Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Raspored ispita · Geodetski odsek

VANREDNI ISPITNI ROK

ODRŽAĆE SE U SREDA 04.10. I ČETVRTAK 05.10.2017.
PO SLEDEĆEM RASPOREDU  (ISTI RASPORED OBA DANA)

R.b. Naziv predmeta Vreme Sala
1 Praktična geodezija 1 9.00 4
2 Matematika 1 12.00 2
3 Fizika 9.00 DS Građ. odsek
4 Nacrtna geometrija sa centr. Projekcijom 9.00 AS Građ. odsek
5 Geodetski premer 1 15.00 2
6 Matematika 2 12.00 2
7 Informatika za inženjere 10.00 RC
8 Tehnički engleski jezik 12.00 AS Građ. odsek
9 Praktična geodezija 2 9.00 3
10 Geodetski premer 2 15.00 2
11 Geodetsko snimanje detalja 15.00 2
12 Merna nesigurnost 12.00 3
13 Primena računara 12.00 2
14 Geodetski planovi 12.00 4
15 Osnovi inženjerske geodezije 9.00 2
16 Osnovi fotogrametrije 9.00 RC 2
17 Državni premer i katastar nepokretnosti 12.00 3
18 Račun izravnanja 12.00 3
19 Geodetske mreže u državnom premeru 9.00 3
20 Geodetske mreže u inženjerstvu 9.00 3
21 Katastar nepokretnosti 12.00 3
22 Geoinformacioni sistemi 10.00 RC
23 Uređenje zemljišne teritorije 12.00 4
24 Geodetska metrologija 15.00 2
5 Inženjerska geodezija 9.00 2
26 Fotogrametrija i daljinska detekcija 9.00 RC 2
27 Savremene geodetske tehnologije 12.00 4
28 Globalni sistem pozicioniranja 12.00 4
29 Katastar vodova 10.00 RC
30 Zakonski propisi i menedžment u geodeziji 9.00 4
31 Osnovi građevinarstva 9.00 2

Crvenom bojom su označeni predmeti kod kojih je došlo
do izmena od dana objavljivanja rasporeda ispita.

DS – Diplomska sala na Građevinskom odseku u Hajduk Stankovoj br.2
AS - Amfiteatar na spratu na Građevinskom odseku u Hajduk Stankovoj br.2

STUDENTI ĆE MOĆI DA POLAŽU NAJVIŠE DVA ISPITA I TO U TERMINU KOJI SAMI ODABERU, S OBZIROM DA ĆE SVI ISPITI MOĆI DA SE POLAŽU I PRVOG I DRUGOG DANA.

U VANREDNOM ISPITNOM ROKU:

  • SVI STUDENTI IMAJU PRAVO DA POLAŽU I PRIJAVE NAJVIŠE DVA ISPITA.
  • SVI STUDENTI, BEZ OBZIRA NA STATUS, PLAĆAJU PRIJAVU ISPITA 800 DINARA.
  • ISPITNE PRIJAVE SE PRIMAJU ISKLJUČIVO 29 SEPTEMBRA I 02 OKTOBRA.

UPRAVA GEODETSKOG ODSEKA