli i ekonometrija, Ekspertni sistemi-podrška odlučivanju, Elektronsko poslovanje, Energetika, Finansije i bankarstvo, Geoinformacioni sistemi (GIS), Građevinarstvo, Grafovi i mreže, Informacioni sistemi, Istraživanje i razvoj, Istraživanje podataka - Data Mining, Kombinatorna optimizacija, Logistika, Masovno opsluživanje, Matematičko programiranje, Meko računarstvo – Soft Computing, Menadžment, Poljoprivreda i šumarstvo, Pouzdanost i održavanje, Predviđanje i planiranje, Primene operacionih istražibvanja u odbrani, Rudarstvo i geologija, Simulacija, Statistički modeli, Stohastički modeli i vremenske serije, Saobraćaj, transport i komunikacije, Upravljanje proizvodnjom i zalihama, Upravljanje rizikom i Višekriterijumska analiza i optimizacija.

U okviru SYM-OP-IS-a je i ove godine uspešno i zapaženo bilo izlaganje radova u oblasti građevinarstva, u okviru Sekcije za građevinarstvo pod rukovodstvom prof. dr Gorana Ćirovića, dipl. građ. inž. Saopšteno je 8 radova koji se odnose na građevinarstvo i investicije: Izbor optimalne lokacije za izgradnju fabrike betona metodom elektre višekriterijumskog odlučivanja, Delphi method efectiveness of project team, Optimizacija potpornog zida primenom GA, Upravljanje kanalizacionim sistemima u vanrednim uslovima, Definisanje ciljeva i određivanje težina kriterijuma u postupku vrednovanja varijantnih rešenja primenom višekriterijumske optimizacije u procesu projektovanja saobraćajnica, Jedan model procene rizika povreda na radu u građevinarstvu pomoću istorijskih podataka, Izbor varijante transporta naftnih derivata i Procena značajnih pozicija radova. Radove su prezentovali učesnici sa Građevinskih fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Banja Luci, kao i učesnici iz Instituta IMS iz Beograda, dok je najveći broj učesnika bio sa Visoke građevinsko-geodetske škole iz Beograda i to: prof. dr Goran Ćirović, dipl. građ. inž., dr Vule Aleksić, dipl. mat., doc. dr Snežana Mitrović, dipl. građ. inž., i mr Simo Suđić, dipl. građ.inž.