ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Основи фотограметрије


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 125 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 180 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 153 kb

 

22.02.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА СТУДЕНТЕ  IV СЕМЕСТРА

Предмет: ОСНОВИ ФОТОГРАМЕТРИЈЕ

Успешност студената у савладавању градива предмета  Основи фотограметрије 
континуирано се прати током семестра, а чине је следеће компоненте:

1. присуство свим облицима наставе (предавања и вежбања),
2. успешно и самостално урађени задаци и
3. провера усвојене материје – КОЛОКВИЈУМ.

На основу ових елемената савладавања градива долази се до следећих резултата сваког студента:
- услов за добијање потписа и излазак на испит испуњава онај студент који оствари
   најмање 27 поена, и то:

    број поена
1 за присуство предавањима
за присуство вежбањима
мин 1,  маx  2
мин 1,  маx  3
2 успешно и самостално урађени задаци мин 5, маx 10
3 резултат на колоквију мин  20, маx 40

Напомене:

  • Успешност и самосталност израде задатака оцењује се прегледом задатака и одбраном елебората (усмена провера).
  • На колоквијуму, који се полаже после позитивно оцењеног елабората, заступљени су задаци (из елабората) и питања (материја обрађена на предавањима). Нетачни одговори се не бодују негативним поенима.
  • Студент не може приступити усменом испиту уколико није испунио горе наведене предиспитне обавезе.
  • На колоквијуму студент може да користи прибор за писање и џепни рачунар.

Београд, Фебруар 2017.

Београд, Фебруар 2017.