Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

OBAVEŠTENJA
o odbrani DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 23.10.2017 godine
sa početkom u 12:00 časova
braniće DIPLOMSKI RAD
student

Aleksandar Marjanski

Tema DIPLOMSKOG RADA je:

IZRADA KATASTARSKO - TOPOGRAFSKOG PLANA ZA POTREBE IZRADE
PROJEKTA PARCELACIJE K.P. BR. 938 I 939 U K.O. KNIĆANI

16.10.2017.

 

Dana 23.10.2017 godine
sa početkom u 12:00 časova
braniće DIPLOMSKI RAD
student

Miloš Mitrović

Tema DIPLOMSKOG RADA je:

PARECLACIJA DELA K.P. BR. 908/1 K.O. TRGOVIŠTE

20.10.2017.

 

Dana 25.10.2017 godine
sa početkom u 12:15 časova
braniće DIPLOMSKI RAD
student

Aleksandar Trajković

Tema DIPLOMSKOG RADA je:

REŠAVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA NA NEPOKRETNOSTIMA
PREDUZEĆA AD "DRAGAN MARKOVIĆ" OBRENOVAC

20.10.2017.

 

Napomena: odbrana DIPLOMSKOG RADA je javna.