ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА

Само по ВГГШ

Фотограметрија и даљинска детекција


Р.б. Погледајте увећано (леви клик)
или преузмите материјал (десни клик>save link as...)
Величина
документа
1 Опис предмета - Акредитовани програм из 2017. године 122 kb
2 Опис предмета - Акредитовани програм из 2012. године 175 kb
3 Опис предмета - Акредитовани програм из 2007. године 148 kb

 

12.10.2016.

ФОТОГРАМЕТРИЈА И ДАЉИНСКА ДЕТЕКЦИЈА
ПЛАН ВЕЖБИ ЗА 2016/17. ГОДИНУ

Укупан
број
радних
недеља

Укупно
задатака

Први
задатак

Други
задатак

Трећи
задатак

Предаја
елабората

Колоквијум
13 3
Број
недеља
за израду
појединих
задатака
3 3 5 1 1
Потребан
материјал
за израду
задатака
Текст задатка  (копија топографске карте),
дзепни рачунар,
прибор за цртање,
бели папир А4,
фломастери црне и црвене боје, милиметарски папир.
Текст задатка, упутство за израду задатка,
дзепни рачунар,
бели папир А4.
Текст задатка,
упутство за израду задатка (добија се на вежбама),
бели папир А4.
Термин ће бити накнадно и благовремено објављен. Термин ће бити накнадно и благовремено објављен.

Напомена: студенти треба да воде рачуна о плану рада и благовремено набављају текст задатка и остали пратећи прибор.


 

12.10.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ V СЕМЕСТРА

Успешност студената у савладавању градива предмета
"Фотограметрија и даљинска детекција" континуирано се прати током семестра,
а чине је следеће компоненте:

  • присуство свим облицима наставе (предавања и вежбања),
  • успешно и самостално урађени задаци и
  • провера усвојене материје – КОЛОКВИЈУМ.

На основу ових елемената савладавања градива долази се до следећих резултата сваког студента:

Услов за добијање потписа и излазак на испит испуњава онај студент који сакупи
најмање 27 поена, и  то:

    број поена
1 за присуство предавањима
за присуство вежбањима
мин 1,  маx  2
мин 1,  маx  3
2 успешно и самостално урађени задаци мин 5, маx 10
3 резултат на колоквију мин  20, маx 40

Напомене:

  • Успешност и самосталност израде задатака оцењује се прегледом задатака и   одбраном елебората (усмена провера).
  • На колоквијуму,  који се полаже после позитивно оцењеног елабората, заступљени су задаци (из елабората) и питања (материја обрађена на предавањима).
    Нетачни одговори се не бодују негативним поенима.
  • Студент не може приступити усменом испиту уколико није испунио горе наведене предиспитне обавезе.
  • На колоквијуму студент може да користи прибор за писање и дзепни рачунар.

Београд, Октобар 2016.

 Предметни наставник