GEODETSKI ODSEK

Studijski program: GEODEZIJA - GEOMATIKA

Samo po VGGŠ

Cenovnik usluga škole

NAKNADE ZA USLUGE KOJE PRUŽA VISOKA GRAĐEVINSKO - GEODETSKA ŠKOLA

R.b. NAZIV USLUGE IZNOS (RSD)
1 ŠKOLARINA - OSNOVNE STUDIJE - 60 ESPB 75000,00
  Samofinansirajući studenti koji prvi put upisuju godinu ne plaćaju prenete ispite iz prethodne godine (prilikom upisa treće godine plaćaju se ispiti preneti iz prve godine)
Školarinu je moguće platiti u pet rata:
1. RATA (Plaća se prilikom upisa godine) 15000,00
2. RATA (Plaća se do 15. januara u tekućoj školskoj godini) 15000,00
3. RATA (Plaća se do 15. marta u tekućoj školskoj godini) 15000,00
4. RATA (Plaća se do 15. maja u tekućoj školskoj godini) 15000,00
5. RATA (Plaća se do 15. avgusta u tekućoj školskoj godini) 15000,00
2 OBNOVA GODINE NA OSNOVNIM STUDIJAMA 1250,00 x ESPB
  Plaćaju se ESPB bodovi svih nepoloženih ispita. Ukoliko je iznos veći od 20000,00 moguće je plaćanje na rate. Studenti koji obnavljaju treću godinu ne plaćaju ESPB za stručnu praksu a plaćaju  25% vrednosti ESPB diplomskog rada (ukupno 4000,00 RSD).
3 PRENETI ISPITI IZ PRETHODNIH GODINA NA OSNOVNIM STUDIJAMA 1250,00 x ESPB
  Studenti koji se finansiraju iz budžeta plaćaju sve zaostale ispite iz prethodnih godina po vrednosti ESPB bodova koje ti ispiti nose
4 OBNOVA GODINE NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA 10000,00
5 ŠKOLARINA - MASTER STUDIJE (školarinu je moguće platiti u 11 rata) 144000,00

NAKNADE ZA USLUGE KOJE ŠKOLA PRUŽA A KOJE NISU OBUHVAĆENE ŠKOLARINOM

R.b. NAZIV USLUGE IZNOS (RSD)
1 PRIJAVLjIVANjE ISPITA 800,00
  Prijavu ispita plaćaju samofinansirajući studenti i studenti koji su obnovili godinu a studenti koji se finansiraju iz budžeta plaćaju prijavu onih ispita koje su preneli iz prethodnih godina
2 NAKNADNO PRIJAVLJIVANJE ISPITA (po ispitu) 800 + cena ispita
  Plaćaju studenti koji prijavljuju ispit nakon roka za prijavu. U vezanim rokovima, ne plaća student koji nije dobio rezultate ispita do isteka roka za prijavu. Na dan ispita nije moguća prijava ispita.
3 PRIJAVLJIVANJE ODBRANE DIPLOMSKOG/SPECIJALISTIČKOG RADA 1000,00
4 PROMENA STUDIJSKOG PROGRAMA 3500,00
5 POTVRDE BIVŠIM STUDENTIMA I OSTALE NESTANDARDNE POTVRDE 1000,00
6 UPIS I OBNOVA GODINE STUDIJA  1500,00
  Plaćaju svi studenti, osim onih koji prvi put upisuju prvu godinu
7 NAKNADNI UPIS U GODINU (upis i obnova nakon utvrđenih termina ) 2000,00
8 POLAGANJE DODATNIH ISPITA NA OSNOVNIM STUDIJAMA 1250,00 x ESPB
  plaća se po broju ESPB bodova ispita koji se polažu
9 POLAGANJE DODATNOG ISPITA NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA 10000,00
10 PRIZNAVANJE ISPITA SA DRUGIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
(po ispitu)
900,00
11 OVEREN NASTAVNI PLAN (na srpskom ili engleskom jeziku) 2500,00
12 UVERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA 1000,00
13 ISPISIVANJE IZ ŠKOLE 1500,00
14 PODIZANJE DOKUMENATA NA REVERS (do dva dokumenta) 500,00
PODIZANJE DOKUMENATA NA REVERS (sva dokumenta) 1500,00
15 MOLBA ZA PRODUŽAVANjE ROKA ZA ZAVRŠETAK STUDIJA  2000,00
  Molbu podnose studenti kojima je istekao rok za završetak studija
- 6 godina za osnovne, 2 godine za specijalističke studije
 
16 DIPLOMA, DODATAK DIPLOME i UVERENJE  O DIPLOMIRANJU 5000,00
17 DUPLIKAT JAVNE ISPRAVE KOJU IZDAJE ŠKOLA (po ispravi)
- indeks, diploma, dodatak
2000,00
18 UPIS ŠESTOG SEMESTRA ZA STUDENTE KOJI SU DIPLOMIRALI SA PET SEMESTARA 31000,00

SVE UPLATE VRŠE SE NA ŽIRO RAČUN ŠKOLE:
840-1918666-13

Poziv na broj: 10-za studente građevinskog odseka, 20-za studente geodetskog odseka

Navedene naknade važe od školske 2017/18. godine