VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD
ODSEK VISOKA GRAĐEVINSKO-GEODETSKA ŠKOLA

 

OBAVEZUJUĆE UPUTSTVO STUDENTIMA ZA PREVENCIJU BOLESTI COVID-19

Na osnovu Dopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, br. 243/2020/06, od 05.05.2020. god. i Dopisa br.612-00-00503/2020-06, od 11.05.2020. godine, a u skladu sa Preporukama za prevenciju bolesti COVID-19 na fakultetima, visokim školama i u studentskim domovima u okviru postupnog ublažavanja mera vezanih za sprečavanje širenja bolesti COVID-19, studenti Odseka Visoka građevinsko-geodetska škola (VGGŠ), Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, imaju sledeće obaveze:

 • Studenti VGGŠ mogu doći na ispite ili unapred zakazane konsultacije u objekte Škole ukoliko su bez simptoma koji ukazuju na COVID-19 (povišena temperatura i jedan od znakova i simptoma – kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa).
 • Na ulasku u objekte VGGŠ, svi studenti su u obavezi da se na zahtev podvrgnu merenju telesne temperature, da izvrše dezinfekciju obuće, ruku i da pravilno nose zaštitne maske tokom boravka u objektima.
 • UKOLIKO SE STUDENTU PRILIKOM MERENJA USTANOVI POVIŠENA TEMPERATURA, NEĆE MU BITI DOZVOLJEN ULAZAK U OBJEKTE VGGŠ.
 • UKOLIKO STUDENT NEMA ZAŠTITNU MASKU, TAKOĐE MU NEĆE BITI DOZVOLJEN ULAZAK U OBJEKTE FAKULTETA.
 • Na ulazu u objekat i tokom boravka u objektima VGGŠ, studenti moraju da nose zaštitne maske, tako da maska prekriva usta, nos i bradu, uz redovno sprovođenje mera lične higijene, posebno pranja ruku sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili dezinfekcije ruku sredstvom na bazi 70% alkohola. Ne dodirivati lice, posebno usta, nos i oči pre pranja ili dezinfekcije ruku, ne deliti piće i hranu.
 • Ukoliko se javi potreba, odnosno, ukoliko se student u zdravstvenom smislu oseća loše, može izvršiti merenje telesne temperature kod domara.
 • Studentima se zabranjuje zadržavanje u većim grupama nakon ispita po hodnicima, u dvorištu ili drugim mestima.
 • Tokom prisustva ispitu ili konsultacijama, studenti su u obavezi da prave socijalnu distancu, odnosno da prave razmak između nastavnog osoblja i ostalih kolega studenata, najmanje 2 (DVA) METRA, kao i da poštuju sve zahteve prisutnih nastavnika i saradnika..
 • Studenti su obavezni da početak ispita sačekaju u amfiteatrima ili učionicama, poštujući socijalnu distancu.
 • Konsultacije sa nastavnicima i saradnicima za predmete letnjeg semestra će se, za zainteresovane studente, održavati po posebnom planu. Studenti zaiteresovani za konsultacije su u obavezi da se prijave predmetnom nastavniku, koji će, u zavisnosti od broja prijavljenih studenta, sačiniti precizan plan održavanja konsultacija (podela na grupe, vreme održavanjan konsultacija, učionica i slično) koji će biti blagovremeno objavljen na sajt Škole.
 • Studentima se zabranjuje organizovanje skupove, proslave odbrana radova, sastanke i slična dešavanja u objektima VGGŠ, kao ni grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba.
 • Studenti su u obavezi da odlažu otpad u kese smeštenu u kante za otpatke bez dodirivanja površina kante.

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja !!!

Rukovodilac Odseka
Visoka-građevinsko geodetska škola
Prof.dr Vule Aleksić, dipl.mat.