VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD
ODSEK VISOKA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA

 

ODRŽAVANJE KONSULTACIJA

U cilju prevencije bolesti COVID-19, Odsek Visoka građevinsko-geodetska Škola (VGGŠ), Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, je propisao posebnu proceduru za održavanje konsultacija. Konsultacije sa nastavnicima i saradnicima se mogu održavati za predmete iz letnjeg semestra u vreme održavanja aprilskog ispitnog roka, od 01.06.2020. godine do 10.06.2020.godine. Organizovanje konsultacija će se sprovoditi na sledeći način:

  • zainteresovani studenti su obavezni da se putem elektronske pošte (službena E-mail adresa) prijave za konsultacije predmetnim nastavnicima,
  • u prijavi za konsultacije student obavezno navodi okvirno orijentacione teme konsultacija,
  • predmetni nastavnici, na osnovu broja prijavljenih studenta i tema konsultacija formiraju manje grupe studenata za konsultacije, pri čemu  veličinu  grupe  određuju  na osnovu raspoloživog prostora u  učionicama, tako da udaljenost između studenata bude najmanje dva metra,
  • na osnovu broja grupa za konsultacije, predmetni nastavnici sačinjavaju precizan plan njihovog održavanja, koji mora da sadrži: broj grupa za konsultacije, ime, prezime i broj indeksa za svakog studenta u grupi, precizno vreme održavanja konsultacija i mesto državanja konsultacija (učionica, kabinet,...),
  • plan održavanja konsultacija odobrava rukovodilac Odseka.
  • prilikom održavanja konsultacija neophodno je da se svi prisutni pridržavaju propisanih mera i uputstava za prevenciju bolesti COVID-19.

Rukovodilac Odseka
Visoka-građevinsko geodetska škola
Prof.dr Vule Aleksić, dipl.mat.