ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Стручна пракса - Геодетски одсек

Датум
објављивања
Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as....)
Величина
документа
10.02.2023. ПРИЈАВА ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА У VI СЕМЕСТРУ И ОБЛАСТИ
СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ:
135 kb

СТРУЧНА ПРАКСА 2022/2023
РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ПО МЕНТОРИМА

Ред. бр.

Презиме и име

Број 

инд.

Ментор у Школи

1

Стефановски Виктор

75/20

др Слободан Панџић 

2

Величковски Иван

79/20

3

Ћебић Кристијан

2/19

др Славољуб Томић 

4

Весковић Душан

9/20

др Рајко Савановић 

5

Абић Тодор

8/20

др Марија Савановић

6

Јовић Вукашин

56/19

др Стеван Радојчић

7

Вујчић Теодор

73/18

8

Стевановић Милена

10/19

мр Оливера Васовић Шимшић

9

Ристић Анђела

35/19

10

Денић Јован

27/20

11

Лазаревић Сања

54/20

12

Живковић Роса

351/22

мр Станислава Босиочић

 

13

Коматина Дана

22/19

14

Недељковић Сара

29/20

15

Марковић Анђела

31/20

16

Вишекруна Алекса

97/16

спец. Милена Јочковић

17

Стојановић Андрија

70/18

18

Ристић Сара

44/20

19

Тошић Марија

45/20

Студенти су у обавези да се у што краћем року јаве додељеном ментору.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ VI СЕМЕСТРА
(ТРЕЋЕ ГОДИНЕ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА)

СТРУЧНА ПРАКСА

Курикулумом студијског програма Геодезија-Геоматика предвиђено је да студенти у VI семестру обаве стручну праксу у трајању од 90 часова. Стручна пракса се спроводи у институцијама и установама које обављају послове из области: катастра непокретности и катастра водова, геодетског премера, уређења земљишне територије, просторног планирања и грађевинским и другим инжењерско-техничким областима. Циљ стручне праксе је да се студенти упознају са реалним условима рада на катастру непокретности и катастру водова, рада на терену и у бироу као и са функционисањем установа, институција и предузећа који обављају ове активности. При томе се студенти оспособљавају за самосталан рад,  продубљују практична и теоретска знања и вештине, и овладавају са прописаним процедурама и поступцима у редовним активностима наведених установа, институција и предузећа. Стручна пракса се обавља у складу са Статутом школе и другим правним актима.

Обављањем стручне праксе остварује се продубљено познавање правних норми, процедура и поступака у области катастра непокретности, катастра водова, државног премера, уређења земљишне територије, инжењерско-техничким областима и оспособљеност за њихово спровођење у пракси, као и способност за самостално решавање свих стандардних задатака у овим областима.

Стручна пракса се спроводи кроз самостални практични рад студената на решавању конкретних практичних задатака и самостално спровођење прописаних процедура и поступака. Изводи се под менторским руковођењем наставника Школе и одређеног ментора у установи или предузећу.  У току извођења стручне праксе студент води дневник и израђује Елаборат стручне праксе.

Стручна пракса се не оцењује бројчаном оценом, већ се само констатује њена успешна реализација увидом у дневник стручне праксе, елаборат стручне праксе, усмене одбране елабората стручне праксе и мишљења ментора у институцији или предузећу у којем је реализована стручна пракса. На основу тога студент стиче предвиђен број ЕСПБ бодова.

Детаљна упутства за обављање стручне праксе, вођење дневника стручне праксе и израду елабората стручне праксе студенти ће добити од стране додељеног ментора из редова наставника.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Студент се у складу са својим опредељењем, склоностима и могућностима опредељује за један од два понуђена изборна предмета:

 • Геодетски задаци у државном премеру и катастру или
 • Геодетски задаци у примењеној геодезији.

Реализација изабраног предмета треба да представља наставак активности у оквиру стручне праксе и обавља се у истим установама, институцијама или предузећима у трајању од две недеље. У оквиру овог предмета предвиђено је да студент самостално реализује неки конкретан практични задатак или учествује у реализацији комплексних задатака из области делатности установе, институције или предузећа у којима је реализована стручна пракса. Реализацију ове активности студенти ће обављати у сарадњи са ментором из Школе (наставник који му је додељен) и ментором из привреде (стручњак из фирме у којој се реализује задатак). На основу овог практичног рада студент израђује семинарски рад чија успешна одбрана представља полагање испита из изабраног предмета.

Детаљна упутства о реализацији активности везаних за овај предмет студентима ће дати додељени ментор из Школе.

Ментори из Школе (из редова наставника) ће студентима бити додељивани на основу њиховог опредељења за изборни предмет и област стручне праксе/геодетских задатака који су предвиђени за тај предмет и дати су у следећој табели.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ И ОБЛАСТИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У VI СЕМЕСТРУ

школске 2022/23. године

Р.бр.

Изборни предмет

Област стручне праксе/геодетских задатака

1.

Геодетски задаци у државном премеру и катастру

 • Државни премер
 • Катастар непокретности
 • Катастар водова
 • Уређење земљишне територије
 • Законски прописи и менаџмент у геодезији
 • Геоинформациони системи
 • Израда КТП (ДГП)

2.

Геодетски задаци у примењеној геодезији

 • Инжењерска геодезија
 • Геодетске мреже у државном премеру и инжењерству
 • Изравнања мрежа
 • Геодетско снимање детаља
 • Геодетска метрологија
 • Фотограметрија и даљинска детекција

ПРОЦЕДУРА ПРИЈАВЉИВАЊА:

 • Студент се опредељује за један од два изборна предмета и област у оквиру изабраног предмета, чиме се определио и за област стручне праксе.
 • Пријављивање изабраног предмета и области стручне праксе/геодетских задатака се мора обавити до 17.2.2023. године.
 • Пријављивање се врши попуњавањем пријаве на сајту Геодетског пододсека ВГГШ и достављањем Александру Стаменов на мејл адресу: aleksandarstamenov@vggs.rs.
 • Истовремено студент пријављује и фирму где ће обавити стручну праксу и наставу из изабраног предмета.
 • Стручну праксу могу да пријаве студенти који су уписали трећу годину и обавили Практичну наставу из друге године студија.
 • Ментори за реализацију наставе из изабраног предмета и области стручне праксе геодетских задатака ће бити накнадно одређени, у складу са бројем пријављених студената и конкретних изабраних области.
 • Студенти ће се на обављање стручне праксе и наставе из изабраног предмета упућивати уз одговарајући акт ВГГШ и у договору са додељеним ментором.
 • Студенти који се определе за обаљање стручне праксе у организационим једницама Републичког геодетског завода пријављују се додељеном ментору и чекају сагласност надлежног органа Републичког геодетског завода за обављање стручне праксе.
 • Неопходно је да се Пријава изборног предмета у VI семестру и области стручне праксе потпуно, читко и прецизно попуни, са свим траженим подацима.
 • Обавезно навести функционалну мејл адресу и контакт телефон ради неопходних контаката са додељеним ментором.
 • За организацију стручне праксе и наставе из изабраних предмета, као и расподелу студената одговоран је наставник др Стеван Радојчић.