ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Само по ВГГШ

Upravljanje investicijama – izborni predmet
Studijska grupa: Upravljanje investicijama

Предавања:

Р.б. Преузмите материјал
(десни клик>save link as...)
Величина
документа
0 Садржај 35 кб (.doc)
1 Увод 172 кб (.ppt)
2 Вредност граđевинског објекта 170 кб (.ppt)
3 Инвестициони програм 39 кб (.XLS)
4 Уговарање извоđења граđевинских радова 147 кб (.ppt)
5 Инвестиције 317 кб (.pps)
6 Регулатива која се односи на финансије у граđевинарству 229 кб (.ppt)
7 Закон о ПДВ-у 294 кб (.ppt)
8 Пореска пријава 130 кб (.htm)
9 FIDIC 82 кб (.ppt)
FIDIC-ова издања 95 кб (.doc)
10 Структура управљања инвестицијама 88 кб (.ppt)

Текстови:

Р.б. Преузмите материјал
(десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Информација о процесу управљања и контроле реализације пројеката
Националног инвестиционог плана, 8.9.2006
395 кб (.pdf)
2 Инвестициона документација потребна за изградњу објеката
у градском окружењу
54 кб (.doc)
3 ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМ 56 кб (.doc)
4 Инвестициони програм 39 кб (.XLS)
5 ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 104 кб (.pdf)
6 Систем управљања квалитетом у грађевинарству 178 кб (.pdf)
7 СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ
ПРЕМА СТАНДАРДУ ЈУС ИСО 9001:2001
174кб (.pdf)
8 Национални инвестициони план, 17.5.2006 237 кб (.pdf)
9 Накнада за граđевинско земљиште (Сл. лист Бгд бр.12 од 2004) 156 кб (.pdf)
10 НОВА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ 220 кб (.pdf)
11 НОВИНЕ У ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА ПОСЛЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА
ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
112 кб (.pdf)
12 Пореска пријава - ПРИМЕР у еxцел-у 130 кб (.htm)
13 ПРАВИЛНИК о садржају елебората о уреđењу градилишта 120 кб (.pdf)
14 Правилник о заштити на раду приликом извоđења
граđевинских радова.
756 кб (.pdf)
15 ПРАВИЛНИК: Одобрење за изградњу и пријава почетка
извоđења радова
142 кб (.pdf)
16 ПРАВИЛНИК: Посебне узансе о граđењу 239 кб (.pdf)
17 ПРАВИЛНИК: Стручни надзор 140 кб (.pdf)
18 ПРАВИЛНИК: Студија оправданости 117 кб (.pdf)
19 ПРАВИЛНИК:
Технички преглед објекта и издавање употребне дозволе
171 кб (.pdf)
20 Реинжењеринг 237 кб (.pdf)
21 Сигурност и заштита производа и услуга у граđевинарству 174 кб (.pdf)
22 Тест: Управљање инвестицијама 31 кб (.doc)
23 Узансе 350 кб (.pdf)
24 Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама 225 кб (.pdf)
25 Закон о јавним набавкама 609 кб (.pdf)
26 ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА 163 кб (.pdf)
27 ЗАКОН О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 132 кб (.pdf)
28 Закон о планирању и изградњи - 2009 625 кб (.doc)
29 Закон о стандардизацији 78 кб (.pdf)
30 ПРОИЗВОДНА И ТРЖИШНА ВРЕДНОСТ ГРАЂЕВИНСКОГ ОБЈЕКТА 143 кб (.doc)
31 Инвестициони програм 54 кб (.XLS)
21.04.2017.
32 Инвестициони програм 133 кб (.pptx)
33 Инвестициони програм 65 кб   (.XLS)
34 Шематски - Приказ обједињене процедуре 1560 кб (.jpg)