VISOKA GRAĐEVINSKO · GEODETSKA ŠKOLA BEOGRAD

Samo po VGGŠ

AKREDITACIJA 2012 I 2014

 

Odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije
Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija u Beogradu
je dobila akreditaciju kao visokoškolska ustanova i akreditaciju za
studijske programe osnovnih i specijalističkih strukovnih studija.

Visoka građevinsko-geodetska škola strukovnih studija , Beograd, dobila je
uverenje o akreditaciji sledećih studijskih programa osnovnih strukovnih studija:

1. Građevinsko inženjerstvo
2. Arhitektura
3. Geodezija-geomatika

U Visokoj građevinsko-geodetskoj školi su akreditovani i izvode se sledeći
studijski programi specijalističkih strukovnih studija:

1. Menadžment u građevinarstvu
2. Katastar nepokretnosti i katastar vodova
3. Primenjena geodezija

UVERENJE O AKREDITACIJI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE
[.pdf - 1063 kb]

 

UVERENJE
o akreditaciji studijskog programa
osnovnih strukovnih studija

Građevinsko inženjerstvo
  UVERENJE
o akreditaciji studijskog programa
osnovnih strukovnih studija

Arhitektura
  UVERENJE
o akreditaciji studijskog programa
osnovnih strukovnih studija

Geodezija - Geomatika
   
[.pdf - 1065 kb]   [.pdf - 1058 kb]   [.pdf - 1057 kb]
UVERENJE
o akreditaciji studijskog programa
specijalističkih strukovnih studija

Menadžment u građevinarstvu
  UVERENJE
o akreditaciji studijskog programa
specijalističkih strukovnih studija

Katastar nepokretnosti
i katastar vodova
  UVERENJE
o akreditaciji studijskog programa
specijalističkih strukovnih studija

Primenjena geodezija
   
[.pdf - 1065 kb]   [.pdf - 1067 kb]   [.pdf - 1071 kb]
UVERENJE
o akreditaciji studijskog programa
specijalističkih strukovnih studija

Primenjena geodezija i
katastar nepokretnosti
       
       
[.pdf - 1352 kb]