GRAĐEVINSKI ODSEK

Studijski program: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

Samo po VGGŠ

Izdavaštvo

METALNE I DRVENE KONSTRUKCIJE 1

Cena: 1,500.00 din

Autor dr Snežana Mitrović, dipl. građ. inž.
Recenzenti dr Rastislav Đorđević, dipl. građ. inž.
dr Aleksandra Kostić Milanović, dipl. građ. inž.
Tehnički urednik Aleksandar Kostić
Štampa Službeni glasnik
Tiraž 300 primeraka
ISBN: 978-86-7488-131-6

 

© Nijedan deo ovog udžbenika ne sme se reprodukovati, fotokopirati ili prenositi u bilo kojoj formi: elektronski, mehanički, fotografski ili na drugi način, bez prethodne pismene saglasnosti autora

 

OPIS

Građevinska delatnost je nastala i razvijala se paralelno sa evolucijom ljudske rase, u manjoj ili većoj meri prateći sva dostignuća čovečanstva. Jedan od prvih materijala za izgradnju objekata za život i okupljanje ljudi, pre više hiljada godina, bio je drvo, materijal koga je bilo u neposrednoj okolini.  U početku su se koristila samo stabla u svom nativnom obliku, a zatim se, sa upoznavanjem i razvojem veština obrade, istorijski gledano vrlo brzo, počelo sa koriščenjem delova stabala oblikovanih u prave konstruktivne elemente. Obrada drveta je vrlo brzo dostigla visok nivo zanatstva. Majstori su bili i dizajneri i arhitekte i inženjeri u svom vremenu. U kombinaciji sa kamenom nastaju građevine koje i danas čine impozantne poduhvate. Nekadašnji zanatski karakter izgradnje objekata i građevinarstva uopšte tokom poslednja dva veka zamenjen je složenim promenama koje su dovele ka, negde brže i sa više uspeha, a negde sporije, industrijalizaciji građenja. Ovu industrijalizaciju su pratili pronalaženje i upotreba novih materijala sa poboljšanim karakteristikama. Jedan od njih, čelik, je moderan konstrukcioni materijal sa istorijom upotrebe od jedva preko 100 godina, ali sa jako dobrom perspektivom za buduću izgradnju. Čelik za kratko vreme, pored betona, postaje dominantan materijal za izgradnju visokih zgrada i mostova velikih raspona. Ali, industrijalizacija dovodi i do savremenih tehnika proizvodnje drvenih elemenata koje unose novo poglavlje u staru priču. Drvo kao konstruktvni materijal sada postaje ravnopravno sa čelikom i betonom.

Knjiga koja je pred nama predstavlja pokušaj da se, u granicama datog programa jedne visokoškolske ustanove, na sistematski način izlože osnovne karakteristike savremenih čeličnih (metalnih) i drvenih konstrukcija i obrade metode njihovog proračuna.

 

KRATAK SADRŽAJ:

DEO 1 - OPŠTE

1.       OPTEREĆENJA KOJA DELUJU NA KONSTRUKCIJU
2.       METODE PRORAČUNA KONSTRUKCIJE
3.       DOPUŠTENI NAPONI ZA ČELIK ZA NOSEĆE KONSTRUKCIJE
4.       DOPUŠTENI NAPONI ZA DRVO ZA NOSEĆE KONSTRUKCIJE

DEO 2 - ČELIČNE KONSTRUKCIJE

1.       ČELIK KAO KONSTRUKTIVNI MATERIJAL U GRAĐEVINARSTVU
2.       VRSTE ČELIČNIH PROIZVODA
3.       ČELIK KROZ KONSTRUKCIONU ANALIZU
4.       SPOJNA SREDSTVA
5.       PRORAČUN I KONSTRUISANJE NASTAVAKA I VEZA

DEO 3 - DRVENE KONSTRUKCIJE

1.       DRVO KAO KONSTRUKTIVNI MATERIJAL U GRAĐEVINARSTVU
2.       SPOJNA SREDSTVA U DRVENIM KONSTRUKCIJAMA
3.       PRORAČUN KONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA OD MONOLITNOG DRVETA

DEO 4 - IZVODI IZ EVROPSKE TEHNIČKE  DOKUMENTACIJE

1.       Evropski standard za proračun čeličnih konstrukcija EN 1993-1, Evrokod 3

DEO 5 - LITERATURA I VAŽEĆI STANDARDI SRPS

DEO 6 - TABELE