Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

OBAVEŠTENJA
o odbrani DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 23.4.2018 godine
sa početkom u 13:00 časova
braniće DIPLOMSKI RAD
student

Mihajlo Racković

Tema DIPLOMSKOG RADA je:

GEODETSKI RADOVI PRI FORMIRANJU GRAĐEVINSKIH PARCELA NA
KATASTARSKOJ PARCELI 1399/1 U K.O. OSTRUŽNICA

12.04.2018.

 

Dana 24.4.2018 godine
sa početkom u 12:15 časova
braniće DIPLOMSKI RAD
student

Filip Stojanović

Tema DIPLOMSKOG RADA je:

GEODETSKI RADOVI PRI ODRŽAVANJU KANALIZACIONE MREŽE U K.O. ZEMUN

20.04.2018.

Napomena: odbrana DIPLOMSKOG RADA je javna.