Geodetski odsek

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

OBAVEŠTENJE
o odbrani DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 20.6.2018 godine
sa početkom u 11:30 časova
braniće DIPLOMSKI RAD
student

Ničić Marjan

Tema DIPLOMSKOG RADA je:

GEODETSKI RADOVI PRI SNIMANJU TERENA ZA POTREBE IZRADE
KATASTARSKO-TOPOGRAFSKOG PLANA K.P. BR. 3440/1 K.O. PERTATE

18.06.2018.

 

Napomena: odbrana DIPLOMSKOG RADA je javna.