GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Izdavaštvo

BEZBEDNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA
NA RADU U GRAĐEVINARSTVU

Autori prof. dr Goran Ćirović, dipl. građ. inž.
dr Slavka Lazić Vojinović, dipl. građ. inž.
recenzenti prvog izdanja: Prof. dr Mihajlo Đurđević, dipl. građ. inž.
Ognjan Luković, dipl. građ. inž.
tehnički urednik: Aleksandar Kostić
štampa: Sluzbeni glasnik
tiraž: 200
ISBN: 978-86-7488-075-3

Cena: 800.00 din

 

© Nijedan deo ovog udžbenika ne sme se reprodukovati, fotokopirati ili prenositi u bilo kojoj formi: elektronski, mehanički, fotografski ili na drugi način, bez prethodne pismene saglasnosti autora

 

OPIS

Knjiga “Bezbednost i zaštita zdravlja na radu u građevinarstvu” autora prof. dr Gorana Ćirovića, dipl. građ. inž. i Slavke Lazić Vojinović, dipl. građ. inž. je jedinstvena knjiga na ovim prostorima, tj. na srpskom jeziku, koja obrađuje celokupnu problematiku zaštite na radu: uopšte o povređivanjima i štetnosti radnih mesta, sa pregledom stanja u svetu; zatim, tehnološke i tehničke detalje mera za zaštitu u građevinskoj delatnosti; kao i program zaštite koji se predviđa u našoj zemlji. Do sada su, uglavnom, postojali razni priručnici o zaštiti na radu u kojima se ukazivalo na opasnosti i potrebu za zaštitom, a za pojedine delatnosti izrađivani su pravno-tehnički dokumenti (pravilnici) sa tehničkim detaljima za zaštitu koji se, s obzirom na važnost dokumenta (podzakonski akti koje donose državni organi), moraju primenjivati pod pretnjom velikih novčanih kazni. Ova knjiga je pripremljena kao udžbenik za potrebe studenata Visoke građevinsko-geodetske škole u Beogradu, ali može biti korisna svima koji su zainteresovani za bezbednost i zaštitu zdravlja na radu i posebno na radu u građevinarstvu. Takođe, knjiga može biti od velike koristi onima koji se bave sistemom upravljanja kvalitetom u građevinskim kompanijama i naročito sistemom upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu u građevinarstvu.

...


U Beogradu, maja 2009. godine

Autori

 

KRATAK SADRŽAJ:

 • UVOD
 • OPŠTE O BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI NA RADU
 • BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U GRAĐEVINARSTVU
 • ODLIKE GRAĐEVINSKE DELATNOSTI
 • ZAHTEVI EVROPSKE UNIJE I ZEMALJA RAZVIJENOG SVETA
 • DOMAĆE ZAKONODAVSTVO I ZAŠTITA NA RADU
 • PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRILIKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
 • ZAŠTITA OD POŽARA
 • LIČNA ZAŠTITNA SREDSTVA
 • UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA PRIVREMENIM I POKRETNIM GRADILIŠTIMA
 • PREPORUKE IZ STRANIH PROPISA
 • PRIMENA MERA ZAŠTITE NA RADU U GRAĐEVINARSTVU
 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 • ULOGA MEDICINSKIH SLUŽBI U ZAŠTITI ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU
 • STRATEGIJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SRBIJI
  ZA PERIOD 2013-2017.
 • ZAVRŠNE NAPOMENE