GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

ОБАВЕШТЕЊA
о одбрани ДИПЛОМСКОГ РАДА

 

Дана 17.10.2018 године
са почетком у 12:00 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД
студент

Немања Јуришић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ГЕОДЕТСКОГ ЕЛАБОРАТА У ПОСТУПКУ
УПИСА НОВОИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ

11.10.2018.

 

Дана 17.10.2018 године
са почетком у 12:15 часова
браниће ДИПЛОМСКИ РАД
студент

Душан Павловић

Тема ДИПЛОМСКОГ РАДА је:

ИЗРАДА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКОГ ПЛАНА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА
529/3, 5298/5, 5298/8, 5298/9, 5298/7, 5298/6 И 5298/19 К.О. НОВИ БЕОГРАД

11.10.2018.

 

Напомена: одбрана ДИПЛОМСКОГ РАДА је јавна.