ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО · ГЕОДЕТСКА ШКОЛА БЕОГРАД

Само по ВГГШ

А К Р Е Д И Т О В А Н Е
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Висока грађевинско - геодетска школа је ПРВА високошколска установа у Србији (рачунајући све факултете и високе школе) која је акредитовала студијске програме мастер струковних студија.

Од школске 2017/18. године биће могућ упис на два студијска програма на мастер струковним студијама:

ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
У ВИСОКОГРАДЊИ

120 ЕСПБ - 2 године
- струковни мастер инжењер грађевинарства
   (Струк. маст. инж. грађ.)

 

ГЕОДЕЗИЈА - ГЕОМАТИКА
 

120 ЕСПБ - 2 године
- струковни мастер инжењер геодезије
   (Струк. маст. инж. геодез.)

 

 

ОБАВЕШЕТЊЕ О УПИСУ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Обавештавају се кандидати коју су конкурисали за упис мастер струковних студија на студијске програме Грађевинско инжењерство у високограњи и Геодезија - Геоматика да се сви могу уписати на жељени студијски програм.

Моле се сви кандидати да се јаве студентској служби како би били обавештени о распореду уписа и
комплетирању документације за упис. Упис ће се вршити 12. и 13. октобра.

Настава на мастер студијама почиње у понедељак 16. октобра (према распореду објављеном на сајту школе).

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕНОМ РОКУ ЗА ПРИЈАВУ ЗА УПИС НА
МАСТЕР СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

Обавештавају се кандидати да је продужен рок за пријављивање за упис на прву годину мастер студија
до 7.11.2017. године. Ранг листа за кандидате коју буду конкурисали у продуженом року биће објављена 8.11.2017.

Приликом пријаве на конкурс кандидати прилажу следећа документа (неоверене фотокопије а оригинали на увид):

 • Диплома и Додатак дипломи о завршеним основним студијама или Уверење о дипломирању и Уверење о положеним испитима на основним студијама
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Пријавни лист (добија се у школи)
 • Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 3.000,00 РСД

Влада Републике Србије није предвидела буџетска места на мастер струковним студијама у школској 2017/18. години. школарина за држављане Републике Србије износи 144.000,00 РСД а школарина за стране држављане износи 2000,00 €.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Мастер струковне студије може уписати лице које је завршило основне струковне студије и остварило 180 ЕСПБ бодова на студијским програмима Високе грађевинско-геодетске школе у Београду.
Право уписа на мастер струковне студије имају и кандидати који су завршили основне студије и остварили најмање 180 ЕСПБ бодова на студијским програмима неке друге сродне високошколске установе техничких наука, под условом да се наставни планови и програми тих студијских програма поклапају са наставним плановима и програмима студијских програма Високе грађевинско-геодетске школе у Београду.
Редослед кандидата за упис утврђује се на основу:

 • опште просечне оцене остварене на основним студијама,
 • одужине студирања у месецима (уколико студент заврши студије у редовном року или раније рачуна се да је студирао 36 месеци; студентима који су дипломирали са 5 семестара па касније уписали шести семестар неће бити урачунато време између дипломирања и уписивања 6. семестра у дужину студија)
 • опросечне оцене из следећих предмета:
 • За студијски програм Грађевинско инжењерство у високоградњи:

  Статика конструкција 1,
  Бетонске конструкције 1,
  Металне и дрвене конструкције 1,
  Механика тла и фундирање

  За студијски програм Геодезија - Геоматика:

  Државни премер и основи катастра,
  Практична геодезија 2,
  Геодетске мреже у инжењерству,
  Основи инжењерске геодезије

Уколико студент није полагао предмете Статика конструкција 2 и Бетонске конструкције 2 или Металне и дрвене конструкције 2, вредност ЕСПБ бодова та два предмета одузима се од укупних 180 ЕСПБ бодова приликом коначног рангирања (само за студијски програм Грађевинско инжењерство у високоградњи)

Студентима који су положили све испите и обавили специјалистичку праксу на студијским програмима специјалистичких струковних студија Менаџмент у грађевинарству односно Примењена геодезија и катастар непокретности, признаје се 37 ЕСПБ бодова на првој години одговарајућег студијског програма мастер струкових студија и они могу уписати другу годину студија, под условом да се рангирају у овкиру одобреног броја. Рангирање се врши на исти начин као за упис прве године мастер струковних студија.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

ГРАЂЕВИНСКИ ОДСЕК
Хајдук Станка 2, Београд
011/2402-786
vggs@sezampro.rs

 

ГЕОДЕТСКИ ОДСЕК
Милана Ракића 42, Београд
011/2411-885
geod@sezampro.rs

 

 

Распоред предмета по семестрима за студијске програме мастер струковних студија:

Грађевинско инжењерство у високоградњи 

Геодезија-Геоматика