ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: АРХИТЕКТУРА

Само по ВГГШ

Nastavni plan na studijskom programu Arhitektura

Akreditovani program iz 2012. godine

Po novom nastavnom programu nastavu slušaju studenti upisani u prvu godinu studija u školskoj 2012/2013. godini, kao i studenti koji su u školskoj 2012/2013. godini obnovili prvu godinu studija.

 
Naziv predmeta

Sem.

Tip
Status
pred-
meta
Časovi
aktivne
nastave
ESPB ESPB
/
SEM
Do
2015/16
Od
2015/16
P V DON
PRVA GODINA
1 MAT1 Matematika 1 1 AO O 2 2   7 6 30
2 FIZK Fizika 1 AO O 2 2   6 6
3 NACG Nacrtna geometrija sa
perspektivom
1 NS O 2 3   6 6
4 GRK1 Arhitektonske konstrukcije 1 1 NS O 2 3   7 6
5 GRMA Građevinski materijali 1 NS O 2 2   4 6
6 MAT2 Matematika 2 2 AO O 2 3   6 6 30
7 OMAT Mehanika i otpornost
materijala
2 NS O 3 3   7 7
8 GRK2 Arhitektonske konstrukcije 2 2 NS O 2 3   6 6
9 GEOD Osnove projektovanja 2 NS O 1 2   5 5
10 ININ Informatika za inženjere 2 AO O 2 2   6 6
                     
Po novom nastavnom programu nastavu slušaju studenti upisani u drugu godinu studija
u školskoj 2013/2014. godini, kao i studenti koji su u školskoj 2013/2014. godini
obnovili drugu godinu studija.
                     
DRUGA GODINA
11 TENG Tehnički engleski jezik 3 AO O 2 1   4 30
12 PRIM Primena računara 3 NS O 2 2   5
13 STK1 Statika konstrukcija 1 3 NS O 2 2   6
14 PROJ Projektovanje 3 NS O 2 4   6
Predmet izbornog bloka 1.
15 KOMI Komunalna infrastruktura 3 SA IB 1 1   5
16 EKOL Ekologija 3 SA IB 1 1   5
Predmet izbornog bloka 2.
17 SAVA Savreman arhitektura 3 SA IB 1 1   4
18 RESO Rekonstrukcija objekata 3 SA IB 1 1   4
19 URB1 Urbanizam 1 4 NS O 3 2   8 30
20 MDK1 Metalne i drvene
konstrukcije 1
4 NS O 2 2   5
21 BET1 Betonske konstrukcije 1 4 NS O 2 2   6
22 MTFU Mehanika tla i fundiranje 4 NS O 2 3   6
Predmet izbornog bloka 3.
23 GREK Građevinska ekonomija 4 SA IB 1 1   5
24 UPRK Upravljanje kvalitetom 4 SA IB 1 1   5
                     
Nastava na trećoj godini studija, po akreditovanom programu iz 2012. godine,
kreće od školske 2014/2015. godine.
                     
TREĆA GODINA
25 SINT Sintezni projekat 5 SA O 3 3   7 30
26 ORGR Organizacija građenja 5 SA O 3 3   6
27 ZAVR Završni radovi i
unutrašnje instalacije
5 SA O 3 3   6
Predmet izbornog bloka 4.
28 URB2 Urbanizam 2 5 SA IB 3 3   6
29 TEHN Tehnologija građenja 5 SA IB 3 3   6
Predmet izbornog bloka 5.
30 SOGR Softveri u građevinarstvu 5 SA IB 2 2   5
31 ENTE Enterijer 5 SA IB 2 2   5
32 ZBNR Zaštita i bezbednost na radu 6 SA O 2 2   4 30
33 REGA Regulativa u građevinarstvu
i arhitekturi
6 SA O 2 2   4
Predmet izbornog bloka 6.
34 STOG Savremene metode tehnologije
i organizacije građenja
6 SA IB 3 5   6
35 SAKN Savremene konstrukcije 6 SA IB 3 5   6
36 STPR Stručna praksa 6 SA IB - -   3
37 DIPL Diplomski rad 6 SA IB - -   13
Ukupno ESPB bodova 180