Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

OBAVEŠTENJE
o odbrani DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 3.7.2018 godine
sa početkom u 12:00 časova
braniće DIPLOMSKI RAD
student

Lenka Racković

Tema DIPLOMSKOG RADA je:

GEODETSKO SNIMANJE IZGRAĐENOG OBJEKTA NA K.P. BR. 10042 U K.O. ČUKARICA
ZA POTREBE PROVOĐENJA PROMENA NA NEPOKRETNOSTI

27.06.2018.

 

Napomena: odbrana DIPLOMSKOG RADA je javna.