VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD
ODSEK VISOKA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA

 

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti osnovnih studija, koji su na samofinasiranju i studenti master studija, koji prijavljuju ispite u narednim ispitnim rokovima, da imaju obavezu plaćanja naknade za polaganje ispita u skladu sa Cenovnikom u iznosu od 800.00 dinara. Dokaz o uplati (primerak uplatnice) prilažu uz ispitnu prijavu koja će se popunjavati pre početka ispita. Takođe, na prvom ispitu koji polažu, treba da uz prijavu ispita dostave i dokaz o uplati dospelih i neevidentiranih obaveza po osnovu školarine za školsku 2019/20. godinu, zaključno sa 15.03.2020. godine.

Studentima koji su prijavili ispite u martovskom ispitnom roku, a koji zbog uvođenja vanrednog stanja nisu realizovani, uplate nadoknada za polaganje ispita će se priznati u prvom narednom ispitnom roku.

Odsek Visoka građevinsko-geodetska škola, Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, razmatra mogućnost da se studentima osnovnih studija koji su na samofinasiranju i studentima master studija, u skladu sa mogućnostima i trenutnom situacijom, olakša studiranje odgovarajućim umanjenjem preostalog dela školarine za tekuću školsku godinu, kao i da se preostale obaveze izmiruju u više rata. Studenti će o visini umanjenja školarine i drugim detaljima biti blagovremeno obavešteni.

Studentima osnovnih studija se savetuje da ulože dodatni napor i polaganjem ispita i sticanjem neophodnog broja ESPB bodova, sačuvaju ili se izbore za status studenta koji studira na teret budžeta Republike Srbije i time sebi samanje troškove studiranja.

Rukovodilac Odseka
Visoka-građevinsko geodetska škola
Prof.dr Vule Aleksić, dipl.mat.