17.05.2020.

Обавештење о начину полагања испита у школској 2019/2020. години:

Ово обавештење се односи на начин полагања испита за КН у свим испитним роковима у текућој школској години, 2019/2020. Начин полагања испита конципиран је у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и осталих релевантних институција. Студентима се омогућава следеће:

  1. На испиту могу  остварити 100 поена, значи да предвиђени обим предиспитних обавеза није услов за излазак на испит. Како је постојала могућност да се предиспитне обавезе (елаборат и колоквојум) реализују  током претходне школске године и раније, то је погодност за кандидате који су елаборат доставили на увид наставницима и узеће се у обзир приликом формирања коначне оцене.
  2. Испит ће се полагати у писменом облику. Студенти који нису положили колоквијум оквиру писменог испита студенти ће израђивати задатак и теоријска питања. Задатак обухвата материју која је обрађена у оквиру вежби за овај предмет током током претходне школске године и раније. Студенти који су положили колоквијум на испиту полажу само теоријска питања.  Теоријска питања обухватају материју која је обрађена у току наставе. Положен део испита који обухвата задатак важиће у току целе школске године, 2019/2020.
  3. Студентима су омогућене консултације путем електронске поште.

У Београду, 17.05.2020.

Проф.др Јасмина Недељковић Остојић

Чувајте се.
#БудитеОдговорни