20.08.2018.

Консултације за предмете: Геоинформациони системи, Информациони системи у катастру, Информатика за инжењере и Катастар водова.

Термин: петак 24.08.2018. од 10:00 - 12:00.

Проф. др Зоран Поповић