Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Geodezija 1 (Praktična geodezija 1)


R.b. Pogledajte uvećano (levi click)
ili preuzmite materijal (desni click>save link as...)
Veličina
dokumenta
1 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2017. godine 155 kb
2 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2012. godine 204 kb
3 Opis predmeta - Akreditovani program iz 2007. godine 157 kb

 

09.10.2017.

GEODEZIJA 1
– VAŽNE INFORMACIJE O PREDMETU -

INFORMACIJE O NASTAVI I OBAVEZAMA STUDENATA:

 • U okviru svake grupe za vežbe, studenti će biti podeljeni na Sekcije za terenske vežbe.
 • Nastavni plan i program: Skriptarnica geodetskog odseka
 • Obaveštenje o sadržaju terenskih i računskih vežbi: Oglasna tabla predmeta, Skriptarnica geodetskog odseka i web site Škole: http://www.vggs.rs
 • U prvom delu semestra se obavljaju terenske, a u drugom delu semestra računske vežbe.
 • Primerak Elaborata se nalazi u Skriptarnici geodetskog odseka.
 • Za prisustvo na času vežbi je obavezno imati džepni računar i Elaborat uredno spakovan u odgovarajuću fasciklu sa unapred pripremljenim gradivom za planirani čas vežbi.
 • Sve vežbe (terenske i računske) moraju biti odbranjene.
 • Vežbe se ocenjuju sa maksimum 2 poena.
 • Maksimalan broj poena (2 poena) se dobija samo na času kada se radi planirana vežba.
 • U prvoj sledećoj nedelji vežbanja dobija se 1 poen za odbranjenu vežbu, a potom se vežba mora odbraniti, ali se dobija nula poena.
 • Za uredno pohađanje i aktivnost na vežbama, na kraju semestra se može dobiti maksimum 5 poena.
 • Ukupan broj poena koje student može da osvoji na vežbama iznosi 20, plus 5 poena za urednost pohađanja i aktivnost na vežbama.
 • Minimalan broj poena koji student mora da osvoji na vežbama je 10.
 • Maksimalan broj izostanaka sa vežbi u toku trajanja semestra je 3.
 • Kolokvijum : u mesecu Januaru 2018. god.
 • Uslov za izlazak na Kolokvijum: odbranjene sve vežbe (terenske i računske) i minimum ukupno osvojenih 10 poena.
 • Usmeni ispit je obavezan za sve studente.

3. INFORMACIJE ZA ZAPOSLENE STUDENTE:

 • Zaposleni studenti ne moraju da prisustvuju vežbama, ali moraju odbraniti sve vežbe (terenske i računske).
 • Zaposleni studenti moraju kopiju Potvrde o zaposlenju dostaviti najkasnije do 09.11.2017. predmetnom nastavniku ili saradniku na predmetu.
 • Zaposleni studenti moraju odbraniti terenske i računske vežbe kod predmetnog nastavnika ili saradnika na predmetu najkasnije do termina koji će biti naknadno i blagovremeno istaknut na oglasnoj tabli predmeta i Web site-u škole.


U Beogradu, 09. 10. 2017. god.

Predmetni nastavnik:
mr Olivera Vasović, dipl. inž. geod.