ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Studijski program ARHITEKTURA akreditovan 2017. godine

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za osnovne strukovne studije (OSS)

R. 
Br.
Šifra 
pred-
meta 
Naziv predmeta Seme-
star
Tip
pred-
meta 
Status
pred-
meta 
Aktivna nastava Ostali
časovi
ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. MAT1 Matematika 1 1 AO O 2 2     6
2. FIZK Fizika 1 AO O 2 2     6
3. NACG Nacrtna geometrija sa
perspektivom
1 NS O 2 2     6
4. ARK1 Arhitektonske
konstrukcije 1
1 NS O 2 2     6
5. GRMA Građevinski materijali 1 NS O 2 2     6
6. MAT2 Matematika 2 2 AO O 2 2     6
7. OMAT Mehanika i otpornost
materijala
2 NS O 3 3     7
8. ARK2 Arhitektonske
konstrukcije 2
2 NS O 2 2     6
9. OSPR Osnove projektovanja 2 NS O 2 2     5
10. ININ Informatika za inženjere 2 AO O 2 2     6
Ukupno časova
(predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi)
i bodovi na godini
315 315     60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 630    
DRUGA GODINA
11. TENG Tehnički engleski jezik 3. AO O 2 1     4
12. PRIM Primena računara 3. NS O 2 2     5
13. STK1 Statika konstrukcija 1 3. NS O 2 2     6
14. PROJ Projektovanje 3. NS O 2 3     6
Predmet izbornog bloka 1.
15. KOMI Komunalna infrastruktura 3. SA IB 1 1     5
16. EKOL Ekologija 3. SA IB 1 1     5
Predmet izbornog bloka 2.
17 SAVA Savremena arhitektura 3 SA IB 1 1     4
18 RESO Restauracija objekata 3 SA IB 1 1     4
19. URB1 Urbanizam 1 4 NS O 3 2     8
20. MDK1 Metalne i drvene
konstrukcije 1
4. NS O 2 2     5
21. BET1 Betonske konstrukcije 1 4. NS O 2 2     6
22. MTFU Mehanika tla i fundiranje 4. NS O 2 3     6
Predmet izbornog bloka 3.
23. GREK Građevinska ekonomija 4. SA IB 1 1     5
24. UPRK Upravljanje kvalitetom u
građevinarstvu
4. SA IB 1 1     5
Ukupno časova
(predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi)
i bodovi na godini
300 300     60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 600    
TREĆA GODINA
25 SINT Sintezni projekat 5 SA O 2 3     7
26 ORGR Organizacija građenja 5 SA O 3 2     6
27 ZAVR Završni radovi i
unutrašnje instalacije
5 SA O 3 3     6
Predmet izbornog bloka 4.
28 URB2 Urbanizam 2 5 SA IB 3 3     6
29 TEHN Tehnologija građenja 5 SA IB 3 3     6
Predmet izbornog bloka 5.
30 SOGR Softveri u
građevinarstvu
i arhitekturi
5 SA IB 2 2     5
31 ENTE Enterijer 5 SA IB 2 2     5
32 ZBNR Zaštita i bezbednost
na radu
6 SA O 2 1     4
33 REGA Regulativa u
građevinarstvu
i arhitekturi
6 SA O 2 1     4
Predmet izbornog bloka 6.
34 STOG Savremene metode
tehnologije i organizacije
građenja
6 SA IB 3 5     6
35 SAKN Savremene arhitektonske
konstrukcije
6 SA IB 3 5     6
36 STPRA Stručna praksa  (.pdf) 6 SA IB       3 3
37 DIPLA Diplomski rad  (.pdf) 6 SA IB       10 13
Ukupno časova
(predavanja/vežbe + DON/ ostali časovi)
i bodovi na godini
300 300   195 60
Ukupno časova aktivne nastave na godini 600    
Ukupno časova aktivne nastave,
ostali časovi i bodova za sve godine studija
1830