ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

Оснивање и развој ВГГШ

Висока грађевинско-геодетска школа је формирана 01.06. 1996. године, спајањем тадашње Више грађевинске школе и Више геодетске школе из Београда, и од тада функционише као јединствена образовна институција са два одсека: Грађевински и Геодетски.

Висока грађевинска школа основана је у новембру месецу 1976. године, под називом ООУР Виша школа усмереног образовања грађевинске струке у оквиру РО Грађевински образовни центар, са још три ООУР-а: Архитектонска техничка школа, Грађевинска техничка школа и Грађевинска школа, са јединственом кадровском и рачуноводственом службом у оквиру радне заједнице заједничке службе.

Школа је школовала кадрове који су добијали звање виши стручни радник и трајала је четири семестра. Школа је по том наставном плану и програму уписивала студенте закључно са школском 1984/85 годином. Школске 1986/87 године Школа постаје Виша грађевинска школа и даље као ООУР у оквиру РО Грађевински образовни центар, све до 1991. године када се Центар укида и сваки ООУР постаје Радна организација. Школовање је трајало четири семестра, с тим што су по новом наставном плану и програму образовани кадрови имали звање ИНЖЕЊЕР ГРАЂЕВИНАРСТВА. Школске 1987/88 године школовање је проширено на пет семестара са истим звањем и истим бројем предмета. Од 1987-2005. године укупно је на Грађевинском одсеку Више грађевинско-геодетске школе дипломирао 1431 студент.

Висока геодетска школа је установљена Законом о оснивању Више геодетске школе (Сл. гласник Народне Републике Србије бр. 23/60) од 18.05.1960. године, а студије су трајале 4 семестра. Школске 1972. године прелази се на студије у трајању од 5 семестара. Студије на Вишој геодетској школи (до 1996. године) и Геодетском одсеку Више грађевинско-геодетске школе (после 1996. године)је до краја 2005. године са успехом завршило 2805 студената.

Формирањем Високе грађевинско-геодетске школе створени су институционални, организациони, кадровски и материјални услови за убрзано усавршавање наставних програма и коришћење најсавременије мерне и рачунарске опреме у образовању грађевинских и геодетских стручњака.

Пратећи потребе грађевинске и геодетске струке у нашој земљи, као и глобалне трендове у образовању (Болоњска декларација), школа је израдила Студију оправданости новог наставног плана и програма Више грађевинско-геодетске школе у Београду у складу са Болоњском декларацијом за потребе добијања сагласности Министарства просвете и спорта Владе Републике Србије, што је уједно и самовредновање за период 1996.-2002. година.

Министарство је својим решењем број 022-05-128/2002-04 од 14.05.2002. године дало сагласност на предложени Наставни план и програм Више грађевинско-геодетске школе у Београду, и одобрило трогодишње студије (6 семестара) на овој Школи.

Оснивањем Архитектонског смера, 2003. године, Виша грађевинско-геодетска школа је заокружила процес образовања стручњака у три инжењерске области које су узајамно повезане: грађевинарству, архитектури и геодезији.

Висока грађевинско-геодетска школа је успешно спровела поступак акредитацаје у складу са Законом о високом образовању и испунила све критеријуме сходно Правилнику о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС ”, број 106/06). На основу тога Школа је добила Уверење о акредитацији установе као ВИСОКЕ ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, и уверења о акредитацију три студијска програма основних студија: Грађевинско инжењерство, Архитектура и Геодезија - геоматика (одлука Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-1205/2006-04 од 30.04.2007. године). Министарство Просвете Републике Србије је на основу овог позитивног мишљења Комисије за акредитацију и проверу квалитета издало Дозволу за рад ВИСОКЕ ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА (број: 612-00-580/2007-04 од 12.07.2007. године).

Висока грађевинско-геодетска школа перманентно спроводи све неопходне активности на даљем побољшању квалитета наставног процеса, просторних ресурса и материјално-техничког обезбеђења.


 

Управа Високе грађевинско • геодетске школе

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Проф. др Вуле Алексић

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Проф.др Александра Костић - Милановић

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ и ШЕФ ГРАЂЕВИСНКОГ ОДСЕКА

Проф.др Горан Ћировић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ШКОЛЕ

 

ШЕФ ГЕОДЕТСКОГ ОДСЕКА

Проф. др Славољуб Томић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА НАСТАВУ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК

Проф. др Марко Мирковић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА НАСТАВУ ЗА ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК

Проф. др Мирољуб Миливојчевић

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Урош Радованчев, дипл. правник